Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Hemförsäkring -30%

Varje hem behöver en försäkring. Skräddarsy en hemförsäkring som passar just dina behov och köp den lätt på nätet. Hemmets lösegendomförsäkring -30 % ett år framåt.

Smidig och snabb service i skadesituationer.

Den omfattande hemförsäkringen ersätter föremål som går sönder.

Anslut också billigare med en resgodsförsäkring.

Dra nytta av förmåner – koncentrering av ärenden ger dig upp till 17 % rabatt medan du tjänar in S-Bonus.

Hemförsäkring -30 %

Försäkra ditt hem och dess saker. Nu får du rabatt på hemmets lösegendomförsäkring för ett år framåt. Bekanta dig med kampanjens regler här.

Räkna pris på hemförsäkring

Välj den bästa hemförsäkringen för dig och ditt hem

Hemförsäkring för ett hyreshem

Vad ersätter hemförsäkringen

När du väljer hemförsäkring, lägg märke till vad den täcker vid händelse av skada. Du kan även välja olika omfattning på försäkringsskyddet för din egendom. Jämför innehållet i olika hemförsäkringar och beakta särskilt vilka skydd som ingår, självriskerna och maximiersättningarna vid skador. Bekanta dig också med andra exempel på vad hemförsäkringen ersätter.

HemförsäkringOmfattandeBasReducerat

I händelse av skada på lösegendom får du bättre åldersavdrag än med andra hemförsäkringar, samt skydd för återställning av filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med datorskada.

Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

När hemlösöre - t.ex. en mobiltelefon, hushållsapparat, möbler, kläder, värdesaker - plötsligt och oförutsett går sönder, ersätter vi skadan från bräckageskyddet.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter skador som orsakats av stöld, inbrott, skadegörelse eller försök till dessa.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Valfri

Vi ersätter skador som orsakas av till exempel hagel, storm eller blixt som direkt slagit ner i försäkringsobjektet.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Valfri

Vi ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös samt skada som orsakats av sot eller rök som uppkommit plötsligt och oförutsett.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Vi ersätter utifrån hemmets lösegendomsförsäkring kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Från ansvarsförsäkringen ersätter vi person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

Försäkringen täcker till exempel skador som ett barn eller en hund orsakat en annan part samt kollision som du orsakat på cykel.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Från rättsskyddsförsäkringen ersätter vi kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel advokatkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Tilläggsskydd från vilken vi ersätter skador såsom stöld och bräckage på resgods man har med sig på utlandsresor.

Valfri

Valfri

Valfri

Priset på hemförsäkringen

Priset på hemförsäkringen fastställs utifrån omfattningen på försäkringsskyddet du valt samt andelen på vald självrisk. Dessutom beaktas till exempel din ålder och orten där ditt hem eller din fritidsbostad finns, ytan och andra uppgifter om byggnaden. Det är viktigt att du väljer ett tillräckligt omfattande försäkringsskydd för ditt hem eller din fritidsbostad så att du inte hamnar i knipa vid en skada. En billig hemförsäkring täcker inte alltid skador ditt hem eller din egendom kan råka ut för.

Du kan lätt räkna ut priset på hemförsäkring på vår försäkringsräknare. På räknaren kan du också jämföra olika alternativ av självrisk samt hur omfattningen på försäkringsskyddet påverkar priset.

Hemförsäkring för studerande och ungdomar förmånligare

Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring när du flyttar in i eget hem. På LocalTapiola erbjuder vi hemförsäkringen förmånligare för ungdomar.

Läs mer om försäkring för ungdomen

Hur tryggar en hemförsäkring i olika situationer

Hannas cykel blev stulen

Hannas cykel blev stulen genom att det hade brutits in i husbolagets cykelförråd. Hanna gjorde en brottsanmälan till polisen samt en skadeanmälan till LokalTapiola. Hanna fick ersättning från hemförsäkringen för sin cykel med beaktande av åldersavdrag och självrisk.

Samis mobil gick sönder

Sami föll ute med mobilen i fickan så att mobilens skärm gick sönder och telefonen fungerade inte längre. Sami förde mobilen till LokalTapiolas samarbetspartner Fonum, där mobilen reparerades och skadeanmälan sköttes på samma gång.

Roberts tvättmaskin läckte och vattnet rann ut på golvet

Roberts tvättmaskin hade gått sönder och samtidigt orsakat en stor fuktskada. Hemförsäkringen ersatte torkningen av bostaden, de skadade ytmaterialen, reparationskostnaderna för tvättmaskinen samt Roberts tillfälliga boende under reparationsarbeten.

Observera att vi handlägger skadorna från fall till fall och ersättningen kan variera beroende på skadesituationen.

Jämför hemförsäkringar

Den omfattande hemförsäkringen täcker mest

Vår omfattande hemförsäkring erbjuder ett mångsidigt skydd om din egendom går sönder och mot andra plötsliga och oförutsedda skador. De flesta av LokalTapiolas kunder väljer den omfattande hemförsäkringen. Det är också försäkringen vi rekommenderar eftersom endast den omfattande hemförsäkringen täcker bräckageskador. Därtill täcker den även andra skador på ett mer omfattande sätt än våra andra försäkringar. I första hand ersätts reparationskostnaderna.

