Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring för parhus och fristående hus

Med Hemförsäkring tryggar du ditt hem och din egendom för skador. I ett parhus och fristående hus måste du åtminstone ha en hemförsäkring, som täcker lösegendomen och bostadens fasta inredning. Om parhuset eller det fristående huset ingår i ett bostadsaktiebolag, försäkras det av byggnadens fastighetsförsäkring. Dessutom får du ansvars- och rättsskyddsförsäkringar till din försäkring.

Hemförsäkringen är en försäkring för skador i ditt hem, oberoende av om du hyr eller äger din bostad.

Du kan själv välja hur omfattande hemförsäkring du tecknar för ditt hem och din lösegendom.

Du får smidig lokal ersättningsbetjäning i skadesituationer.

När du koncentrerar dina försäkringar i LokalTapiola sparar du upp till 17 % på försäkringspremierna.

Vad täcker försäkringen för parhus och fristående hus

I ett par- eller fristående hus i form av bostadsaktiebolag bör du försäkra lösegendomen i ditt hem. Bostadsaktiebolaget ser till att försäkra byggnaden med en fastighetsförsäkring. Om radhuset inte är i form av bostadsaktiebolag, vänligen kontakta vår kundtjänst för att försäkra byggnaden.

Hemförsäkringen omfattar Omfattande Bas Reducerad

Vid skador på bland annat lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i bostaden.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

När hemlösöre - t.ex. en mobiltelefon, hushållsapparat, möbler, kläder, värdesaker - plötsligt och oförutsett går sönder, ersätter vi skadan från bräckageskyddet.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

För egendom och bostadens fasta inredning ersätts läckageskador som orsakats av fasta rör,

drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan

vätska.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som

leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller hemmets lösegendom.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ersätter skador som orsakats av stöld eller försök till stöld,

rån, inbrott eller skadegörelse. Försäkringen ersätter till exempel stöld av låst cykel.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Valfri

Ersätter skador som orsakas av till exempel hagel, storm eller

blixt som slagit direkt ned i försäkringsobjektet.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Valfri

Ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och

skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt

och oförutsett.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Vi ersätter utifrån hemmets lösegendomsförsäkring kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som

orsakas utomstående och som du är skyldig att

ersätta enligt gällande lag. Vi utreder på dina vägnar att skadeståndskravet som framställts till dig är korrekt och lagenligt.

Försäkringen ersätter till exempel skador som ett barn eller en hund har orsakat en utomstående samt kollisioner som du orsakar med cykel.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för

juristhjälp i tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden som gäller ditt privatliv, såsom juristkostnader i situationer med tvist vid bostadsförsäljning.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Ett tilläggsskydd från vilket skador på resgods, som varit med på utlandsresor, ersätts, till exempel stölder och bräckage.

Valfri

Valfri

Valfri

Vanliga frågor

Omfattningen för en hemförsäkring, som lämpar sig för parhus eller fristående hus, kan du välja enligt dina behov och din situation. Du kan även välja olika omfattande försäkringsskydd för din egendom. Hemförsäkringen är en av de viktigaste försäkringarna för många och det lönar sig att hålla den uppdaterad. Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra hemförsäkringen, eftersom du på det sättet hittar den bästa försäkringen för dig och ditt resgods.

Den billigaste hemförsäkringen är inte alltid det bästa alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och särskilt beaktar det skydd samt de självrisker och maximala ersättningar i skadesituationer som ingår i försäkringen.

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkringen även till exempel av din ålder och storleken på ditt hem samt dess placering. På nätet kan du enkelt ta reda på priset och teckna en försäkring för lösegendomen i ditt hem.

Om du bor i ett parhus eller fristående hus i bostadsaktiebolagsform, ska du försäkra endast din egen egendom på hemförsäkringen. I sådana fall försäkrar bolaget byggnaden med en fastighetsförsäkring. För ett parhus eller fristående hus i bostadsaktiebolagsform kan du snabbt och enkelt teckna en försäkring för lösegendom i vår webbutik. Om ditt parhus är ett parhus i fastighetsform, kan du kontakta vår kundtjänst, som gärna hjälper dig med försäkringen för din byggnad.

LokalTapiolas hemförsäkring täcker skador på hemmet och saker i hemmet som har orsakats till exempel av brand, vattenskada, storm eller stöld. Omfattande hemförsäkring ersätter till exempel när saker går sönder plötsligtoch och oförutsedda skador samt även andra skador i mer omfattande utsträckning än i de reducerade hemförsäkringarna.

Till hemförsäkringen hör även ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, som är viktiga för alla. De ersätter även när du orsakar skada för utomstående eller om du behöver juridisk hjälp.

Följande skador är exempel på skador som ersätts. Från hemförsäkringen kan dessutom många fler skador ersättas. Det valda försäkringsskyddets omfattning påverkar hur stor ersättning som betalas i olika situationer.

 • När din telefon eller en vitvara går sönder, ersätts i första hand reparation. Om maskinen inte går att reparera, ersätts priset för en ny med åldersavdrag.

 • Om du har ny elektronik eller nya vitvaror, får du med Omfattande Plus-skyddet en större ersättning för skada på ny egendom, då sakernas ålder påverkar ersättningen först senare.

 • För läckageskador ersätts skador på din egendom och den fasta inredningen som du har ansvar för, bland annat golvet och andra ytmaterial i ditt hem. Försäkringen täcker även skador i din tillfälliga bostad, som du är ersättningsskyldig för, under reparationsarbetet.

I försäkringsvillkoren nämns separat händelser som försäkringen inte täcker. Sådana är till exempel:

 • att egendom försvunnit, glömts kvar eller skador till följd av dessa

 • stöldskador på olåst cykel

 • idrotts- och hobbyutrustning som går sönder när de används för det ändamål de är avsedda för

 • de flesta skador som orsakats av sällskaps- eller husdjur och insekter

 • skador som uppstått gradvis till exempel av slitage eller rost

 • skador som täcks av garanti

 • skador på data- eller smartanordningar, dataprogram och filer vilka beror på skadliga program, användarens fel, förlust av
  data eller av att dessa inte fungerar då själva enheten inte har gått sönder

 • skador som orsakats avsiktligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Priset på hemförsäkringen

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkringen även till exempel av din ålder och storleken på ditt hem samt dess placering. Om du bor i annat än ett parhus eller ett fristående hus i bostadsaktiebolagsform, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänsten hjälper i akut situationer 24/7 Ifall det skett en stor skada i ditt hem, vänligen kontakta oss på numret 0800 04531 .

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.