Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Seligson & Co Europa Indexfond

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera mycket diversifierat på aktiemarknaderna i Europa.

Hållbarhet i placeringsverksamhet

Datum för publicering: 16.12.2022 (uppdaterad 1.1.2024)
Identifieringskod för juridiska personer: 7437004G6NZB82ZZFD64

Sammanfattning

Genom att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index främjar fonden egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i investeringsobjektens verksamhet. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar. Fondens jämförelseindex produceras av S&P Global, som väljer ut företagen i indexet på grundval av de egenskaper som hos investeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Till indexet väljs de bolag som bland branscherna på målmarknaden har de bästa marknadsvärdena och som har erhållit den bästa S&P Global ESG-klassificeringen. S&P Global ESG-klassificeringen bestäms för varje investeringsobjekt utifrån en Global Corporate Sustainability-bedömning. Investeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning inom sin bransch presterar bättre än genomsnittet när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Uppnåendet av god bolagsstyrning hos investeringsobjekten bedöms i samband med en ESG-analys av investeringsobjekten. S&P Global bedömer kontinuerligt de risker som hos de till indexet valda bolagen hänför sig till miljön, samhället eller god bolagsstyrning, och bedömningen omfattar också kontroversiell verksamhet hos bolagen. Indexproducenten ansvarar för kvaliteten på de data som används och tillhörande begränsningar. Läs mer om hur indexet beräknas och om metoderna på S&P Globals webbplats.

För fonden rapporteras årligen följande indikatorer som beskriver hur egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället uppnås: fondens viktade växthusgasintensitet, andel verksamheter som negativt påverkar områden som är känsliga med tanke på biologisk mångfald (investeringsobjektens %-andel av fonden), överträdelser av FN:s Global Compact-principer eller OECD-principerna (investeringsobjektens %-andel av fonden) och könsfördelningen bland styrelseledamöterna hos fondens investeringsobjekt. Indikatorerna väljs så att de överensstämmer med den metod som indexproducenten använder. Seligson & Co använder den officiella information som investeringsobjekten rapporterat för att mäta miljömässiga och sociala egenskaper. Om ingen information som publicerats av investeringsobjekten finns tillgänglig, används tjänsteleverantörens bedömning.

Seligson & Co Fondbolag utövar aktivt ägarskap genom att delta i bolagsstämmor. Omröstning utanför Finland sker med hjälp av Institutional Shareholder Services-bolagets (ISS) röstningsplattform och röstningsanalys.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men syftar inte till att göra hållbara placeringar.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Genom att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index främjar fonden egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i placeringsobjektens verksamhet. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar. Fondens jämförelseindex produceras av S&P Global, som väljer ut företagen i indexet på grundval av de egenskaper som hos placeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Investeringsstrategi

Fonden följer aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index, som vid urvalet av bolag tar hänsyn till ett brett spektrum av egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Egenskaperna hos indexet som följs uppnås hos fondens placeringar genom att följa index.

Till indexet väljs de bolag som bland branscherna på målmarknaden har de bästa marknadsvärdena och som har erhållit den bästa S&P Global ESG-klassificeringen. S&P Global ESG-klassificeringen bestäms för varje investeringsobjekt utifrån en Global Corporate Sustainability-bedömning. Investeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning inom sin bransch presterar bättre än genomsnittet när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning.

S&P Global bedömer kontinuerligt de risker som hos de till indexet valda bolagen hänför sig till miljön, samhället eller god bolagsstyrning, och bedömningen omfattar också kontroversiell verksamhet hos bolagen. Om en risk eller kontroversiell verksamhet upptäcks i ett bolag, publicerar S&P Global en analys av bolaget, där bland annat ekonomisk brottslighet, korruption, frågor kring mänskliga rättigheter och miljökatastrofer bedöms och på grundval av vilken företagets kontroversiella verksamhet och möjligheter att fortsätta i indexet kan bedömas. Om ett bolag avlägsnas ur indexet på grund av kontroversiell verksamhet, är det inte möjligt att välja det aktuella bolaget till indexet igen under nästa kalenderår.

Uppnåendet av god bolagsstyrning hos investeringsobjekten bedöms i samband med en ESG-analys av investeringsobjekten (S&P Corporate Sustainability Assessment) samt i form av kontinuerlig uppföljning av de bolag som valts till indexet. Analysen och uppföljningen görs av indexproducenten S&P Global. Om kontroversiell verksamhet upptäcks hos bolagen som valts till indexet efter att de valts till indexet, kan ett bolag stängas ut ur indexet vid nästa ombalansering.

Andel av investeringar

# 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

# 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin #2 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

  • Underkategorin # 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar mer miljömål eller sociala mål.

  • Underkategorin # 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper är 97 %. Andelen övriga investeringar är 3 %.

Fondens mål är inte att göra investeringar som är förenliga med klassificeringssystemet för ekonomiska verksamheter enligt kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852), inklusive fossil gas och kärnenergi enligt klassificeringssystemet. Fonden är en indexfond vars bolagsval sker genom att följa index. Indexproducenten väljer de bolag som vid en viss tidpunkt ingår i indexet. Indexproducenten har inte åtagit sig att välja ut bolag som bedriver ekonomisk verksamhet i enlighet med EU:s klassificeringssystem. Fonden har därför inte åtagit sig att göra en minimiandel sådana investeringar.

Även om fondens mål inte är att investera i ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852), kan sådana investeringar ingå i fonden baserat på andra investeringskriterier. Varken en revisor eller tredje part har kontrollerat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven för verksamheter inom ramen för EU:s klassificeringssystem.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden strävar efter att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index genom att placera i de aktier som indexet innehåller. Indexproducenten S&P Global följer kontinuerligt upp de miljömässiga och sociala egenskaperna hos de bolag som valts till indexet samt hur god bolagsstyrning uppnås hos placeringsobjekten. Indexproducenten kan till exempel reagera på en kontroversiell verksamhet genom att utesluta ett placeringsobjekt från indexet.

De indikatorer som Seligson & Co redovisar i fondens årsberättelse om uppnåendet av fondens miljömässiga och sociala egenskaper väljs ut på grundval av indexets metodologi så att indikatorerna överensstämmer med den metod som indexproducenten använder. Utvecklingen av de indikatorerna som rapporteras följs upp årligen. Nya indikatorer kan införas om det finns tillräckligt omfattande data av hög kvalitet.

Metoder

De miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar uppnås genom att följa index. I valet av bolag beaktar indexproducenten på ett omfattande sätt de egenskaper hos placeringsobjekten som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG) på grundval av många kriterier.

Följande indikatorer som beskriver hur miljömässiga och sociala egenskaper uppnås rapporteras årligen för fonden:

  • Fondens viktade växthusgasintensitet

  • Andel verksamheter som negativt påverkar områden som är känsliga med tanke på biologisk mångfald (placeringsobjektens %-andel av fonden)

  • Överträdelser av FN:s Global Compact-principer eller OECD-principerna (placeringsobjektens %-andel av fonden)

  • Könsfördelningen bland styrelseledamöterna hos fondens placeringsobjekt.

Datakällor och databehandling

Till indexet väljs de bolag som bland branscherna på målmarknaden har de bästa marknadsvärdena och som har erhållit den bästa S&P Global ESG-klassificeringen. S&P Global ESG-klassificeringen bestäms för varje investeringsobjekt utifrån en Global Corporate Sustainability-bedömning. S&P Global ESG-klassificeringen baseras på dagliga uppföljning av investeringsobjekten och uppgifter som samlats in direkt från investeringsobjekten. Läs mer om S&P Corporate Sustainability Assessment-bedömningen på S&P Globals webbplats.

Seligson & Co använder den officiella information som investeringsobjekten rapporterat för att mäta miljömässiga och sociala egenskaper. Om ingen information som publicerats av investeringsobjekten finns tillgänglig, används tjänsteleverantörens bedömning. Procentandelen data som bedöms varierar hos olika indikatorer mellan 7 % och 100 %. För alla de indikatorer som för närvarande används i rapporteringen finns det inte offentliga uppgifter för samtliga investeringsobjekt. De uppgifter som används för rapportering samlas in via en extern tjänsteleverantörs databaser. Beräkningen av indikatorerna sker med hjälp av den beräkningsmetod som definieras i EU:s upplysningsförordning eller någon annan standardiserad beräkningsmetod när sådan finns tillgänglig. Datas integritet och kvalitet bedöms innan de används i rapporteringen.

Begränsningar för metoder och data

De miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar uppnås genom att följa index. Fonden följer ett index som produceras av S&P Global. Indexproducenten S&P Global ansvarar för kvaliteten hos de data som används och för tillhörande begränsningar.

I rapporteringen av fondens miljömässiga och sociala egenskaper använder Seligson & Co främst den officiella information som placeringsobjekten rapporterar. Om ingen rapporterad information finns tillgänglig används tjänsteleverantörens bedömning i syfte att få bästa möjliga täckning. Alla placeringsobjekt rapporterar inte uppgifter, så andelen officiell information som placeringsobjekten rapporterar kan vara bristfällig. De uppgifter som placeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade, vilket kan minska jämförbarheten. Det finns risk för att uppgifter som baseras på bedömning är felaktiga. För att minimera bedömningsfel används en dataleverantör som är oberoende av klassificerarnas metoder och vars metoder och beräkningar grundar sig på EU-lagstiftningen.

Due diligence

Fonden är en indexfond och strävar därför efter att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera indexet Dow Jones Sustainability Europe Index eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för fondens marknad. Fondens förmåga att replikera indexet följs upp kontinuerligt och är en del av den dagliga tillsynen.

Strategier för engagemang

Seligson & Co Fondbolag utövar aktivt ägarskap genom att delta i bolagsstämmor. Omröstning utanför Finland sker med hjälp av Institutional Shareholder Services-bolagets (ISS) röstningsplattform och röstningsanalys tillsammans med LokalTapiola Kapitalförvaltning via en europeisk samarbetspartner. Vid bolagsstämmor följer fonden en röstningspolicy som fondbolaget godkänt. Deltagande i bolagsstämmor och utövande av rösträtt för fonderna redovisas i fondernas års- och halvårsberättelser.

Valt referensvärde

Fonden strävar efter att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index. Egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället uppnås i fonden genom att följa index. Fond följer index genom att placera i de aktier som indexet innehåller. Fondens struktur följer de ändringar som görs i indexet.

Aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index innehåller cirka 150 aktier. Indexet är viktat med marknadsvärdet. Investeringsuniversum bildas enligt bolagens marknadsvärden enligt geografiskt område och bransch. Ett investeringsobjekt kan endast väljas till indexet om det har en S&P Global ESG-klassificering. Bolag med sämst ESG-klassificering utesluts. De bolag som har bäst S&P Global ESG-klassificering rankas i fallande ordning så att de bolag väljs till indexet som inom i varje bransch har de bästa marknadsvärdena och ESG-klassificering. Läs mer om hur indexet beräknas och om metoderna på S&P Globals webbplats. Indexet ombalanseras kvartalsvis.

Näkökulmia taloudesta