Omfattande Plus - tilläggskydd för hemmets lösegendom

Om du väljer omfattande hemförsäkring kan du förbättra försäkringsskyddet för lösegendomen i ditt hem med Omfattande Plus. Vid skador på bl.a. lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

Basskydd för grundläggande behov

Bas hemförsäkring är ett bra och billigare alternativ till den omfattande försäkringen när du till exempel inte behöver skydd mot bräckageskador. Bas hemförsäkring täcker bland annat skador som orsakas av brand, storm, blixtnedslag, hagel, läckage och stöld samt skadegörelse.

Reducerat skydd - när en begränsad försäkring räcker

Reducerad hemförsäkring är lämplig när du i första hand vill försäkra dig mot brandskador. Utöver brandskador täcker försäkringen skador orsakade av storm, hagel och blixtnedslag. Vid behov kan du utvidga det reducerade skyddet att täcka stöldskador och skadegörelse. Det reducerade skyddet lämpar sig bl.a. för ekonomibyggnader och sommarstugor i vilka det inte finns risk för läckageskador.

Bekanta dig med konkurrensutsättning och jämförelse av hemförsäkring.

Välj rätt - försäkring för lösegendomen eller byggnaden eller båda

  • I ett höghus eller radhus behöver du en försäkring för lösegendomen i hemmet oberoende av om du bor på hyra eller äger bostaden. Bostadsaktiebolaget ser till att försäkra byggnaden.

  • Om du bor i ett egnahemshus lönar det sig att utöver lösegendomen försäkra ditt hus och andra byggnader på tomten.

  • Du behöver även försäkringar för stugan, sommarvillan eller motsvarande fritidsbostäder samt lösegendomen i dem. Om din fritidsbostad hör till ett bostadsaktiebolag räcker det med en försäkring för lösegendomen.

  • I parhus eller fristående småhus vilka har bostadsaktiebolagsform försäkrar du endast din egen lösegendom och bolaget försäkrar byggnaden.

  • Har man en placeringsbostad rekommenderar vi alltid försäkringen Lägenhetsskydd.

Läs mer om lösegendomsförsäkring.

Hemförsäkringen inkluderar ansvars- och rättsskyddsförsäkring

LokalTapiolas hemförsäkring inkluderar även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. De gäller både dig som försäkringstagare och familjemedlemmar som bor i samma hushåll med dig.

Ansvarsförsäkringen är till hjälp om du inte är den enda som berörs av skadan. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakas utomstående och som du är skyldig att ersätta enligt gällande rätt. Vid en ersättningsbar skada utreder vi på dina vägnar grunden och beloppet för skadeståndskravet du fått. Läs mer om ansvarsförsäkringen.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juristhjälp i tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden som gäller ditt privatliv. Läs mer om rättsskyddsförsäkringen.

Vanliga frågor

Du kan få S-gruppens Bonus för din hemförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Omfattande Plus och Omfattande hemförsäkring ersätter om telefonen går sönder. Hemförsäkring på basnivå och reducerad nivå ersätter inte bräckage.

När du väljer hemförsäkring ska du ta hänsyn till dina behov, de skydd som ingår i försäkringen, självrisken och den maximala ersättningen i händelse av en skada.

Priset på hemförsäkringen beror på boendeformen, omfattningen av försäkringsskyddet, bostadens yta, placering och självriskbeloppet. Hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna för många, så det är alltid bra att hålla den uppdaterad. Att konkurrensutsätta och jämföra hemförsäkring lönar sig, eftersom det hjälper dig att hitta den bästa försäkringen. Den billigaste hemförsäkringen är kanske inte det bästa alternativet.

Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och särskilt beaktar det skydd samt de självrisker och maximala ersättningar i skadesituationer som ingår i försäkringen.

  • Vår omfattande hemförsäkring ger ett omfattande skydd för bräckage av din egendom och andra plötsliga och oförutsebara skador. De flesta av LokalTapiolas kunder väljer en omfattande försäkring. Det är också vad vi rekommenderar, eftersom endast den omfattande hemförsäkringen täcker bräckageskador. Dessutom ersätter den även andra skador i större utsträckning än våra andra försäkringar. I första hand ersätts reparationskostnader.

  • Om du väljer Omfattande hemförsäkring kan du förbättra försäkringsskyddet för hemmets lösegendom genom Omfattande Plus. I händelse av till exempel skada på lösegendom får du bättre åldersavdrag än med andra hemförsäkringar, samt skydd för återställning av filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med datorskada. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

  • Bashemförsäkringen är ett bra och förmånligare alternativ till den omfattande försäkringen när du till exempel inte behöver skydd mot bräckageskador. Bashemförsäkringen täcker bland annat skador som orsakas av brand, storm, blixtnedslag, hagel, läckage och stöld samt skadegörelse.

  • Reducerad hemförsäkring är ett lämpligt försäkringsskydd när du i första hand vill försäkra dig mot brandskador. Utöver brandskador täcker försäkringen skador orsakade av storm, hagel och blixtnedslag. Vid behov kan du utvidga det reducerade skyddet att täcka stöldskador och skadegörelse. Det reducerade skyddet lämpar sig bl.a. för ekonomibyggnader och sommarstugor i vilka det inte finns risk för läckageskador.

Det är viktigt att försäkra ditt hem när du flyttar till en hyresbostad. Ofta kräver hyresvärden och bostadsaktiebolaget att en hemförsäkring tecknas så att hyresgästen har ansvarsförsäkring och även bostadens fasta inredning är försäkrad för skador.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper i akut situationer 24/7 Ifall det skett en stor skada i ditt hem, vänligen kontakta oss på numret 0800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt