Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Verksamhetens syfte

LokalTapiola har 1 600 000 ägare, eftersom varje försäkringstagare samtidigt också är ägarkund i LokalTapiola. Vår uppgift är att hjälpa våra ägarkunder att trygga sitt liv och sin affärsverksamhet.

Den bästa partnern inom livstryggheten för våra ägarkunder

Vårt mål är att vara den bästa partnern inom livstryggheten för våra ägarkunder. Med livstrygghet avses ett lämpligt och tillräckligt skydd för hälsa, ekonomi och egendom enligt kundens situation.

  • Vi hjälper till att öka förmögenheten och att skapa beredskap för olika livssituationer.

  • Vi förebygger skador och om något inträffat hjälper vi.

LokalTapiola fortsätter sitt arbete med att trygga sina ägarkunders liv, ett arbete som redan pågått i över ett århundrade

Försäkringstagarna är samtidigt också LokalTapiolas ägare och LokalTapiola har inga utomstående aktieägare. Intäkterna från verksamheten används omfattande till godo för ägarkunderna och hela Finland. Vi maximerar inte vinsten, utan vi koncentrerar oss på att kontinuerligt öka kundnyttan.

I verksamheten betonas förstärkande och vidareutveckling av ägarkundernas livstrygghet så att allt fler ska ha möjlighet till livstryggheten de behöver. Vi skiljer oss genom en genuint omtänksam service – personligt, lokalt och digitalt.

Våra strategiska målsättningar

  • Den bästa betjäningen inom branschen både personligt, lokalt och digitalt

  • En omfattande kompetens inom livstryggheten och en stark samarbetskultur

  • Tillväxt i kundnyttan och affärsverksamheten

  • Effektiva verksamhetsmodeller

  • Verkningsfullt ansvarstagande i hela Finland

Ägarkundernas röst hörs starkt

Kunderna bildar förvaltningen som styr vår verksamhet och deras röst hörs starkt i utvecklingen av vår verksamhet.

Ägarviljan innehåller grundläggande ramar för LokalTapiola-gruppens ägarstyrning. Dess uppgift är att styra vår utveckling på lång sikt och att fungera som grund för affärsverksamhetsstrategin.

Ägarkunderna deltar i fastställandet av ägarviljan både i vår förvaltning och via våra omfattande kundundersökningar.

Värden som styr vår verksamhet

Våra värden välvilja, mod och passion styr oss att verka till förmån för ägarkunderna. Enligt vår värdegrund vill vi både verka för ett tryggt liv och en välmående närmiljö samt för ett välmående samhälle för våra ägarkunder