Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vid dödsfall

Vid dödsfall kan du ansöka om ersättning utifrån liv-, pensions- och sparlivförsäkringen samt olycksfallsförsäkringen.

Välj från vilken försäkring du ansöker om ersättning

Vid dödsfall utbetalar vi ersättningarna i enlighet med det förmånstagarförordnande som den försäkrade har bestämt.

Gör så här

 1. 1. Meddela oss per telefon

  Om din nära anhöriga har avlidit och har en försäkring i LokalTapiola som berättigar till dödsfallsersättning, vänligen meddela oss om detta per telefon. Du kan samtidigt säkerställa dig om att hen har en dödsfallsförsäkring.

  Om du har frågor om dödsfallsersättning, ring oss på numret 09 453 8000 . Vi betjänar mån - fre kl. 8 - 17.

  När vi får uppgift om att den försäkrade har avlidit, skickar vi de försäkringsuppgifter som krävs för bouppteckningen till förmånstagarna. Som bilaga till brevet skickar vi även en ersättningsansökan samt anvisningar om hur man ansöker om ersättning.

 2. 2. Ansök om ersättning

  Fyll i ersättningsansökan som vi har skickat och blanketten om skattskyldighet . Varje förmånstagare ska fylla i en egen ansökan. För en minderårig eller omyndig undertecknas ansökan av vårdnadshavarna eller intressebevakaren.

  Om förmånstagaren är dödsboet, ska du fylla i dödsboet ersättningsansökan. Ersättningsansökan undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Dessutom behöver vi ifyllda blanketter om skattskyldighet av samtliga dödsbodelägare.

 3. 3. Skicka in övriga handlingar

  Utöver ersättningsansökan behöver vi

  • fotoförsett identitetsbevis (giltigt identitetskort, pass eller finländskt körkort). Om förmånstagaren är minderårig, behöver vi dessutom en kopia på vårdnadshavarnas identitetsbevis.

  • Den försäkrades ämbetsbevis, av vilket framgår hens födelse- och dödsdatum.

  Om förmånstagarförordnandet omfattar anhöriga, make/maka och barn, behöver vi även ämbetsbevis för alla dem från de befolkningsregister som den försäkrade har varit bokförd i från 15 års ålder. För oss räcker det med kopior på släktutredningar som lämnats in för bouppteckningen.

  Om vi för handläggningen behöver tilläggsutredningar eller andra handlingar, ber vi om dem separat. Observera att dödsfallsersättningen även ska uppges i bouppteckningen.

 4. 4. Skicka ersättningsansökan

  Skicka ansökan jämte bilagor som nätmeddelande via vår nättjänst.

  Du kan även skicka ansökan per post:

  LokalTapiola-gruppen
  Liv/skanning
  ID 5007453
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Gör så här

 1. 1. Anmäl det som har inträffat

  Om en anhörig har avlidit genom olycksfall, kan du utgående från den avlidna personens olycksfallsförsäkring ansöka om ersättning för dödsfallet, om försäkringen har omfattat ett dödsfallsskydd.

  För handläggningen av ersättning för dödsfall behöver vi följande handlingar:

  • Av skadeanmälan eller en till den bifogad handling ska framgå samtliga förmånstagares person-, adress- och kontouppgifter godkända med en underskrift. Den eventuella försäkringsersättningen utbetalas till varje förmånstagares personliga konto.

  • Den försäkrades ämbetsbevis från varje församling i vilka hen har varit skriven från 15 års ålder eller en av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata styrkt bouppteckningsdel, i vilken dödsbodelägarna har listats.

  • Dödsattesten och ett eventuellt utlåtande om dödsorsak.

  • Den försäkrades eventuella anamneser och undersökningsresultat från det att olycksfallet inträffade, inklusive ambulansens journal över den prehospitala akutsjukvården.

  • Polisens utredningsprotokoll.

  Om olycksfallet har orsakat den försäkrade vårdkostnader, till exempel poliklinik- eller läkemedelskostnader, ber vi att kvitton på dessa skickas in och att man uppger dödsboets kontonummer på skadeanmälan.

  Om olycksfallet har orsakat den försäkrade vårdkostnader, till exempel poliklinik- eller läkemedelskostnader, ber vi att kvitton på dessa skickas in och att man uppger dödsboets kontonummer på skadeanmälan. Om ifrågavarande befullmäktigande inte har gjorts, skickar vi eventuella begäran om tilläggsuppgifter till dödsboet brevledes och då ber vi att dödsboets befintliga adress uppges.

  I försäkringsbrevet anges försäkringsbeloppet och förmånstagarna, till vilka en eventuell ersättning utbetalas. Dödsfallsersättningen hör inte till dödsboets medel, men den måste uppges i bouppteckningen.

  Skicka de begärda handlingarna och tilläggsuppgifterna till oss som bilagor via avsnittet Meddelanden i nättjänsten. Du påskyndar handläggningen av ärendet genom att uppge skadenumret i meddelandet.

  Om det inte är möjligt att skicka en elektronisk bilaga, kan du skicka handlingarna till:

  LokalTapiola
  Ersättningstjänsten för privat olycksfallsförsäkring
  ID 5007453
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

  Vi betalar brevets porto.

 2. 2. Kom ihåg att i bouppteckningen ange information om ersättningen

  Dödsfallsersättningen ska även anges i bouppteckningen.

Vanliga frågor

I händelse av dödsfall utbetalas ersättningarna i enlighet med förmånstagarförordnandet. Försäkringstagaren bestämmer i samband med tecknandet av försäkringen vem som är förmånstagare. Senare kan endast försäkringstagaren ändra förmånstagarförordnandet. Ett undantag är försäkringar, i vilka försäkringstagaren är ett företag och rätten till ändring har getts till den försäkrade.

Ändringen av förmånstagarförordnandet ska meddelas skriftligen till försäkringsbolaget.

Dödsfallsersättningens förmånstagare är den försäkrades anhöriga, såvida försäkringstagaren inte har meddelat någon annan förmånstagare.

Försäkringstagaren kan även bestämma att förmånstagarens make/maka inte har giftorätt till förmånstagarens dödsfallsersättning.

Förmånstagarförordnandet kan inte ändras med ett testamente.

Om ersättningen inte kan utbetalas till förmånstagaren, betalas ersättningen ut till dödsboet.

Den försäkrades ämbetsbevis, av vilket framgår hens födelse- och dödsdatum.

 • Om förmånstagarförordnandet omfattar anhöriga, make/maka och barn, krävs ämbetsbevis för alla dem från de befolkningsregister som den försäkrade har varit bokförd i från 15 års ålder. För oss räcker det med kopior på släktutredningar som lämnats in för bouppteckningen.

Ersättningsansökan, som innehåller samtliga förmånstagares person-, adress- och kontouppgifter samt namnunderskrifter.

 • För en omyndig undertecknas ansökan av vårdnadshavarna eller intressebevakaren.

 • Betalningar till omyndiga anmäler vi till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med lagen om försäkringsavtal.

Blankett om skattskyldighet i vilken man utöver förmånstagarens eller dödsboets och dödsbodelägarnas person- och boendeuppgifter ger uppgifter om i vilka länder man är skattskyldig samt skatteregistreringsnumret, det vill säga TIN (Tax Identification Number), för dessa länder.

 • Vårdnadshavarna eller intressebevakaren undertecknar blanketten om skattskyldighet på omyndiga förmånstagares vägnar.

 • Dödsbodelägarna kan befullmäktiga en av delägarna att ge de krävda uppgifterna.

Anhöriga

 • Hälften av dödsfallssumman betalas till den försäkrades make/maka och hälften fördelas jämnt mellan barnen enligt antalet barn. Om make/maka och barn inte finns betalas ersättningen enligt ärvdabalken (inte till kusiner).

Make/maka

 • Ersättning betalas till maka/make, (inte sambo, denne ska namnges separat).

 • Med make/maka avses en person med vilken den försäkrade vid sin död var gift eller i registrerat partnerskap.

Make/maka och barn

 • Hälften av ersättningsbeloppet betalas till den försäkrades make/maka och den andra hälften fördelas jämnt mellan barnen enligt antalet barn. Om make/maka inte finns fördelas ersättningen mellan barnen. Om det inte finns barn, betalas ersättningen i sin helhet till makan/maken.

Barn

 • Dödsfallssumman fördelas jämnt mellan barnen. I ett avlidet barns ställe kommer dennes bröstarvingar. Om den avlidna förmånstagaren inte har barn, fördelas ersättningen jämnt mellan de som är i livet.

Barnbarn

 • Dödsfallssumman fördelas jämnt mellan barnbarnen. Om någon förmånstagare har avlidit, fördelas ersättningen jämnt mellan de barnbarn som är i livet.

Dödsbo

 • Ersättningen betalas till dödsboet.

Namngiven förmånstagare (namn (personbeteckning), företag eller samfund (FO-nummer))

 • Ersättningen betalas till separat namngivna förmånstagare.

Försäkringstagare

 • Ersättningen betalas till försäkringstagaren.

Dödsfallsersättningar beskattas enligt följande:

 • Ersättning som betalas till nära anhöriga och till dödsbo är i sin helhet underställd arvsskatt.

 • Dödsfallsersättningar som betalas till andra än nära anhöriga utgör i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.

 • I individuell pensionsförsäkring som beviljats 18.9.2009 eller senare beskattas dödsfallssumman för nära anhörig både enligt arvsskatt och som kapitalinkomst. När det gäller andra än nära anhöriga beskattas hela dödsfallssumman som kapitalinkomst.

 • Betalningar till omyndiga anmäler vi till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med lagen om försäkringsavtal.

Tilläggsinformation

Information om försäkringsersättningar i dödsfall hittar du i Försäkrings- och finansieringsrådgivningens guide (pdf på finska)