Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Ansök om ändring i ett beslut

Vi tar emot mer än 800 000 ersättningsansökningar varje år. Majoriteten av våra kunder är nöjda med det försäkrings- och ersättningsbeslut de har fått. Ibland kan det dock uppstå missförstånd eller så att vi gör ett fel. Om du är missnöjd med beslutet du fått i försäkrings- eller ersättningsärendet eller om du har nya utredningar i anslutning till ärendet, vänligen kontakta först försäkringsgivaren eller ersättningsavdelningen som behandlat ditt ärende. Då kan vi rätta till eventuella fel eller missförstånd genast. Du hittar kontaktuppgifterna i beslutet.

Anvisningar för sökande av ändring

Om du inte är nöjd med vårt beslut trots att du begärt omprövning kan du kontakta kundmedlingsbyrån. Det är vårt sätt att hantera sökande av ändring och den handlägger ärenden som gäller ändring av försäkrings- eller ersättningsbeslut när det är fråga om:

 • frivillig skadeförsäkring

 • livforsakring

 • ärende som gäller placeringstjänster.

Kundmedlingsbyrån granskar beslut som gäller försäkrings-, ersättnings- eller placeringsärenden opartiskt och utreder om beslutet är korrekt. Tjänsten är gratis och handläggningen är oberoende av eventuella tidigare handläggningsskeden. Efter handläggningen får du ett skriftligt beslut med motiveringar. Om du fortfarande är missnöjd med beslutet kan du söka ändring av kundmedlingsbyråns beslut hos till exempel FINE:s Försäkrings- och finansieringsrådgivning.

Kundmedlingsbyrån handlägger sökanden av ändring som inte är anhängiga i andra besvärsinstanser. Skicka en skriftlig sökande av ändring inom 3 månader efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kundmedlingsbyrån kan inte ta ställning till eller handlägga sökande av ändring som gäller:

 • lagstadgade försäkringar/skadefall (trafikförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring)

 • allmänna klagomål som gäller försäkringsbolagets verksamhet.

Så här söker du ändring:

 • Du kan kontakta kundmedlingsbyrån med ett meddelande via nättjänsten på adressen lokaltapiola.fi. Logga in i nättjänsten, välj Meddelanden och skriv ett nytt meddelande.

 • Du kan kontakta kunmedlingsbyrån per e-post på adressen asiakassovittelutoimisto(a)lahitapiola.fi. Observera att e-postförbindelsen är okrypterad.

 • Krypterad e-post: https://secure.lahitapiola.fi/. Skriv eller kopiera adressen till din webbläsare och tryck på Enter så öppnas en förbindelse för krypterad e-post.

 • Om du vill skicka ändring per post, använd adressen LokalTapiola, Kundservicebyrån, 02010 LOKALTAPIOLA.

Skicka inte kvitton eller annan tilläggsutredning. Vi begär dem av dig vid behov.

Var god ange följande i ändringsansökan:

 • namn och kontaktuppgifter

 • personbeteckning eller FO-nummer

 • försäkringsnummer eller skadekod

 • vilka ändringar du kräver i beslutet

 • motiveringar till kravet.

Om ditt ärende inte blir utrett hos oss, kan du kontakta FINEs Försäkrings- och finansrådgivning. Den ger oberoende rådgivning och anvisningar kostnadsfritt till kunderna. FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning och Försäkringsnämnden ger även rekommendationer om avgörande i tvister. FINE handlägger inte tvist som är anhängig eller har handlagts i konsumenttvistenämnden eller domstol.

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
tel. (09) 685 0120

Du kan också be konsumenttvistenämnden om en rekommendation om lösning (PB 306, 00531 Helsingfors). Konsumenttvistenämnden ger endast utlåtanden till konsumenter.

Kontakta först konsumentrådgivningen, därifrån får du handledning och medlingshjälp vid tvister.

Du kan be om mer detaljerad information om förfarandet som ska följas direkt från nämnderna. Nämndernas utlåtanden är rekommendationer.

Vid meningsskiljaktigheter gällande båtförsäkringar kan du begära dispaschören om en ersättningsutredning.

Dispaschören ger även på begäran av försäkringsgivaren, försäkringstagaren eller den försäkrade utlåtanden i anknytning till båtförsäkringen (sjölagen 674/1994).

Dispaschörens kontor
Business Meeting Park
Salomonsgatan 5 C
00100 Helsingfors

Dispaschörens avgöranden är avgiftsbelagda.

Du kan också föra ärendet till den allmänna domstolen även om du inte skulle ha begärt rekommendation om avgörande av FINE eller konsumenttvistenämnden. Talan kan väckas av försäkringstagare, den försäkrade eller förmånstagare. Talan ska väckas i tingsrätten på din hemort i Finland eller i tingsrätten på försäkringsgivarens hemort.

Ändring av beslut som har fattats av ett försäkringsbolag ska sökas inom tre år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt bolags beslut och om denna tidsfrist. Handläggning i nämnder avbryter preskription av talerätt.

Om du som privatperson råkat ut för problem med en produkt eller tjänst som du köpt på nätet, kan du söka lösning på tvisten även via Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet.

Det finns egna förfaringssätt för sökande av ändring för ersättningsärenden som gäller lagstadgade försäkringar såsom trafikförsäkring. Omprövningsbegäran som gäller trafikförsäkring behandlas på trafikskadenämnden..

Inom ett år efter att du mottagit ersättningsbeslutet kan du begära utlåtande från trafikskadenämnden antingen med en fritt formulerad begäran om utlåtande eller med en blankett för begäran om utlåtande som kan skrivas ut på nämndens webbplats. Begäran om utlåtande är kostnadsfri för dig. Ange följande i begäran om utlåtande:

 • det beslut för vilket du begär utlåtande

 • i vilken utsträckning du söker ändring i beslutet

 • vilka ändringar du kräver i beslutet och på vilka grunder

 • ditt namn och dina kontaktuppgifter

Bifoga till begäran om utlåtande ersättningsbeslutet du fått och de utredningar du åberopar samt underteckna begäran. Om begäran uppgörs av någon annan, ska denne underteckna begäran och bifoga fullmakten du gett.

Trafikskadenämndens utlåtanden är rekommendationer.

Begäran om utlåtande ska skickas till:

Trafikskadenämnden
Kajsaniemigatan 2 B
00100 HELSINGFORS
fax 0102868288

Du kan också lämna in en begäran om utlåtande elektroniskt på Trafikskadenämndens webbplats.

Oavsett om du begärt rekommendation till avgörande av trafikskadenämnden, kan du även föra ditt ärende som tvistemål till domstolen. Talan mot försäkringsbolaget ska väckas inom tre år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt beslut och om den nämnda tidsfristen på tre år.

I ett ersättningsärende som baserar sig på lagen om olycksfallsförsäkring sökes ändring i besvärsnämnden för olycksfallsärenden..

Till besvärsnämnden för olycksfallsärenden överklagas beslut som gäller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Handläggningen av ärendet i besvärsnämnden för olycksfallsärenden är avgiftsfri. Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet angående ditt arbetsolycksfalls- eller yrkessjukdomsärende, kan du söka ändring i beslutet från besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom 30 dagar från att du fått ett meddelande om beslutet.

Rikta ditt besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, men skicka det till oss. Vi kommer att ompröva ditt ärende. Om vi inte ändrar beslutet vidarebefordrar vi ditt besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden för att handläggas inom 30 dagar efter utgången av besvärstiden.

Innehållet i besvärsskriften, ange i besvärsskriften åtminstone

 • att den är avsedd som besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden

 • vilket beslut du söker ändring i

 • vilka punkter du söker ändring i

 • vilka ändringar du kräver

 • grunderna för dina krav

 • ditt namn, din personbeteckning, din adress och ditt telefonnummer.

Du kan också lämna in tilläggsutredningar senare. Kom ihåg att underteckna ditt besvär. Du kan även anlita ett ombud, varvid denne måste underteckna besvärsskriften och bifoga en fullmakt som du gett. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden avgör ärendet genom att ge ett skriftligt beslut om detta. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett besvär vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden är cirka sju månader.

För beslut som gäller rehabilitering till följd av trafikskada och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring sökes ändring hos försäkringsdomstolen. Ändring ska sökas genom ett skriftligt besvär inom trettio dagar efter att du fått meddelande om beslutet.

Försäkringsdomstolens adress är:

Försäkringsdomstolen
Bangårdsvägen 9
PB 1005
00521 HELSINGFORS

Ange i besväret:

 • vilket beslut du söker ändring i

 • vilka punkter du söker ändring i

 • vilka ändringar du kräver

 • grunderna för dina krav

 • ditt namn, din personbeteckning och ditt yrke

 • din adress och ditt telefonnummer.

Bifoga ersättningsbeslutet till begäran om utlåtande samt de utredningar du åberopar och underteckna begäran. Om begäran upprättats av någon annan ska den undertecknas av honom/henne och en fullmakt från dig ska bifogas till begäran. Överklagan ska tillställas försäkringsdomstolen senast på den trettionde dagen efter att du fick kännedom om beslutet.

Om annat inte påvisas anses du ha fått kännedom om beslutet den sjunde dagen efter att beslutet skickades till dig. Överklagan ska vara försäkringsdomstolen tillhanda senast den sista dagen av tidsfristen före tjänstetiden går ut.

Du kan lämna in besvärsskriften per post, personligen eller genom att använda ett bud. Du kan även skicka överklagan per e-post eller fax men då ska den ursprungliga undertecknade besvärsskriften skickas separat till försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolen ber oss ge ett skriftligt svaromål på dina besvär.

Försäkringsdomstolens beslut kan överklagas till Högsta domstolen i begränsad omfattning.

Den myndighet som övervakar försäkringsbolagen är Finansinspektionen. Till Finansinspektionen kan du fritt formulerat meddela försäkringsbolagets förfarande, om du anser det vara mot reglerna eller annars klandervärt.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning kan innebära att försäkringen inte beviljas.

I samband med handläggningen av försäkringsansökan utreder LokalTapiola sökandens kreditupplysningar från Suomen Asiakastieto Oy:s register. En anmärkning om betalningsstörning i registret kan innebära att försäkringen inte beviljas. För mer information se Försäkrings- och finansrådgivningens handbok.