Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Olycksfalls­försäkring

Både barn och vuxna råkar hemma och på fritiden ut för många olycksfall som kräver vård. Försäkra dig om att du får den bästa vården genast, så börjar också tillfrisknandet snabbare. Sök direktfaktureringstillstånd via oss om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. När du fått tillståndet, hänvisar vi dig direkt till vår hälsovårdspartners tjänst, där du kan beställa en mottagningstid som passar dig. Olycksfallsförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen.

Snabb, bra vård dygnet runt i Finland utan självrisk eller egna pengar.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland dygnet runt.

Vården från början till slut: såväl specialistläkare (bl.a. tandskador) som fysikalisk vård.

Försäkringen är den enda i sitt slag i Finland som intjänar S-gruppens Bonus.

Vad täcker olycksfallsförsäkringen

Olycksfallsförsäkringen ger skydd vid olycksfall. I händelse av en skada ersätter vi läkarbesök, mediciner, undersökningar och ingrepp samt fysioterapi vilka orsakas av olycksfallsskadan. I olyckssituationer får du snabbt vård och behandlas tills du är frisk. Om olycksfallet orsakar bestående men, får du ersättning för det när du till försäkringen har valt skydd för bestående men.

Vårdskydd vid olycka Innehåller

Som vårdkostnader vid olycksfall ersätter vi vårdkostnader som orsakats av behandlingen av en skada vid olycka, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, ingrepp och mediciner samt fysioterapi vid högst 10 vårdtillfällen per olycka som berättigar till ersättning.

Som maximalt ersättningsbelopp för vårdkostnader per olycka kan du välja till exempel 10 000 eller 20 000 €.

Ingår i försäkringen

Vårdskydd vid olycksfall gäller vid konditionsträning. Försäkringen gäller inte de i försäkringsvillkoren nämnda riskfyllda idrottsgrenarna och -aktiviteterna och inte heller tävlingsidrott. För dessa grenar kan du teckna en idrottsförsäkring som tilläggsskydd.

Ingår i försäkringen

Från Vårdskydd vid olycksfall ersätter vi olyckor som har inträffat under tävlingsidrott för barn under 18 år. Vi ersätter vårdkostnader som orsakats av idrottsolycka, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, åtgärder och mediciner samt fysioterapi vid högst 5 vårdtillfällen per olycka som berättigar till ersättning.

För tävlingsidrott behöver en försäkrad som har fyllt 18 år ett idrottsskydd, som täcker olyckor som inträffar vid tävlingsidrott.

Under 18-åringar

Observera att olycksfallsförsäkringen inte har någon självrisk.

Valfritt tilläggsskydd Maximiersättning

Som vårdkostnader för idrottsolycka ersätts bland annat läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, åtgärder och mediciner samt fysioterapi vid högst 5 vårdtillfällen per idrottsolycka.

Du kan teckna en idrottsförsäkring för de idrottsgrenar som du utövar samt riskfyllda idrottsgrenar utan självrisk när du även har tecknat en olycksfallsförsäkring hos LokalTapiola.

T.ex. 10 000 eller

20 000 €

Alla skador berättigar inte till försäkringsersättning, även om de inträffar i samband med ett olycksfall. Med utvidgat olycksfallsskydd får du ett tilläggsskydd för försäkringsbehoven hos personer som rör sig och idrottar.

Utvidgat

olycksskydd är ett tilläggsskydd till Vårdskydd vid olycksfall. Med Utvidgat olycksfallsskydd ersätts vårdkostnader för i villkoren separat nämnda belastnings- och sjukdomsrelaterade tillstånd, såsom magnetröntgenundersökningar och fysioterapi. Du kan välja en självrisk på 150 eller 300 euro till skyddet.

Om du har Vårdskydd vid sjukdom, ersätter den ovan nämnda belastnings- och sjukdomsrelaterade tillstånd, och då behöver du inte Utvidgat olycksfallsskydd.

T.ex.

10 000 eller 20 000 €

Skyddet för bestående men till följd av olycksfall kan beviljas, och skyddet är giltigt, om den försäkrade har antingen Vårdskydd vid olycksfall eller Vårdskydd för resenär.

Skyddet för bestående men till följd av olycksfall ger ekonomiskt stöd när du drabbas av bestående men till följd av ett olycksfall.

Ersättning för bestående men betalas när skadan har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Ersättningen betalas i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ersättning utbetalas inte för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare.

Skyddet för bestående men till följd av olycksfall kan beviljas, och skyddet är giltigt, om den försäkrade har antingen Vårdskydd vid olycksfall eller Vårdskydd för resenär.

T.ex. 200 000 €

Ersättningen för dödsfall gör det möjligt att trygga den närståendes utkomst och underlätta en ekonomisk anpassning till den nya situationen.

Från skyddet betalas en engångsersättning till förmånstagaren som angetts i försäkringsbrevet, om den försäkrade avlider eller har avlidit till följd av ett olycksfall.

T.ex. 20 000 €

Om den försäkrade är oförmögen att arbeta på grund av ett olycksfall, betalas dagpenning för den övergående tiden av arbetsoförmåga som olycksfallet orsakat.

Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas tidigast från att läkarbehandlingen har inletts och i högst ett år. Ersättning från dagpenningskyddet betalas endast till försäkrade som har ett arbets- eller tjänsteförhållande. Som självrisktid för olyckan kan du välja 0, 30, 90 eller 180 dagar.

T.ex. 50 €

Pris på olycksfallsförsäkring

När du köper en olycksfallsförsäkring , kan du använda våra hälsovårdspartners tjänster och få vård för dina besvär via försäkringen.

Olycksfallsförsäkringens vårdskydd, bestående men till följd av olycksfall och död genom olycksfall kan du köpa på nätet. I andra fall kan du kontakta vår kundservice.

Sök pris och köp

Vanliga frågor

  • Från försäkringen ersätts vårdkostnader som orsakas av olycksfallet, exempelvis läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner.

  • Olycksfallsförsäkringen ersätter även tandskador som orsakats av en olycka.

  • Vanliga användningsområden för hälsoförsäkringen är till exempel olika benbrott, sträckningar och sår som orsakas av halkolyckor och fallolyckor.

  • Olycksfallsförsäkringen för barn och sjukkostnadsförsäkring för barn gäller i all idrottsutövning och därmed behöver barnet inte en separat licensförsäkring via föreningen. För ett barn under 18 år är en försäkring för sport tillräcklig. Det spelar ingen roll vilken idrottsgren eller hur många idrottsgrenar barnet utövar. Försäkringarna gäller i all idrott tills barnet fyller 16–18 år. Försäkringar som tecknats vid olika tidpunkter skiljer sig från varandra. Om du redan har en giltig olycksfallsförsäkring hos LokalTapiola, kan du kontrollera omfattningen på din eller dina barns försäkring i försäkringsbrevet, i nättjänsten eller genom att kontakta kundtjänsten.

Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen i högst 12 månader från att resan inleddes. Olycksfallsförsäkringen ersätter vårdkostnader som orsakats av olycksfallet upp till det maximala ersättningsbeloppet som anges i försäkringsbrevet per olycksfall. När du reser utomlands lönar det sig alltid att teckna en reseförsäkring som täcker vårdkostnaderna för resesjukdom och reseolyckor utan övre gräns i euro.

Olycksfallsförsäkringen är din trygghet hela tiden, den gäller både i arbetet, i skolan och på fritiden. Om olyckan har inträffat på arbetet eller i skolan, ska dock ersättning för den i första hand sökas från skolans, kommunens eller arbetsgivarens lagstadgade försäkring.

För att bevilja försäkringen och för att den ska gälla, kräver vi ett giltigt FPA-kort. Vi kan bevilja olycksfallsförsäkring för personer mellan 0 och 99 år.

Du behöver en idrottsförsäkring när du har fyllt 18 år och som idrottare deltar i en tävling eller match som ordnas av idrottsförbundet eller idrottsföreningen, eller träning i enlighet med ett träningsprogram, eller om du utövar i försäkringsvillkoren separat nämnda riskfyllda sporter. Dessutom behöver du en idrottsförsäkring om du provar på riskfyllda grenar som engångsföreteelse, till exempel under en resa.

Du kan få S-gruppens Bonus för din hälsoförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Priset på olycksfallsförsäkringen påverkas av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden och deras omfattning samt försäkringsbeloppet.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Läkare utan att använda egna pengar

Sök direktfaktureringstillstånd via oss om råkar ut för ett olycksfall. När du fått tillståndet, hänvisar vi dig direkt till vår hälsovårdspartners tjänst, där du kan beställa en mottagningstid som passar dig.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt