Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Europa Klimatindex

Placeringsfonden LokalTapiola Europa Klimatindex lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på aktiemarknaderna i Europa på ett förmånligt och diversifierat sätt

Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering: 1.1.2023 (uppdaterat 1.1.2024)
Identifieringskod för juridiska personer: 743700BO0Y01PMV36060

Sammanfattning

Fondens hållbara investeringsmål är att positivt påverka minskning av koldioxidutsläpp och begränsning av klimatförändring enligt klimatavtalet från Paris. Ur fondens investeringsuniversum utesluts tillverkare av kontroversiella vapen, tobaksbolag och de som bryter om internationella normer samt kol-, olje- och gasbolag. Investeringar i passiv portfölj som följer det i EU:s reglering bestämda Paris Aligned (PAB)-jämförelseindexet anses i princip vara hållbara. De här investeringarna anses främja begränsningen av klimatförändringar genom att minska koldioxidutsläppen.

Fondens hållbara investeringsmål mäts med koldioxidintensiteten för fondens investeringsobjekt i förhållande till marknadsindexet (parent index). Indexet som fonden följer har minst 50 % lägre koldioxidintensitet än marknadsindexet och koldioxidintensiteten för indexet som fonden följer minskar dessutom i genomsnitt med 7 % per år. Indexet som fonden följer har övervikt i bolag som har förbundit sig till att minska utsläpp enligt klimatavtalet från Paris och målen som baserar sig på klimatvetenskap. Indexet har övervikt i bolag som producerar gröna lösningar (Sustainalytics Exposure to Green Revenue).

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå. Uppnåendet av det hållbara investeringsmålet mäts enligt mängden CO2-utsläpp från bolagen i portföljen. Portföljens sammanräknade utsläpp minskas i enlighet med utsläppsmålen i jämförelseindexet som följer Paris klimatavtal.

Vi använder i första hand offentliga data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentliga data förblir bristfälliga för de investeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador.

I LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp. På portföljförvaltarnas möten fattas beslut om köp och försäljningar som portföljförvaltaren, som svarar för portföljen, förverkligar i praktiken. Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Fonden följer indexet Morningstar Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select. Jämförelsevärdet uppfyller minimikraven enligt klimatavtalet från Paris vilka fastställs i EU:s referensvärdesförordning (2016/1011).

Inga betydande negativa konsekvenser för hållbart investeringsmål

Fondens hållbara investeringsmål är att positivt påverka minskning av koldioxidutsläpp och begränsning av klimatförändring enligt klimatavtalet från Paris. Ur fondens investeringsuniversum utesluts tillverkare av kontroversiella vapen, tobaksbolag och de som bryter om internationella normer samt kol-, olje- och gasbolag.

Ur indexet utesluts bolag som har misstänkta allvarliga överträdelser gällande miljö, socialt ansvar eller god bolagsstyrning och som inte har vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder gällande överträdelser. Fonden investerar dessutom inte i bolag med den svagaste ESG-klassificeringen.

Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner.

En taxonomienlig andel av investeringarna uppfyller kriterierna i taxonomiförordningen som förutsätter att investeringen inte orsakar betydande skada för något miljömässigt hållbart investeringsmål, som fastställs i taxonomiförordningen. I bedömningen av taxonomienligheten för hållbara investeringar används data som investeringsobjekten själv har rapporterat samt tjänsteleverantörens uppskattningar, när rapporterad information inte finns att tillgå.

Finansiella produktens hållbara investeringsmål

Investeringar i passiv portfölj som följer det i EU:s reglering bestämda Paris Aligned (PAB)-jämförelseindexet anses i princip vara hållbara. De här investeringarna anses främja begränsningen av klimatförändringar genom att minska koldioxidutsläppen.

Investeringsstrategi

Fondens mål är att göra hållbara investeringar med hjälp av indexuppföljningen genom att via sina investeringsobjekt minska koldioxidutsläpp enligt punkt 3 i artikel 9 i förordningen 2019/2088. Investeringar görs i bolag som inte förväntas orsaka betydande skada för faktorer i anslutning till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG).

Fondens hållbara investeringsmål mäts med koldioxidintensiteten för fondens investeringsobjekt i förhållande till marknadsindexet (parent index). Indexet som fonden följer har minst 50 % lägre koldioxidintensitet än marknadsindexet och koldioxidintensiteten för indexet som fonden följer minskar dessutom i genomsnitt med 7 % per år. Indexet som fonden följer har övervikt i bolag som har förbundit sig till att minska utsläpp enligt klimatavtalet från Paris och målen som baserar sig på klimatvetenskap.

Indexet har övervikt i bolag som producerar gröna lösningar (Sustainalytics Exposure to Green Revenue).

Med ovan nämnda begränsningar samt med den företagsspecifika analysen om förverkligandet av god bolagsstyrning strävar man efter att säkerställa att företagen som är investeringsobjekt följer praxis för god bolagsstyrning. Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner. I identifieringen av investeringsobjekten som iakttar praxis för god bolagsstyrning drar vi nytta av tjänsteleverantörernas Governance-analyser och -mätare som en del av vår egen hållbarhetsanalys. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.

Investeringarnas andel

Investeringar i passiv portfölj som följer det i EU:s reglering bestämda Paris Aligned (PAB)-jämförelseindexet anses i princip vara hållbara. De här investeringarna anses främja begränsningen av klimatförändringar genom att minska koldioxidutsläppen. Granskare eller tredje part har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassifikationssystem. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt klassifikationssystemet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852).

#1 Hållbar omfattar hållbara investeringar vilka har miljörelaterade eller sociala mål.

#2 Inte hållbar omfattar investeringar vilka inte uppfyller de krav som ställts på hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen hållbara investeringar är 90 %, varav alla är investeringar som främjar en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Andelen icke-hållbara investeringar är 10 %.

Uppföljning av hållbart investeringsmål

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.

Metoder

Uppnåendet av det hållbara investeringsmålet mäts enligt mängden CO2-utsläpp från bolagen i portföljen. Portföljens sammanräknade utsläpp minskas i enlighet med utsläppsmålen i jämförelseindexet som följer Paris klimatavtal.

Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption. I uppföljningen används som indikator antalet normförbrytelser i portföljbolagen.

Datakällor och behandling av uppgifter

I mätningen av det hållbara investeringsmålet använder vi i första hand officiella data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaperna. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar, med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata”, som vi får från olika datakällor, i våra egna databaser och beräkningar.

Begränsningar gällande metoder och uppgifter

Vi använder i första hand offentliga data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentliga data förblir bristfälliga för de investeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentliga data vid möten med investeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med påverkansprocesser samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om investeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Tillbörlig aktsamhet

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. På portföljförvaltarnas möten fattas beslut om köp och försäljningar som portföljförvaltaren, som svarar för portföljen, förverkligar i praktiken. När investeringsobjektet utgörs av en fondandel, fyller portföljförvaltaren i en blankett om målsfondens grunduppgifter och skickar den tillsammans med målfondens prospekt och RFP-blanketten (bakgrunds- och grunduppgifter), som begärs för fonder av aktiva externa aktörer, till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riskhanteringsfunktion som godkänner investeringsobjektet. Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen i målfonden överensstämmer med fondens stadgar.

Policyn för påverkan

Läs information om LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riktlinjer för påverkan finns i principerna för ägarstyrning här (pdf) (på finska). Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare. Vi tror att vi genom aktivt ägarskap och konstruktiva diskussioner med investeringsobjekten kan påverka företagens verksamhet positivt och därigenom också främja ett bättre förhållande mellan avkastning och risk för investeringarna. Vi påverkar företagen inom ramen för våra resurser. Vi prioriterar våra påverkanssätt och väljer det lämpligaste sättet att påverka främst på basis av investeringens storlek och betydelse, väsentlighet för företagsspecifik hållbarhetsfaktor, systemisk betydelse av hållbarhetstemat (till exempel klimatförändring, mänskliga rättigheter) och möjligheter att lyckas med påverkan. Vi följer hur investeringsobjekten i sin verksamhet iakttar eller bryter normerna som bestämts i internationella konventioner. Vi investerar inte i investeringsobjekt som bryter mot normerna. Vi kontaktar investeringsobjekten på tjänsteleverantörens ”granskningslista” för att klarlägga oklarheter. När vi i investeringsobjektet identifierar en eventuell oklarhet eller bristfällighet i anslutning till hållbarheten, tar vi vid behov kontakt med investeringsobjektet och uppdaterar vår hållbarhets- och investeringsanalys på basis av den nya informationen.

Uppnående av hållbart investeringsmål

Fonden följer indexet Morningstar Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select.

Indexet iakttar följande begränsningar och vikter i förhållande till det allmänna marknadsindexet.

Minskningen av koldioxidintensiteten ska vara minst 50 % jämfört med det allmänna marknadsindexet (parent index). Årsminskningen av koldioxidintensiteten ska vara i genomsnitt 7 % p.a. I indexet görs uteslutningar enligt grundnivå såsom kontroversiella vapen, tobak och de som bryter mot FN:s normer samt aktivitetsgrundade uteslutningar såsom koldioxid- (högst 5 % av omsättningen), olje- och gasbolag (högst 10 % av omsättningen). Vikten för kritiska branscher (high climate impact) ska vara minst lika stor som i marknadsindexet. Bolag med utsläppsmål (Science-Based Targets) har övervikt i indexet. Bolag som har en liten koldioxidrisk och som producerar gröna lösningar (t.ex. förnybar energi och energieffektivitet) har övervikt i indexet. Från indexet utesluts därtill bolagen enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings uteslutningslista i samband med indexuppdateringen i december och juni.

Jämförelsevärdet uppfyller minimikraven enligt klimatavtalet från Paris vilka fastställs i EU:s referensvärdesförordning (2016/1011).

Länk till adressen där metoderna för räknandet av referensvärden finns här.

Investeringsfond LokalTapiola Europa Klimatindex eller Investeringsfond LokalTapiola USA Klimatindex sponsras, säljs eller marknadsförs inte av Morningstar Norge AS eller någon av dess dotterbolag (alla liknande enheter benämns gemensamt för ”Morningstar Entities”).  Morningstar Entities ger inga löften eller garantier, uttalade eller outtalade, till ägarna till Investeringsfond LokalTapiola Europa Klimatindex eller Investeringsfond LokalTapiola USA Klimatindex eller någon person ur allmänheten om i vilken utsträckning det är tillrådligt att investera i investeringsfonder allmänt sett eller i synnerhet Investeringsfond LokalTapiola Europa Klimatindex eller Investeringsfond LokalTapiola USA Klimatindex eller förmågan hos Morningstar® Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select Index™ och Morningstar® US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select Index™  att följa det allmänna marknadsresultatet för aktiefonder.

Morningstar Entities garanterar inte att Investeringsfond LokalTapiola Europa Klimatindex eller Investeringsfond LokalTapiola USA Klimatindex är korrekt eller fullständig eller några andra uppgifter och Morningstar Entities tar inte ansvar för eventuella fel, uteblivna uppgifter eller störningar.

Näkökulmia taloudesta