Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Räntefonder

Räntefonder placerar i räntebärande värdepapper, såsom masslån och skuldebrev. Deras avkastning grundar sig på utvecklingen på räntemarknaderna, så de har måttligare förväntad avkastning och stabilare värdeutveckling. Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på ett enkelt och diversifierat sätt på placeringsmarknaderna. Bekanta dig med våra räntefonder, köp en räntefond i vår nättjänst eller boka tid till vår specialist.

Vad är en räntefond?

  • Räntefonden placerar sina tillgångar i räntebärande värdepapper. Deras avkastning grundar sig på utvecklingen på räntemarknaderna, vilken ofta är stabilare än på aktiemarknaderna.
  • Riskerna på räntemarknaderna är ofta mindre än på aktiemarknaderna. Räntefonderna är dock inte helt riskfria, men spararen kan själv välja, hurudan risk hen vill ta. Ränte- och kreditriskerna bildar de största riskerna i räntefonderna.
  • Bland räntefonderna finns alternativ som placerar i olika ränteinstrument, på olika marknadsområden eller i alla dessa.
  • Räntefonder kan indelas i korta räntefonder, medellånga räntefonder och långa räntefonder. Värdeutvecklingen för korträntefonderna är i regel jämn och de lämpar sig även som kortvariga placeringsobjekt. Långräntefonderna eftersträvar högre avkastning och därför är även risken större.
  • LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbara placeringar gäller alla räntefonder. Läs mer om principerna för hållbara placeringar (pdf).
  • Räntefondernas risk påverkas av ränte- och kreditriskerna.

När lönar det sig att placera i räntefonder?

  • Räntefonderna passar för sparare och placerare, som vill börja spara enkelt med mindre belopp.
  • Räntefonderna passar för sparare och placerare, som vill undvika stora värdefluktuationer i placeringarna, eftersom värdefluktuationen är måttligare än på aktiemarknaderna.
  • I räntefonderna är den rekommenderade placeringstiden kortare än i aktiefonderna. Räntefonder kan således passa för sparare och placerare vars placeringstid är kortare.

Bekanta dig med våra räntefonder

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.