Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Hemförsäkring för hög- och radhus

Med hemförsäkring försäkrar du ditt hem och din lösegendom ifall av skador. I hög- och radhus måste du ha en hemförsäkring som täcker din lösegendom och den fasta inredningen i bostaden. Du kan också smidigt flytta över din nuvarande hemförsäkring hos oss till en ny adress i vår webbtjänst eller i LokalTapiola-appen.

Hemförsäkringen är en försäkring för skador i ditt hem, oberoende av om du hyr eller äger din bostad.

Du kan själv välja hur omfattande hemförsäkring du tecknar för ditt hem och din lösegendom.

Du får smidig lokal ersättningsbetjäning i skadesituationer.

När du koncentrerar dina försäkringar i LokalTapiola sparar du upp till 17 % på försäkringspremierna.

Vad ersätter hög- och radhusförsäkringen?

Omfattningen för en hemförsäkring, som lämpar sig för hög- och radhus, kan du välja enligt dina behov och din situation. Hemförsäkringen är lika viktig att teckna för en enrummare som för en större bostad. Du kan även välja olika omfattande försäkringsskydd för din egendom.

HemförsäkringOmfattandeBasReducerat

I händelse av skada på lösegendom får du bättre åldersavdrag än med andra hemförsäkringar, samt skydd för återställning av filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med datorskada.

Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

När hemlösöre - t.ex. en mobiltelefon, hushållsapparat, möbler, kläder, värdesaker - plötsligt och oförutsett går sönder, ersätter vi skadan från bräckageskyddet.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter skador som orsakats av stöld, inbrott, skadegörelse eller försök till dessa.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Valfri

Vi ersätter skador som orsakas av till exempel hagel, storm eller blixt som direkt slagit ner i försäkringsobjektet.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Valfri

Vi ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös samt skada som orsakats av sot eller rök som uppkommit plötsligt och oförutsett.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Vi ersätter utifrån hemmets lösegendomsförsäkring kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Från ansvarsförsäkringen ersätter vi person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

Försäkringen täcker till exempel skador som ett barn eller en hund orsakat en annan part samt kollision som du orsakat på cykel.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Från rättsskyddsförsäkringen ersätter vi kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel advokatkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Tilläggsskydd från vilken vi ersätter skador såsom stöld och bräckage på resgods man har med sig på utlandsresor.

Valfri

Valfri

Valfri

Vanliga frågor

Omfattningen för en hemförsäkring, som lämpar sig för hög- och radhus, kan du välja enligt dina behov och din situation. Du kan även välja olika omfattande försäkringsskydd för din egendom. Bostadsaktiebolaget försäkrar byggnaden. Hemförsäkringen är en av de viktigaste försäkringarna för många och det lönar sig att hålla den uppdaterad. Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra hemförsäkringen, eftersom du på det sättet hittar den bästa försäkringen för dig och ditt resgods. Den billigaste hemförsäkringen är inte alltid det bästa alternativet.

Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och särskilt beaktar det skydd samt de självrisker och maximala ersättningar i skadesituationer som ingår i försäkringen.

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkringen även till exempel av din ålder och storleken på din bostad samt dess placering. Med räknaren ovan kan du på nolltid beräkna priset på din nya hemförsäkring.

LokalTapiolas hemförsäkring täcker skador på hemmet och saker i hemmet som har orsakats till exempel av brand, vattenskada, storm eller stöld. Omfattande hemförsäkring ersätter t.ex. om saker plötsligt eller oförutsägbart går sönder samt även andra skador i en större utsträckning än de reducerade hemförsäkringarna.

Till hemförsäkringen hör även ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, som är viktiga för alla. De ersätter även när du orsakar skada för utomstående eller om du behöver juridisk hjälp.

Följande skador är exempel på skador som ersätts. Från hemförsäkringen kan dessutom många fler skador ersättas. Det valda försäkringsskyddets omfattning påverkar hur stor ersättning som betalas i olika situationer.

 • När din telefon eller en vitvara går sönder, ersätts i första hand reparation. Om maskinen inte går att reparera, ersätts priset för en ny med åldersavdrag.

 • Om du har ny elektronik eller nya vitvaror, får du med Omfattande Plus-skyddet en större ersättning för skada på ny egendom, då sakernas ålder påverkar ersättningen först senare.

 • För läckageskador ersätts skador på din egendom och den fasta inredningen som du har ansvar för, bland annat golvet och andra ytmaterial i ditt hem. Försäkringen täcker även skador i din tillfälliga bostad, som du är ersättningsskyldig för, under reparationsarbetet.

I försäkringsvillkoren nämns separat händelsersom försäkringen inte täcker. Sådana är till exempel:

 • att egendom försvunnit, glömts kvar eller skador till följd av dessa

 • stöldskador på olåst cykel

 • idrotts- och hobbyutrustning som går sönder när de används för det ändamål de är avsedda för

 • de flesta skador som orsakats av sällskaps- eller husdjur och insekter

 • skador som uppstått gradvis till exempel av slitage eller rost

 • skador som täcks av garanti

 • skador på data- eller smartanordningar, dataprogram och filer vilka beror på skadliga program, användarens fel, förlust avdata eller av att dessa inte fungerar då själva enheten inte har gått sönder

 • skador som orsakats avsiktligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Priset på hemförsäkring

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkringen även t.ex. av din ålder och storleken på ditt hem samt dess placering.

Sök pris och köp

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper i akut situationer 24/7 Ifall det skett en stor skada i ditt hem, vänligen kontakta oss på numret 0800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt