Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Användarvillkor

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Webbplatsen

Dessa användarvillkor gäller användningen av LokalTapiolas öppna webbplats, som kunden ska bekanta sig med noggrant innan hen använder webbplatsen. Genom att besöka denna webbplats godkänner användaren villkoren.

Olika sidor kan vid sidan av dessa villkor innehålla särskilda tjänstespecifika villkor, som tillämpas primärt.

Denna webbplats publiceras av och tjänsterna som kan användas på sidorna erbjuds av bolag som hör till LokalTapiola-gruppen (nedan LokalTapiola). På webbplatsen kan även tjänster som tillhandahålls av tredje parter erbjudas.

Äganderätten, upphovsrätten, varumärken och andra immaterialla rättigheter på denna webbplats hör till LokalTapiola eller tredje parter.

Uppgifterna får endast lagras och skrivas ut för personligt bruk. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, ändra, länka till webbplatser och all form av kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material utan separat skriftligt tillstånd från LokalTapiola eller någon annan rättsinnehavare.

På denna webbplats finns allmän information om LokalTapiola och de tjänster och produkter som erbjuds. Den allmänna informationen som finns på sidorna kan inte som sådan tillämpas på enskilda fall. Information som finns på sidorna kan inte anses vara ett anbud, en uppmaning, en förbindelse eller en annan förpliktelse som binder LokalTapiola om annat inte separat meddelats. Syftet med webbplatsen är inte att ge placeringsråd.

LokalTapiola ansvarar inte för åtgärder, ekonomiska resultat, skatteverkningar eller risker förknippade med placering som vidtas eller kommer av uppgifterna som anges på den här webbplatsen, utan ansvaret för dessa åligger alltid kunden.

Texter, bilder, ljudfiler, animationer, räknare och övriga filer som publiceras på sidorna kan ha tekniska eller innehållsmässiga fel och LokalTapiola ansvarar inte för att de fungerar eller är felfria.

Sidorna kan innehålla länkar till andra tjänster än LokalTapiolas. LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i och tillgängligheten till sådana tjänster erbjudna av utomstående tjänsteleverantörer eller för att uppgifterna är korrekta.

LokalTapiola ansvarar inte för skador som orsakas av obehöriga ändringar av sidorna.
LokalTapiola ansvarar inte för kostnader, förluster eller andra skador som orsakas av användningen av dessa sidor eller förlusten av användningsmöjligheten eller uppgifterna i samband med den här tjänsten.

Användaren av sidorna ansvarar för att uppgifter denne ger via dem är korrekta och att de kommer fram samt för det åtgärder hen vidtar.

Denna webbplats och informationen på den är avsedd för den finska marknaden, såvida inget annat avtalats eller meddelats separat.

LokalTapiola har rätt att ändra dessa användarvillkor samt innehållet och utseendet på samt tillgängligheten för webbsidorna och tjänsterna som de innehåller, samt förhindra åtkomst till webbplatsen eller lägga ned den antingen tillfälligt eller permanent.

Finsk lag tillämpas på förhållandet mellan användningen av denna webbplats och användaren av LokalTapiolas webbplats.

Digitala tjänster

Användarvillkor från 13.12.2021

Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor) tillämpas vid skötsel av ärenden i LokalTapiola-gruppens digitala tjänster (nedan Digitala tjänster) och nättjänster (nedan Nättjänster).

Med Digitala tjänster avses i detta sammanhang de tjänsteplattformar LokalTapiola erbjuder, till exempel köp- och ersättningsapplikationer, mobiltjänst, tjänst för elektronisk signatur, chatt-kommunikation och telefontjänst.

Med Nättjänster avses i detta sammanhang de elektroniska tjänster LokalTapiola erbjuder vilka kräver identifiering, till exempel nättjänsten för person- eller företagskunder och mobilapplikationer.

De Digitala tjänsterna och Nättjänsterna tillsammans definieras som Tjänster.
Om en Tjänst har egna separata villkor tillämpas i första hand de egna separata villkoren på Tjänsten och i andra hand dessa Användarvillkor.

En användare av Tjänsterna definieras som Kund.

Tjänsterna är riktade till och avsedda att användas på marknaderna i Finland och/eller riktade till och avsedda för Kunder som bor i Finland om annat inte separat avtalats eller meddelats.

Tjänsterna ordnas och erbjuds av bolag som ingår i LokalTapiola-gruppen (nedan LokalTapiola).

I Tjänsterna eller via dem kan även tjänster som tillhandahålls av tredje parter erbjudas och förmedlas.
Tjänster som tillhandahålls av tredje parter erbjuds och förmedlas som sådana och utan förbindelser.

LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i, tillgången till eller funktionaliteten i tjänst eller data som tredje parter producerar och inte för skada användningen av dem eventuellt orsakar. LokalTapiola är inte en part i avtal mellan Kunden och tredje parter och ansvarar inte för att dessa avtal och deras avtalsvillkor iakttas.

Kunden ska noggrant läsa dessa Användarvillkor innan Tjänsterna tas i bruk. Genom att använda Tjänsterna förbinder sig Kunden att iaktta dessa Användarvillkor. Det är inte tillåtet att använda Tjänsterna om Kunden inte godkänner Användarvillkoren.

Användning av Nättjänsten kräver att Kunden godkänner dessa användarvillkor och/eller separata användar- och avtalsvillkor som gäller Nättjänsten när Kunden för första gången loggar in i Nättjänsten. En Nättjänst kan användas av en myndig och befullmäktigad person i rollen av privatperson eller på ett samfunds vägnar beroende på Nättjänsten i fråga.

Med hjälp av tjänsterna kan Kunden sköta ärenden som hör till LokalTapiolas tjänsteutbud, såsom försäkrings-, besparings- och placeringsärenden. Tjänsterna inkluderar elektroniska tjänster för att sköta ärenden och övriga tjänster såsom tjänster för att köpa försäkringar och söka ersättning.

Användning av Tjänsterna kan förutsätta ett separat avtal.

Vid användning av olika Tjänster och när de används på olika enheter kan Tjänsternas innehåll och funktioner skilja sig från varandra. Vad gäller utbudet av Tjänster och deras egenskaper så kan Tjänsterna skilja sig även från tjänster och produkter som erbjuds i LokalTapiolas andra servicekanaler.

LokalTapiola har rätt att ändra urvalet av och innehållet i Tjänsterna samt deras funktion och tekniska eller andra förutsättningar som användningen av Tjänsterna kräver.

6.1 Identifiering i nättjänsten

Användningen av Nättjänsten förutsätter att Kunden identifieras. LokalTapiola identifierar Kunden med bankkoder eller andra koder som LokalTapiola godkänner. Senare kan det vara möjligt att logga in i en Nättjänst på alternativa sätt, till exempel med en PIN-kod Kunden valt eller genom att ta i bruk ansiktsigenkänning.

Identifiering av Kunden på ovan nämnt sätt motsvarar verifiering av Kundens identitet utifrån ett identitetsbevis beviljat av en myndighet.

Kunden ansvarar för alla åtgärder som vidtagits i en Nättjänst efter att Kunden identifierats, inklusive åtgärder som vidtagits av någon annan på Kundens vägnar.

Kunden ansvarar för att förvara identifieringsuppgifterna separat från varandra och omsorgsfullt så att utomstående inte får tag på dem. Kunden ansvarar för rättshandlingar utförda med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att den som beviljat identifieringsuppgifterna mottagit meddelandet om att en utomstående fått tag på identifieringsuppgifterna och den som beviljat identifieringsuppgifterna haft skälig tid att förhindra användning av tjänsterna. Kunden ansvarar för skador olovlig användning av identifieringsuppgifterna eventuellt orsakar LokalTapiola, kunden eller utomstående fram till att den som beviljat identifieringsuppgifterna fått det ovan nämnda meddelandet och förhindrat användningen av identifieringsuppgifterna. Om koderna använts olagligt i en Nättjänst eller Kunden har skäl att anta att utomstående fått tag på dem ska detta anmälas omedelbart även till LokalTapiola.

Om Kunden förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller med sitt agerande på annat sätt medverkat till att utomstående fått tag på identifieringsuppgifterna, ansvarar Kunden för skada som orsakats LokalTapiola.

6.2 Fullmakter

Kunden kan via Tjänsterna sköta ärenden som omfattas av LokalTapiola utbud av tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar om den andra personen eller företaget gett fullmakter för detta. LokalTapiola bestämmer separat per tjänst om Tjänsten kan användas med stöd av fullmakt och vilka åtgärder Kunden kan vidta i Tjänsten på en annans vägnar med stöd av fullmakten. Uppgifterna om de fullmaktsgivare för vars del en skriftlig fullmakt tillställts LokalTapiola aktiveras i tillämpliga Tjänster som Kunden använder.

LokalTapiola ska omedelbart meddelas när fullmakten upphör.

Den befullmäktigades förfarande likställs med fullmaktsgivarens förfarande och fullmaktsgivaren ansvarar för alla åtgärder och alla meddelanden som vidtagits eller skickats med stöd av fullmakten så länge fullmakten inte upphävts på tillbörligt sätt.

6.3 Enheter, program och dataförbindelser

Kunden ansvarar för att denne har de enheter, program och dataförbindelser som behövs för att använda Tjänsterna. Kunden ansvarar för att de är säkra, fungerar och är kompatibla med Tjänsterna samt för underhålls-, användnings- och datakommunikationskostnaderna. LokalTapiola garanterar inte att Tjänsterna kan användas på Kundens enheter.

Parterna ansvarar vardera för sin egen del att datasäkerheten är tillbörligt ordnad. LokalTapiola ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att data försvinner eller förändras i allmänt datanät eller i datanät som Kunden äger, förfogar över eller använder med stöd av avtal. LokalTapiola ansvarar inte heller för skada som orsakas Kunden på grund av datasäkerhetsrisker som förverkligats.

LokalTapiola har rätt att ändra krav som ställs på de enheter och program som behövs för att använda Tjänsterna samt på annan funktion i Tjänsterna.

6.4 Vägran att betjäna och avbrytande av Tjänst

LokalTapiola har rätt att vägra erbjuda Tjänsten eller avbryta erbjudandet av Tjänsten eller låta bli att behandla ett uppdrag Kunden gett, Kundens ansökan eller ett meddelande från Kunden om

 • Enheter, program eller dataförbindelser Kunden använder äventyrar datasystemens funktionsduglighet eller Tjänstens säkerhet eller säkerställandet av datasäkerheten annars kräver det,

 • eller det finns skäl att misstänka att Tjänsten används på ett sätt som kan skada parterna eller utomstående

 • Kunden inte iakttar dessa villkor

 • Kunden meddelat att koderna använts olagligt i Tjänsten eller att utomstående antagligen fått tag på dem eller om det annars finns skäl att misstänka att Tjänsten används olagligt eller felaktigt

 • en annan person eller ett företag upphävt fullmakten denne gett Kunden

 • det anses vara nödvändigt på grund av företagsekonomiska orsaker eller om det beror på ett oöverstigligt hinder eller på en annan orsak som är oberoende av LokalTapiola eller en allvarlig orsak

 • det finns skäl att misstänka att Tjänsten används för olaglig verksamhet eller

 • lagstiftningen eller myndighetsbestämmelser förpliktar till det.

LokalTapiola har dessutom rätt att avbryta erbjudandet av Tjänsten på grund av service, uppdateringar, underhåll, störningar och andra liknande orsaker.

LokalTapiola ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att Tjänsten vägras eller avbryts.

6.5 Tjänsternas användningstid

Tjänsterna kan användas under de tjänstespecifika betjäningstiderna med undantag av avbrott som beror på service, uppdateringar, underhåll, störningar och motsvarande orsaker.
LokalTapiola garanterar inte att Kunden har tillgång till Tjänsterna utan avbrott och ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av ett eventuellt driftavbrott eller avbrott.
LokalTapiola förbehåller sig en skälig tid för att vidta åtgärder Kunden begärt med beaktande av det som eventuellt bestäms i villkoren för avtalet eller Tjänsten i fråga. LokalTapiola garanterar inte att uppdrag, ansökningar eller andra meddelanden behandlas på det sätt och inom den tid Kunden angett i sitt meddelande och ansvarar inte för eventuell skada som orsakas Kunden på grund av det.

6.6 LokalTapiolas begränsning av ansvar

Information som finns i Tjänsterna kan inte anses vara ett anbud, en uppmaning, en förbindelse eller en annan förpliktande yttring som binder LokalTapiola om annat inte separat meddelats. Innehållet i varje Tjänst bestäms enligt villkoren som gäller ifrågavarande tjänst eller produkt.
Man har omsorgsfullt strävat efter att säkerställa att informationsinnehållet i Tjänsterna är korrekt, men LokalTapiola ansvarar inte för att informationen är felfri eller för skador som hänför sig till användning av informationen.
När Kunden ingår nya avtal med hjälp av Tjänsterna ska Kunden innan avtalet ingås, läsa broschyrer, produktguider, tjänste- eller produktspecifika villkor för ifrågavarande produkt eller tjänst samt övrig information som LokalTapiola tillhandahåller för Kunden i Nättjänsten eller på sin webbplats. Efter att Kunden bekräftat att denne bekantat sig med informationen anses Kunden ha fått kännedom om den tillhandahållna informationen. Om dessa Användarvillkor står i strid med tjänstespecifika villkor, bestäms innehållet i avtalet utifrån de tjänstespecifika villkoren.

Kunden ska aldrig ingå ett hyresavtal om en bostad endast utifrån materialet som presenteras i Tjänsten utan att själv skaffa tilläggsuppgifter som Kunden anser vara nödvändiga och utan att, före hyresavtalet ingås, kontrollera hos hyresvärdens representant att materialet som presenteras i Tjänsten är korrekt.

Utöver det som bestäms på andra ställen i dessa avtalsvillkor vad gäller begränsandet av LokalTapiola ansvar så:

 • ansvarar inte LokalTapiola för indirekt eller medelbar skada som orsakas Kunden

 • ansvarar inte LokalTapiola för skada som orsakas av oöverstigligt hinder eller av oskäligt försvårande av dess verksamhet som förorsakas av motsvarande orsak. Ett sådant hinder kan till exempel vara myndighetsåtgärd, störning i elektronisk kommunikation eller elförsörjning som inte beror på LokalTapiola eller åtgärd vid arbetskonflikt

 • ansvarar inte LokalTapiola för förstörda eller förändrade filer eller kostnader för att återskapa dessa eller för skador som orsakats av olaglig ändring av informationsinnehållet i Tjänsterna

 • ansvarar inte LokalTapiola för Tjänsternas funktionsduglighet eller för skada som orsakas av att Tjänsterna vägras, en Tjänst avbryts eller driftavbrott eller för att Tjänsten inte kan användas på Kundens enhet

 • LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i, tillgången till eller funktionaliteten i tjänst eller data som tredje parter producerar och inte för skada användningen av dem eventuellt orsakar. LokalTapiola är inte en part i avtal mellan Kunden och tredje parter och ansvarar inte för att dessa avtal och deras avtalsvillkor iakttas.

6.7 Kundens ansvar och uppdrag

Kunden ansvarar för att uppgifter som Kunden gett via Tjänsterna är korrekta och tidsenliga. LokalTapiola är inte skyldigt att kontrollera eller komplettera uppgifter som getts och åtgärder kan vidtas utifrån uppgifterna som getts. LokalTapiola ansvarar inte för skador som åsamkas kunden på grund av fel eller försummelser i den information som lämnats.

Kunden ansvarar för att uppgifter och uppdrag som Kunden gett via Tjänsterna kommer fram tills det att Kunden har fått en kvittering från LokalTapiola om att uppgifterna kommit fram, om inte tvingande lagbestämmelser föreskriver annat.

Kundens rättshandlingar, uppdrag, viljeförklaringar och meddelanden som sker med hjälp av Tjänsterna är bindande för Kunden.

6.8 Kundens anmärkningar

Kunden måste rikta eventuella anmärkningar mot Tjänsten eller utförandet av uppdrag till LokalTapiola utan dröjsmål och senast inom en (1) månad från att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för anmärkningen. Om anmärkningen inte riktas inom denna tidsfrist anses Kunden ha godkänt åtgärden.

E-post mellan LokalTapiola och Kunden skickas i ett öppet datanät. De e-postmeddelanden som skickas innehåller inte uppgifter om försäkringar eller ersättningar men ur dem framgår att Kunden har en kundrelation med LokalTapiola. Denna uppgift omfattas av försäkringshemligheten. Kunden godkänner detta när denne använder Tjänsterna.

Om Kunden vill skicka skyddade uppgifter eller uppgifter som gäller kundrelationen till LokalTapiola, rekommenderar LokalTapiola att meddelandet skickas via Nättjänsten, via en annan säker förbindelse eller per post.

Kunden är skyldig att följa med meddelanden och upplysningar LokalTapiola skickar till Tjänsterna eller som på annat sätt hänför sig till Tjänsterna, till exempel per post, per SMS eller per e-post. Kunden kan uppmärksammas på meddelanden som skickats till Tjänsten genom att skicka ett separat e-postmeddelande eller ett textmeddelande till Kunden.

Ett meddelande som skickats av LokalTapiola anses ha kommit till Kundens kännedom senast på den sjunde (7) dagen från att meddelandet skickats till Kunden.

LokalTapiola har rätt att ändra dessa Användarvillkor, särskilda villkor som gäller Tjänsterna och priset på eventuella avgiftsbelagda Tjänster.

Kunden meddelas om en villkorsändring i Nättjänsten eller på LokalTapiola webbplats senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla. Kunden anses ha tagit emot LokalTapiola meddelande senast på den sjunde (7) dagen efter att meddelandet har tillställts Kunden i Nättjänsten eller gjorts tillgängligt för Kunden på webbsidorna.

Kunden anses ha godkänt villkorsändringen när ändringen har meddelats på ovan nämnda sätt och Kunden använder Tjänsterna efter ändringen. Om Kunden inte godkänner de ändrade villkoren, ska denne sluta använda Tjänsterna.

De ändrade villkoren tillämpas också på Tjänster som tagits i bruk innan de ändrade villkoren träder i kraft.

LokalTapiola säkerställer sina kunders integritetsskydd och behandlar personuppgifter enligt gällande bestämmelser och en god informationshanterings- och datahanteringssed och på det sätt som beskrivs i LokalTapiolas dataskyddsbeskrivningar och på LokalTapiolas webbplats.
LokalTapiola kan spara uppgifter om Kundens kontakttaganden via nättjänsten och skötsel av ärenden på nätet samt uppdrag, meddelanden och samtal. Uppgifterna behandlas bland annat för att sköta kundrelationen, för att verifiera ärenden, för att utveckla Tjänsterna och för marknadsföring.

LokalTapiola samlar in, behandlar och analyserar uppgifter som gäller Tjänsternas användning, trafik, händelser och annan skötsel av ärenden.

Kunden rekommenderas att läsa mer om behandlingen av personuppgifter i LokalTapiolas dataskyddsbeskrivningar och i sekretessavsnittet på webbplatsen. På begäran kan dataskyddsbeskrivningar även fås per post eller e-post via adressen tietosuoja(at)lahitapiola.fi. Mer information om kakor finns således tillgänglig på LokalTapiolas webbplats.

10.1 Immateriella rättigheter

Tjänsterna, inklusive deras innehåll och utseende, upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter hör till LokalTapiola eller tredje part.
Kunden får spara och skriva ut material som finns i Tjänsterna endast för Kundens egen användning. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, ändra, länka till webbplatser och all form av kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material utan separat skriftligt tillstånd från LokalTapiola eller någon annan rättsinnehavare.

10.2 Oöverstigligt hinder

Avtalsparten ansvarar inte för skada om parten kan bevisa att parten inte kunnat fullgöra en skyldighet på grund av oöverstigligt hinder. Med oöverstigligt hinder avses en ovanlig och oförutsedd orsak vilken avtalsparten inte har kunnat påverka och vars följder avtalsparten inte skulle ha kunnat undvika genom att vara så omsorgsfull som möjligt. LokalTapiola ansvarar inte heller för skada om fullgörandet av en skyldighet som grundar sig på dessa Användarvillkor skulle strida mot LokalTapiolas skyldigheter som föreskrivs annanstans i lag.

Avtalsparten är skyldig att snarast möjligt meddela den andra avtalsparten om ett oöverstigligt hinder parten har råkat ut för. LokalTapiola kan meddela om oöverstigligt hinder till exempel på sin webbplats eller i en rikstäckande dagstidning.

10.3 Kundtjänst och rättelsemetoder utanför domstol

Vid frågor om Tjänsterna och dessa Användarvillkor ska kunden i första hand kontakta LokalTapiolas kundtjänst.

En konsumentkund kan be konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) att behandla meningsskiljaktigheter som gäller Tjänsterna eller dessa Användarvillkor. I ärenden som gäller Tjänsterna kan meningsskiljaktigheter även föras till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi).

Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi) är den myndighet som övervakar försäkringsgivarnas verksamhet.

10.4 Tillämplig lag och jurisdiktion

På dessa Användarvillkor tillämpas finsk lag.

Tvister som orsakas av dessa Användarvillkor behandlas i Västra Nylands tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets Kunden har sin hemort, stadigvarande bostad eller verksamhetsställe. Om Kunden inte har hemort, stadigvarande bostad eller verksamhetsställe i Finland, behandlas tvister i Västra Nylands tingsrätt.

Nättjänst för företag

Användarvillkor från 12.12.2023

LokalTapiolas nättjänst för företag är en helhet av elektroniska tjänster. I denna helhet kan ingå sådana av företagen i LokalTapiola-gruppen och av tredje parter erbjudna tjänster vars användning är möjligt enligt detta avtal.

Nättjänsten och i den ingående tjänster är tillgängliga på finska och en stor del även på svenska och engelska.

Det kostar inget att använda nättjänsten.

Nättjänsten organiseras och i tjänsten ingående tjänster erbjuds av företagen som hör till LokalTapiola-gruppen.

Den ansvariga parten och tjänsteleverantörerna benämns nedan LokalTapiola.

Avtalet om nättjänst med LokalTapiola kan ingås av ett företag eller ett samfund (Kund) som har ett gällande avtalsförhållande med LokalTapiola eller en Kund till vilken LokalTapiola på grund av ett särskilt skäl gett behörighet till tjänsten.

Om Kunden agerar med fullmakt från en annan företagskund hos LokalTapiola, måste åtminstone fullmaktsgivaren ha ett avtal enligt ovan.

Dessa avtalsvillkor tillämpas på nättjänster mellan Kunden och LokalTapiola enligt detta avtal. Kunden förbinder sig till dessa avtalsvillkor när Kunden godkänner detta avtal genom underskrifter av personer med firmateckningsrätt eller personer med behöriga fullmakter eller med dessa personers starka autentisering.

Avtalsvillkoren som gäller vid respektive tidpunkt finns tillgängliga i nättjänsten.

På nättjänsten tillämpas i första hand dessa villkor och i andra hand Användarvillkoren för digitala tjänster.

På avtal och tjänster som erbjuds och är tillgängliga i nättjänsten tillämpas i första hand villkoren för avtalen och tjänsterna i fråga och i andra hand dessa avtalsvillkor.

Nättjänsten kan innehålla elektroniska tjänster för att sköta ärenden och andra tjänster, till exempel elektronisk ersättningsansökan, rapportering, riskhanteringsinnehåll och chatt.

Tjänster som erbjuds att användas på olika enheter kan vad gäller innehållet och funktionerna skilja sig både från varandra och från tjänster som erbjuds på annat sätt.

LokalTapiola har rätt att ändra utbudet av tjänster, omfattningen på tjänsterna och innehållet.

I nättjänsten eller via den kan även erbjudas och förmedlas tjänster som tillhandahålls av tredje parter.

Tjänster som tillhandahålls av tredje parter erbjuds och förmedlas som sådana och utan förbindelser. LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i, tillgången till eller funktionaliteten i tjänst eller data som tredje parter producerar och inte för skada användningen av dem eventuellt orsakar. LokalTapiola är inte en part i avtal mellan Kunden och tredje parter och ansvarar inte för att dessa avtal och anknytande avtalsvillkor iakttas.

Den person som på ett sätt som anges i punkt 3 är den första att med underskrift eller stark autentisering godkänna detta avtal om nättjänster på Kundens vägnar blir automatiskt huvudanvändaren som avses i detta avtal. Med huvudanvändare avses en användare av nättjänsten som har mer omfattande behörigheter till nättjänsten och att hantera användarna.

Kunden godkänner att huvudanvändaren har i nättjänsten rätt att utse och ta bort användare av nättjänsten. Kunden godkänner att huvudanvändaren och användarna denne utsett har rätt att företa rättshandlingar som är bindande för Kunden. Kunden godkänner att huvudanvändaren kan på Kundens vägnar göra och ändra bindande fullmakter för Kunden för att sköta Kundens försäkrings- och ersättningsärenden.

Det är huvudanvändarens ansvar att se till att behörigheter som has av personer som använder nättjänsten på Kundens vägnar är tidsenliga.

Kunden kan byta huvudanvändare under avtalets giltighetstid. I punkt 3 nämnda personer som representerar Kunden ska meddela LokalTapiola om byte av huvudanvändare eller så kan huvudanvändaren själv göra bytet i användarhanteringen i nättjänsten.

Huvudanvändaren eller annan som Kunden befullmäktigat måste på ett tillförlitligt sätt identifiera alla användare före de kan använda nättjänsten.

För användningen av nättjänsten måste den av Kunden befullmäktigade huvudanvändaren och andra användare denne utsett ha användarspecifika bankkoder eller motsvarande koder som LokalTapiola godkänt. Användning av koderna motsvarar identifikation av den på Kundens vägnar agerande personen utifrån identitetsbevis beviljat av en myndighet.

LokalTapiola identifierar i nättjänsten huvudanvändaren och användarna denne utsett med koder som avses i denna punkt.

Kunden ansvarar för att utomstående inte får tag på koderna som används i nättjänsten. Om koderna använts olagligt i nättjänsten eller Kunden har skäl att anta att utomstående fått tag på dem ska detta anmälas omedelbart även till LokalTapiola.

Kunden godkänner att personen som använder användarens identifieringsuppgifter har behörighet till nättjänsten och rätt att med LokalTapiola företa rättshandlingar som är bindande för Kunden.

Kunden ansvarar för all verksamhet som skett genom att använda en användares identifieringsuppgifter så länge Kunden inte själv tagit bort behörigheten eller på ett tillbörligt sätt begärt att behörigheten ska tas bort eller om behörigheten inte på annat sätt tagits bort av LokalTapiola.

Kunden kan fungera som befullmäktigad av en annan kund hos LokalTapiola och sköta dennes avtal i Kundens egen nättjänst. LokalTapiola ger Kunden behörighet till en annan företagskunds uppgifter i den utsträckning fullmakten tillåter. Fullmaktsgivaren ansvarar för all verksamhet och alla meddelanden som skett eller skickats med stöd av fullmakten så länge fullmakten inte upphävts på tillbörligt sätt.

E-post mellan LokalTapiola och Kunden samt användarna av nättjänsten skickas i ett öppet datanät.. De e-postmeddelanden som skickas innehåller inte uppgifter om försäkringar eller ersättningar men ur dem framgår att Kunden har en kundrelation med LokalTapiola. Denna uppgift omfattas av försäkringshemligheten. Kunden godkänner detta när denne använder nättjänsten.

Om Kunden vill skicka skyddade uppgifter eller uppgifter som gäller kundrelationen till LokalTapiola, rekommenderar LokalTapiola att meddelandet skickas via nättjänsten, via en annan säker förbindelse eller per post.

Kunden är skyldigt att aktivt följa med meddelanden och anmälan som LokalTapiolaskickar till nättjänsten. Kunden eller nättjänstanvändare kan uppmärksammas om meddelanden eller anmälan genom att vi skickar ett separat e-postmeddelande eller textmeddelande till kunden.

Ett meddelande som skickats av LokalTapiola anses ha kommit till Kundens kännedom senast på den sjunde dagen från att meddelandet skickats till Kunden i nättjänsten.

Kunden ansvarar för att uppgifter som Kunden gett via nättjänsten är korrekta. LokalTapiola är inte skyldig att kontrollera eller komplettera uppgifter som getts. Kunden ansvarar för att uppgifter och uppdrag som Kunden gett via nättjänsten kommer fram tills det att Kunden har fått en kvittering från LokalTapiola om att uppgifterna kommit fram, om inte tvingande lagbestämmelser föreskriver annat.

LokalTapiola sörjer för kundernas integritetsskydd och behandlar personuppgifter enligt gällande bestämmelser och en god informationshanterings- och datahanteringssed och på det sätt som beskrivs i LokalTapiolas dataskyddsbeskrivningar och på LokalTapiolas webbsidor.

LokalTapiola kan spara uppgifter om kundens kontakttaganden via nättjänsten och skötsel av ärenden på nätet samt uppdrag, meddelanden och samtal. Uppgifterna behandlas bland annat för att sköta kundrelationen och ersättningsärenden, för att verifiera ärenden, för att utveckla nättjänsten och för marknadsföring.

LokalTapiola samlar, behandlar och analyserar uppgifter som gäller tjänsternas användning, trafik, händelser och annan skötsel av ärenden.

Kunden rekommenderas att bekanta sig noggrannare med behandlingen av personuppgifter i LokalTapiolas dataskyddsbeskrivningar och på webbsidorna om dataskydd på adressen lahitapiola.fi/henkilotietojenkasittely. På begäran kan dataskyddsbeskrivningar även fås per post eller e-post via adressen tietosuoja(at)lahitapiola.fi. På LokalTapiolas webbsidor finns även tilläggsuppgifter om kakor.

Kunden ansvarar för att denne har de enheter, program och dataförbindelser som behövs för att använda nättjänsten. Kunden ansvarar för att de är säkra, fungerar och är kompatibla med tjänsten samt för underhålls-, användnings- och datakommunikationskostnaderna. LokalTapiola garanterar inte att tjänsterna kan användas på Kundens enheter.

Parterna ansvarar vardera för sin egen del att datasäkerheten är tillbörligt ordnad.

LokalTapiola ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att data försvinner eller förändras i allmänt datanät eller i datanät som Kunden äger, förfogar över eller använder med stöd av avtal. LokalTapiola ansvarar inte heller för skada som orsakas Kunden på grund av datasäkerhetsrisker som förverkligats.

LokalTapiola har rätt att ändra krav som ställs på de enheter och program som behövs för att använda tjänsten samt på annan funktion i tjänsterna.

Nättjänsten kan användas alla veckodagar dygnet runt med undantag av avbrott som orsakas av service, uppdateringar, underhåll, störningar och motsvarande orsaker. LokalTapiola garanterar inte att Kunden har tillgång till tjänsterna utan avbrott och ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av ett eventuellt driftavbrott eller avbrott.

LokalTapiola reserverar en skälig tid för att vidta åtgärder Kunden begärt med beaktande av det som eventuellt bestäms i villkoren för avtalet eller tjänsten i fråga. LokalTapiola garanterar inte att uppdrag och andra meddelanden behandlas på det sätt och inom den tid Kunden fastställt i sitt meddelande och ansvarar inte för eventuell skada som orsakas Kunden på grund av det.

LokalTapiola har rätt att vägra erbjuda en tjänst eller ta bort Kundens behörighet till nättjänsten och låta bli att utföra ett uppdrag Kunden gett eller handlägga en ansökan om

 • Kundens enheter, program eller dataförbindelser äventyrar tjänstens säkerhet eller om säkerställande av datasäkerheten annars kräver det

 • det finns skäl att misstänka att tjänsten används på ett sätt som kan skada parterna eller utomstående

 • Kunden inte iakttar dessa villkor

 • Kunden anmält att koderna använts olagligt i tjänsterna eller att utomstående antagligen fått tag på dem

 • en annan kund upphävt fullmakten denne gett Kunden

 • det anses vara nödvändigt på grund av företagsekonomiska orsaker eller om det beror på ett oöverstigligt hinder eller på en annan orsak som är oberoende av LokalTapiola eller på en annan allvarlig orsak eller

 • lagstiftningen eller myndighetsbestämmelser förpliktar till det.

LokalTapiola ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att tjänsten avbryts.

Information som finns i nättjänsten kan inte anses vara ett anbud, en uppmaning, en förbindelse eller annan förpliktande yttring som binder LokalTapiola om annat inte separat meddelats. Innehållet i varje tjänst bestäms enligt villkoren som gäller ifrågavarande tjänst eller produkt.

Man har omsorgsfullt strävat efter att säkerställa att informationsinnehållet på sidorna i nättjänsten är korrekt men LokalTapiola ansvarar inte för att informationen är felfri eller för skador som hänför sig till användning av informationen.

Utöver det som bestäms på andra ställen i dessa avtalsvillkor vad gäller begränsandet av LokalTapiolas ansvar så:

 • ansvarar LokalTapiola inte för indirekt skada som orsakas Kunden

 • ansvarar LokalTapiola inte för skada som orsakas av oöverstigligt hinder eller av oskäligt försvårande av dess verksamhet som förorsakas av motsvarande orsak. Ett sådant hinder kan till exempel vara myndighetsåtgärd, störning i elektronisk kommunikation eller elförsörjning som inte beror på LokalTapiola eller kampåtgärd

 • Kunden har inte rätt till ersättning på grund av att detta avtal sägs upp, upphävs, upphör på annat sätt eller på grund av avbrott i eller avbrytande av förbindelsen.

Kunden måste rikta eventuella anmärkningar mot tjänsten eller mot genomförande av uppdrag skriftligen genom att skicka ett meddelande via nättjänsten till LokalTapiola utan dröjsmål och senast inom en (1) månad från att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för anmärkningen. Om anmärkningen inte riktas inom denna tidsfrist anses Kunden ha godkänt åtgärden.

LokalTapiola har rätt att ändra villkoren för detta avtal genom att meddela Kunden därom i nättjänsten senast en (1) månad före ändringen träder i kraft.

Ändrade villkor tillämpas också på avtal som ingåtts före de ändrade villkoren träder i kraft. Om Kunden inte godkänner ändrade villkor ska denne säga upp detta avtal före ändringen träder i kraft.

Kunden anses ha godkänt ändringen när ändringen meddelats enligt ovan och Kunden fortsätter att använda nättjänsten efter att ändringen trätt i kraft.

Detta avtal träder i kraft och Kunden får behörighet när LokalTapiola fått avtalet som Kunden undertecknat och godkänt det. LokalTapiola reserverar en skälig leveranstid för ibruktagandet.

Detta avtal gäller tillsvidare. Huvudanvändaren har rätt att säga upp detta avtal i nättjänsten utan uppsägningstid. Personer med firmateckningsrätt kan även säga upp avtalet skriftligen. LokalTapiola reserverar en skälig tid för att ta bort behörigheten. LokalTapiola kan säga upp detta avtal att upphöra efter en (1) månad från uppsägningen.

Om Kunden blir insolvent, begärs i konkurs eller om Kundens verksamhet upphör av annan orsak så upphör även detta avtal och Kundens behörighet utan uppsägning.

LokalTapiola har möjlighet att avsluta detta avtal och ta bort Kundens behörighet utan uppsägning när Kunden inte använt nättjänsten på två (2) år och inte längre har gällande avtal som ingår i nättjänsten.

LokalTapiola har även rätt att upphäva detta avtal om Kunden i väsentlig grad bryter mot villkoren för detta avtal. Vid upphävning upphör detta avtal omedelbart.

Äganderätten, upphovsrätten, varumärken och övriga immateriella rättigheter i anknytning till nättjänsten tillhör LokalTapiola eller tredje part.

Kunden får spara och skriva ut material som finns i nättjänsten endast för Kundens egen användning. Kopiering, distribution, ändring, länkning och all slags kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material är förbjudet utan ett separat skriftligt tillstånd av LokalTapiola eller annan rättsinnehavare.

På detta avtal tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter gällande detta avtal avgörs i Västra Nylands tingsrätt.