Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Försäkring för paketbil

Försäkringen för en paketbil i privat bruk består av den obligatoriska trafikförsäkringen och en frivillig kaskoförsäkring. Dessa ger tillsammans skydd i händelse av skador på din paketbil och dess utrustning. Dessutom ger de skydd i händelse av person- och sakskador hos motparten.

Finlands populäraste bilförsäkring. Traficom: Registreringsstatistik för fordon.

Bogseringshjälp ingår i alla kaskoförsäkringar, glasskador i nästan alla.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

Det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för Försäkring för paketbil.

Vad täcker försäkringen för paketbil

KaskoförsäkringLyxkaskoOmfattande kaskoBaskaskoDelkasko

Med Omfattande försäkring för ersättande bil får du tillgång till en ersättande bil medan din egen bil repareras på grund av ett tekniskt fel som avbrutit resan eller en kaskoskada som försäkringen täcker. Som ersättande bil ersätts en motsvarande personbil i högst C-storleksklass eller en paketbil på högst 9 m3.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från parkeringsförsäkringen ersätter vi skada som ett okänt motorfordon orsakat ditt parkerade fordon.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från glasförsäkringen ersätter vi skador, som orsakas av ett direkt slag utifrån mot bilrutan. Till exempel att en sten slungas mot vindrutan och slår sönder den.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från inlösningsförmånen betalar vi tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när förutsättningarna för ersättning uppfylls.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Bonusskyddet försäkrar att bonusarna inte sjunker, även om en kollision skulle inträffa. Du tjänar bonusskydd med skadefri körning.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från kollisionsförsäkringen ersätter vi skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från naturskadeförsäkringen ersätter vi om en storm fäller ett träd över fordonet, hagel skadar fordonet utvändigt eller om stigande översvämningsvatten eller ett föremål som lösgjorts av en storm orsakar skador på ett stillstående fordon.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från djurkollisionsförsäkringen ersätter vi kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätter vi från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätter vi från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Från brandförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av eld som kommit lös eller ett blixtnedslag som direkt träffat fordonet.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Finansieringsförsäkring inkluderas i kasko, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan ersättas förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen
Valfritt tilläggsskyddLyxkaskoOmfattande kaskoBaskaskoDelkasko

Från kostnadsskyddet betalar vi kostnader som orsakas av en kaskoskada, såsom telefonkostnader eller resekostnader för kollektivtrafik 20 euro per dag under högst 14 dagar.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från avbrottsförsäkringen betalar vi ersättning för den tid då fordonet repareras till följd av en skada som ersätts från kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

Ingår inte i försäkringen
Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Trafikförsäkring

  • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakats motpartens fordon.

  • Trafikförsäkringen ersätter kläder och bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

  • Vid personskador ersätts bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförluster och begravningskostnader.

Vanliga frågor

Du kan teckna din försäkring för paketbil antingen via vår nätbutik eller genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Praktiskt taget alla bilaffärer och besiktningsstationer säljer också våra försäkringar. Så fort du känner till registreringsnumret, kan du prova vår räknare och räkna ut priser. Du kan med andra ord fundera över försäkringen för din kommande bil, även om du ännu inte har köpt den.

När du väljer Försäkring för paketbil passar det med en Lyxkasko när paketbilen är ny och du kör mycket. Omfattande kasko är ett bra alternativ när du vill har ett omfattande försäkringsskydd, men klarar dig till och med en vecka utan paketbilen. Baskasko är en lämplig försäkring när du har en begagnad paketbil och vill ha kollisionsförsäkring. Delkasko räcker för paketbilen när du inte behöver en kollisionsförsäkring.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från det att ägande- eller besittningsrätten av fordonet överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart.

Om tecknandet av trafikförsäkringen försummas inom den angivna tidsfristen, debiterar Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrat fordon av fordonets ägare eller innehavare.

Endast fordonets ägare eller innehavare kan vara försäkringstagare. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare som inte är fordonets ägare. Till exempel en familjemedlem som huvudsakligen använder bilen ska antecknas i försäkringen och i fordonsregistret som innehavare, om denna person använder bilen i mer än 30 dagar.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst, även om fordonet ägs av ett finansieringsbolag. Vi uppdaterar automatiskt uppgifter om byte av försäkringsbolag i fordonsregistret (Traficom).

Priset på försäkringen för paketbil består av vissa faktorer. Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på bilförsäkringen även av själva bilen, dess användning, intjänad bonus och försäkringstagarens uppgifter. Försäkring för paketbil omfattar kasko- och trafikförsäkring. Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation.

Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra bilförsäkringar för att hitta den bästa försäkringen för dig. Den billigaste bilförsäkringen är inte alltid det smartaste alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av olycksfall.

Bonusen på trafikförsäkringen är som högst 80 %, en av Finlands högsta. Bonusen baserar sig på din personliga körhistorik. Bonusen beräknas med hjälp av historiken för alla bilar du har försäkrat och bonusen behöver inte längre överföras från en bil till en annan. Läs mer om bonus.

Ja, det kan den. I sådana fall beaktar man i beräkningen av bonusen försäkrings- och skadehistoriken för din partner, sambo eller personen som du lever i ett registrerat partnerskap med. För att dra nytta av förmånen, vänligen kontakta vår försäkringstjänst.

När du säljer din bil eller byter försäkringsbolag upphör din försäkring automatiskt. Vi får information via Traficom om att bilen har sålts eller att försäkringsbolaget har bytts. Om du har en öppen faktura skickar vi dig en ersättningsfaktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi den extra premien till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon måste sägas upp skriftligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för kaskoförsäkring (pdf)

Faktablad för trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)

Priset på en försäkring för paketbil

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på Försäkring för paketbil även av själva bilen, dess användning, intjänad bonus och försäkringstagarens uppgifter.

Sök pris och köp

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt