Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Förvaltare av dödsbo

Bortgången av en närstående medför en hel del pappersexercis. Vi har sammanställt anvisningar för dig som sköter dödsboets praktiska ärenden. Med hjälp av dessa anvisningar kan du smidigt och på rätt sätt ta hand om ärenden som gäller försäkringar och investeringar.

Ansökan om ersättning vid dödsfall

Vid dödsfall kan man ansöka om ersättning på basis av liv-, pensions- och sparlivförsäkring samt olycksfallsförsäkring. Se direktiv för ansökning av ersättning .


Läs mer om anvisningar för förvaltare av dödsbo

När en person avlider överförs personens rättigheter och skyldigheter till dödsboet. Dödsbodelägarna beslutar tillsammans om ärenden som gäller dödsboet. Anhöriga till en person som var kund hos oss bör snarast möjligt meddela oss med en dödsattest eller ett ämbetsbetyg att personen avlidit. Dödsattest får du av läkaren som senast vårdade den avlidne och ämbetsbetyg av till exempel Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dödsbodelägare är:
 • lagstadgade arvingar

 • änkan/änklingen om makarna inte hade ett äktenskapsförord som fullständigt utesluter giftorätt

 • universell testamentstagare.

Arvingar

De lagstadgade arvingarna är indelade i grupperna nedan. Om det inte finns arvingar i den ifrågavarande gruppen av arvingar, är arvingarna i den följande gruppen delägare.

 1. 1.

  arvlåtarens barn eller deras avkomlingar

 2. 2.

  änka/änkling om arvlåtaren inte hade barn eller deras avkomlingar

 3. 3.

  arvlåtarens föräldrar eller deras avkomlingar

 4. 4.

  arvlåtarens far- och morföräldrar eller deras avkomlingar. Kusiner är emellertid inte berättigade till arv.

Om maken/makan som avlider först inte hade barn och änkan/änklingen ärvt sin make/maka, är efter änkans/änklingens död delägare i dennes dödsbo även den först avlidne maken/makans efterarvingar.

Änka/änkling

Om arvlåtaren vid sin död hade levande bröstarvingar, är änkan/änklingen dödsbodelägare tills avvittringen förrättats.

Om ett äktenskapsförord som fullständigt utesluter giftorätt ingåtts mellan änkan/änklingen och arvlåtaren, är änkan/änklingen inte dödsbodelägare. Då bestäms den delbara kvarlåtenskapen genom att undanta från varandra egendomen som tillhörde den först avlidne maken/makan och egendomen som tillhör änkan/änklingen.

Avvittringen av kvarlåtenskap och undantagandet förrättas alltid före arvskiftet eftersom det först då blir klart vilken egendom som hör till den delbara kvarlåtenskapen.

Universell testamentstagare

Arvlåtaren har eventuellt bestämt med testamente att egendomen eller en del av den ska gå till en person eller ett samfund. En sådan universell testamentstagare är dödsbodelägare. Om arvlåtaren däremot bestämt att en viss penningsumma eller en specificerad egendom ska gå till en namngiven part, är det fråga om ett särskilt testamente. En särskild testamentstagare är inte dödsbodelägare.

En enskild dödsbodelägare kan begära intyg som gäller dödsdagen och tiden efter dödsdagen som behövs för bouppteckningen. De lagstadgade arvingarnas delägarställning syns i den avlidnes ämbetsbetyg som dödsbodelägaren måste uppvisa. För att få uppgifter om tiden före dödsdagen krävs däremot alla dödsbodelägares samtycke. Det mest praktiska är att ge en person fullmakt att verka på alla dödsbodelägares vägnar. Även en boutredningsman eller testamentsexekutor kan ta hand om dödsboets ärenden.

Person som delägarna tillsammans befullmäktigat

Den befullmäktigade kan vara någon av dödsbodelägarna eller en helt utomstående person, till exempel en advokat. Fullmakten ska vara specificerad, en ospecificerad advokatfullmakt duger inte. Fullmakt behövs av varje dödsbodelägare.

Boutredningsman

Dödsbodelägare, testamentstagare eller dödsboets borgenär kan i domstol ansöka om förordnande av boutredningsman. Om en boutredningsman förordnats, har endast boutredningsmannen rätt att ta hand om boets ärenden. Boutredningsmannen uppvisar domstolens förordnande för oss.

Testamentsexekutor

Arvlåtaren har eventuellt förordnat en testamentsexekutor i sitt testamente. Testamentsexekutorn har nästan samma befogenhet att ta hand om dödsboets ärenden som boutredningsmannen om det inte står annat i testamentet. Testamentsexekutorn uppvisar en laga kraft vunnet testamente för oss.

Enligt lagen ska bouppteckningen förrättas inom tre månader efter arvlåtarens dödsdag.

Bouppteckningsinstrumentet fungerar:
 • som en delägarförteckning över arvlåtarens rättsinnehavare

 • som en egendomsförteckning över arvlåtarens tillgångar och skulder i syfte att tjäna boutredningen och arvskiftet

 • som en skattedeklaration för arvsbeskattningen.

Bouppteckningen sköts av den dödsbodelägare som sköter om boets egendom. Mer information om bouppteckningen och arvsbeskattningen får du bland annat på en skattebyrå eller på adressen vero.fi webbplats .

Intyg som behövs för bouppteckningsinstrumentet

När vi får meddelande om att personen avlidit kan vi skicka intygen nedan till arvlåtarens senaste hemadress. Om personen som tar hand om boets ärenden vill ha intyget till en annan adress, ska en utredning över dödsbodelägandet ges med ett ämbetsbetyg.

 • Saldointyg gällande dödsdagen över arvlåtarens fondandelar och eventuella andra avtal om sparande och investering.

 • Uppgifter om dödsfallsersättningar. Dödsfallsersättning kan ingå i liv-, spar- och pensionsförsäkringar eller privata olycksfallsförsäkringar och i resenärförsäkringar.

Änkans/änklingens uppgifter antecknas i intygen endast med änkans/änklingens samtycke.

Vänligen skicka oss följande handlingar så att vi kan hjälpa dig att ta hand om dödsboets ärenden. Vi behöver uppgifter om vilka som är dödsbodelägare.

 • Delägarförteckningen i bouppteckningsinstrumentet bekräftat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller bouppteckningsinstrumentet och släktutredning som visar de lagstadgade arvingarna till arvlåtaren. Det betyder en oavbruten släktutredning från 15 års ålder fram till dödstidpunkten.

En släktutredning, det vill säga ett ämbetsbetyg, kan du beställa av den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan om personen hört till någon av dessa kyrkor hela sitt liv.

Om personen hört till befolkningsregistret eller till ett registrerat religionssamfund (andra än evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan), kan du beställa en släktutredning av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 • Eventuellt testamente samt lagstadgade arvingars meddelanden över delfående och anmälan om godkännande av testamente samt laglottsmeddelanden.

 • Eventuellt äktenskapsförord.

 • Eventuellt bouppteckningsinstrument över den först avlidne maken/makan (och släktutredning) om avvittring inte förrättats.

 • Om den först avlidne makens/makans bo har avvittrats, behövs en avvittrings- och skifteshandling.

För uppdrag ber vi dig dessutom skicka oss:
 • en fullmakt för skötsel av dödsboets försäkrings- och ersättningsärenden undertecknad av alla dödsbodelägare eller ett uppdragsformulär.

Vi kan utföra uppdragen först efter att vi kontrollerat handlingarna. Vi ber dig därför reservera tillräckligt med tid för uppdragen.

Personförsäkringar

Om arvlåtaren hade en försäkring utifrån vilken det betalas ersättning på grund av arvlåtarens död, fyller förmånstagaren i och undertecknar ersättningsansökan och skickar den till oss för att handläggas.
Personförsäkringar, till exempel privat olycksfallsförsäkring och resenärförsäkring, upphör. Premiebeloppet för tiden efter dödsdagen återbetalar vi på dödsboets konto. Med alla dödsbodelägarnas samtycke kan premien återbetalas på annat konto än dödsboets konto.

Egendomsförsäkringar

Egendomsförsäkringar som är i den avlidnes namn, till exempel fordons- och hemförsäkring, gäller tills de sägs upp eller tills den försäkrades egendom skiftas eller säljs. Vi överför försäkringarna i dödsboets namn när vi fått meddelande om dödsfallet. Uppsägning och ändring av försäkringarna kräver alla dödsbodelägarnas samtycke.

Ersättningshandläggning

Om personen vid sin död hade ett ersättningsärende under handläggning, träder dödsboet i personens ställe. Den avlidnes rätt att söka ersättning överförs på dödsboet. I regel kan dödsboet inte framställa nya krav i ett ersättningsärende vars handläggning redan påbörjats.

Spar- och investeringsavtal

Om personen vid sin död hade ett gällande avtal om sparande och investering, till exempel ett avtal om investeringstjänster, kapitalförvaltningsavtal och/eller ett kapitaliseringsavtal, fortsätter avtalet att gälla efter personens död.

Försäkringsskyddens tidsenlighet

Vänligen kontrollera efter bouppteckningen att försäkringarna är tillräckligt omfattande.

En skifteshandling uppgörs över arvsskiftet. Efter att dödsboets hela egendom skiftats, upphör dödsboet och varje delägare bestämmer ensam över egendomen hen fått.

 • När man vill överföra dödsboets äganderätt till sparbeloppen eller fondandelarna på dödsbodelägarna, ska en laga kraft vunnen arvsskifteshandling uppvisas för oss.

 • Om antalet dödsbodelägare är fler än en, behöver vi en fullmakt undertecknad av alla dödsbodelägarna över vem som har rätt att på dödsboets vägnar underteckna uppdrag som gäller överföringen av äganderätten.

 • Vi behöver samtycke av alla dödsbodelägare om man vill inlösa och överföra på dödsboets konto sparbelopp och fondandelar som är i dödsboets namn. Samtycket ges med en specificerad fullmakt som alla dödsbodelägare undertecknar.

 • I samtycket eller skifteshandlingen specificeras de investeringsobjekt som inlöses eller vars äganderätt överförs.

 • Vänligen meddela även kontonummer för överföringen av tillgångarna.

 • Varje delägare ser själv till att försäkringarna för egendomen delägaren mottar är i skick. Exempelvis en ändring försäkringsuppgifter och försäkringsskydd som gäller fordon förutsätter att den nya ägaren uppvisar för oss en utredning av att egendomen överförts, till exempel med hjälp en laga kraft vunnen arvsskifteshandling eller fordonets registerutdrag.

 • Skötseln av dödsboets ärenden kan ha särdrag vilka inte beaktats i denna handbok.

Du kan alltid fråga råd på våra kontor så att försäkringsärendena blir skötta på rätt sätt. Vad gäller investeringar så kan du kontakta kundtjänsten för sparande och placerande på numret 09 453 8500 (måndag–fredag kl. 9–17).