Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Häst­försäkring

Med hästförsäkringen försäkrar du din värdefulla häst, oberoende av om den är en ridhäst, travhäst eller tävlings- eller hobbyhäst. Av försäkringsskydden kan du välja det alternativ som passar din häst bäst. Du har tillgång till vår utmärkta direktersättningstjänst. Du får 25 % rabatt på veterinärvårdsförsäkringen när din hemförsäkring är hos LokalTapiola.

Valet av försäkringsskydd gör du individuellt efter din situation.

Försäkringen ersätter kostnader orsakade av sjukdom eller skada.

Du har tillgång till en direktersättningstjänst, vilket innebär att du för vårdkostnaderna endast betalar självrisken.

Försäkringen är den enda i sitt slag i Finland som intjänar S-gruppens Bonus.

Vad täcker hästförsäkringen

Du kan av följande alternativ välja det försäkringsskydd som passar just din häst.

Försäkring för en häst Ålder för beviljande Uppsägning

Från livförsäkringen betalas ersättning utan självrisk när hästen dör, om den måste avlivas på grund av sjukdom eller omedelbart i samband med olycka, eller om hästen försvinner i Finland.

10 dagar–15 år

24-årig

Reducerad veterinärvårdsförsäkring ersätter endast akut vård av kolik och kolikoperation samt undersöknings- och vårdkostnader för foderstrupsförstoppning, benfraktur orsakad av olycksfall och sårskada orsakad av olycksfall.

Det maximala ersättningsbeloppen är 4 000 euro, 6 000 euro eller 8 000 euro/försäkringsperiod. Självrisken för Reducerad veterinärvårdsförsäkring för häst är 90 euro och 25 % av kostnader som överskrider det beloppet per veterinärbesök.

10 dagar–15 år

Giltig för livet

Omfattande veterinärvårdsförsäkring ersätter sjukdomar som börjat och olycksfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Vi ersätter till exempel vård- och undersökningskostnader för en akut bakteriell luftvägsinflammation, ögon-, hud-och hjärtsymptom, tumörsjukdomar, fång, höftförlamning samt olika tarmsymptom. Omfattande veterinärvårdsförsäkring ersätter dessutom samma sjukdomar och skador som Reducerad veterinärvårdsförsäkring för häst.

Som maximiersättning kan du välja 4 000, 6 000 eller 8 000 €/försäkringsperiod. Självrisken för Omfattande veterinärvårdsförsäkring för häst är 90 € och 25 % av kostnaderna som överstiger detta per ett veterinärbesök.

10 dagar–15 år

Giltig för livet

Ansvarsförsäkring för häst ersätter person- och sakskador som hästen orsakat utomstående. Ersättning kan betalas även om du enligt lag inte skulle vara skyldig att ersätta skadan.

Maximiersättningen för ansvarsförsäkringen för häst är 100 000 € per skada. Självrisken är 200 €.

10 dagar–15 år

Giltig för livet

Vanliga frågor

Hästförsäkringen består av olika delar, som du kan välja efter din egen situation. Du kan välja Livförsäkring och antingen Omfattande eller Reducerad veterinärvårdsförsäkring samt Ansvarsförsäkring för häst. Du kan läsa mer om försäkringsskyddet i tabellen ovan.

Hästförsäkringen täcker inte sjukdom eller skada i stöd- och rörelseorganen som orsakar hälta eller annan rörelsestörning. Försäkringen täcker inte heller sjukdom eller skada i senor, leder, ledband eller andra ligament. Vidare täcker inte försäkringen när det är fråga om en utdragen eller kronisk luftvägssjukdom. Läs en mer detaljerad beskrivning av begränsningarna vid punkten ”Vad ingår inte i Hästförsäkring?” i produktfakta och i försäkringsvillkoren.

Priset på hästförsäkringen påverkas av bland annat hästens ras, ålder, din hemvist samt det försäkringsskydd som du har valt till försäkringen.

Ja, du kan får S-gruppens Bonus för hästförsäkringen. Registrera att du är ägarkund i samband med köpet, så börjar du intjäna bonus redan från första betalningen, som bäst hela 5 % av premierna.

Om du även har försäkrat ditt hem hos oss, får du 25 % rabatt på Omfattande och Reducerad veterinärvårdsförsäkring. Rabatten avlägsnas automatiskt om hem- eller lantbruksförsäkringen upphör. Rabatten gäller inte försäkringar som börjat före 1.1.2024.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du dessutom få upp till 17 % egenförmånsrabatt.

Beviljandet av försäkringen avgörs på basis av djurets hälsouppgifter. För försäkringen måste du svara på en kort förfrågan om hälsouppgifter.

Det behövs ett utlåtande av en hästveterinär (pdf på finska), när du söker Livförsäkring för häst och försäkringsbeloppet är 8 000 € eller mera. Ett utlåtande av en hästveterinär behövs även när du söker Omfattande veterinärvårdsförsäkring för en häst och hästen har fyllt 1 år.

En kopia av köpebrevet behövs när du söker Livförsäkring för häst och försäkringsbeloppet är 10 000 € eller mera. I försäkringen kan införas djurspecifika begränsningar på basis av hälsouppgifterna som framgår av dessa handlingar.

Du kan ha giltig Veterinärvårdsförsäkring och Ansvarsförsäkring för häst under hästens hela livslängd. Livförsäkringen upphör i slutet av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 24 år.

Reducerad veterinärvårdsförsäkring ersätter vård av akut kolik och kolikoperation. Omfattande veterinärvårdsförsäkring ersätter förutom akut vård, även olika undersökningar och vårdåtgärder för tarmsymptom i en större utsträckning än Reducerad veterinärvårdsförsäkring.

Om veterinären vårdade hästen i hemmastallet och du själv betalade fakturan, kan du söka ersättning i vår webbtjänst.

Om sjukdomen eller skadan kräver att du besöker en djurklinik, boka tid till LokalTapiolas samarbetsklinik (pdf på finska) som använder direktersättningstjänsten. Då betalar du själv bara självriskandelen för vårdkostnaderna som ersätts, kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten.

Om du har besökt en djurklinik utanför tjänstetiden för direktersättningar och själv betalat fakturan eller hämtat mediciner från apotek, kan du söka ersättning i vår webbtjänst.

Logga in på nättjänsten

Liv- och veterinärvårdsförsäkringarna gäller i Norden. I övriga EU-länder, Storbritannien och Schweiz är din häst försäkrad i högst ett år. Ansvarsförsäkringen gäller endast i Norden.

Ersättningar för undersökningar som gjorts och vårdåtgärder som genomförts utomlands betalas som högst efter prisnivån i Finland. Av utlåtanden och intyg ska framgå djurets identifierare, förhandsuppgifter, utförda undersökningar och genomförd vård samt diagnos. En tydlig specifikation av undersöknings- och vårdkostnaderna ska bifogas. Veterinärens utlåtanden och fakturor ska vara antingen på finska, svenska eller engelska.

Produktuppgifter och försäkringsvillkor

Nedan hittar du försäkringens produktuppgifter och försäkringsvillkor. Läs dem noggrant, de innehåller bl.a. information om vilka skador försäkringen ersätter och inte ersätter.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för försäkringen (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Priset på hästförsäkringen

Priset på hästförsäkringen påverkas av bland annat hästens ras, ålder, din hemvist samt det försäkringsskydd och -belopp som du har valt till försäkringen.

Sök pris och köp

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt