Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Hallbar Miljö

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Miljö lämpar sig för sparare och placerare som på ett lätt och diversifierat sätt vill placera i företag vars verksamhet har en positiv inverkan på främjandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering: 16.12.2022 (uppdaterat 1.1.2024)
Identifieringskod för juridiska personer: 743700WN1QVZRRQCJY72

Sammanfattning

I fondens investeringsbeslut beaktas i tillämpliga delar och med beaktande av tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorerna. Fondens hållbara investeringsmål är att positivt påverka en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Målet uppnås genom att investera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändringen, en hållbar användning av vattentillgångar eller övergång till cirkulär ekonomi eller förebyggande och minskning av miljöförstöringen eller annars på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Fonden investerar inte i bolag som brutit mot internationella normer som gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljön eller korruption.

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.

Fondens mål att investera i företag vilka har en positiv inverkan på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv mäts utifrån fördelningen av fondens investeringar i hållbarhetsteman på vilka investeringarna har en inverkan samt utifrån fördelningen av fondens investeringsobjekts engagemang i målen för att minska utsläppen utgående från klimatforskning eller motsvarande i enlighet med Parisavtalet. Uppnåendet av fondens hållbara investeringsmål mäts också med följande mätare: antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden); utomstående tjänsteleverantörs S-vitsord för fonden, fondens investeringsobjekts iakttagande av FN:s Global Compact -principer, könsfördelning i styrelserna för fondens investeringsobjekt, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala överträdelser av fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden).

Vi använder i första hand offentliga data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentliga data förblir bristfälliga för de investeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador.

I LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp. På portföljförvaltarnas möten fattas beslut om köp och försäljningar som portföljförvaltaren, som svarar för portföljen, förverkligar i praktiken. Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till hållbarhet. Fondens investeringsuniversum begränsas på förhand utifrån de ovan listade uteslutande och/eller positiva screening-kriterierna.

Inga betydande negativa konsekvenser för hållbart investeringsmål

I fondens investeringsbeslut beaktas i tillämpliga delar och med beaktande av tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorerna. Huvudsakliga negativa konsekvenser, som identifierats för fonden, är bland annat klimatuppvärmning, ökade växthusgasutsläpp, svag energieffektivitet, förseelser mot arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter samt korruption. Väsentliga negativa konsekvenser för vart och ett investeringsobjekt beaktas i hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet genom att även identifiera och beakta bransch- och företagsspecifika särdrag och betoningar. Utifrån hållbarhetsanalysen kan man göra en investering, öka eller minska en investering, avstå en investering och/eller använda påverkningsmetoder för att kontrollera negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Av följande PAI-indikatorer beaktas de som har identifierats som väsentliga för investeringsobjektet i fråga: växthusgasutsläpp, koldioxidavtryck, växthusgasintensitet för de företag som är investeringsobjekt, ansvar gällande företag som verkar inom sektorn för fossila bränslen, andel konsumtion och produktion av icke förnybar energi, energikonsumtionsintensitet per klimatsektor med hög påverkan, verksamheter som har en negativ inverkan på områden som är känsliga med tanke på den biologiska mångfalden, utsläpp till vatten, mängden farligt avfall och radioaktivt avfall, brott mot FN:s Global Compact -principer och riktlinjer av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) vilka getts för multinationella företag, brist på processer och mekanismer gällande iakttagande av FN:s Global Compact -principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ojusterat lönegap mellan könen, könsmångfald i styrelsen, exponering för risker i anslutning till kontroversiella vapen (infanteriminor, substridsdelsgranater, kemiska vapen och biologiska vapen), vattenkonsumtion och -cirkulation, brist på verksamhetsprinciper i anslutning till mänskliga rättigheter samt brist på verksamhetsprinciper som gäller bekämpning av korruption och mutor.

Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner.

Finansiella produktens hållbara investeringsmål

Fondens hållbara investeringsmål är att positivt påverka en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Målet uppnås genom att investera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändringen, en hållbar användning av vattentillgångar eller övergång till cirkulär ekonomi eller förebyggande och minskning av miljöförstöringen eller annars på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.

Investeringsstrategi

Fonden investerar i företag som, utifrån LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys, bedöms ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Fonden investerar inte i bolag som brutit mot internationella normer som gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljön eller korruption. Fonden investerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller komponenter som används för att tillverka sådana vapen. Fonden investerar inte i bolag av vars omsättning över 5 procent härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel. Fonden investerar inte i företag vars huvudsakliga intjäningsmodell grundar sig på snabblån till konsumenter. Fonden investerar inte i bolag som fått den sämsta utomstående ESG-klassificeringen och som inte har en plan på tydliga åtgärder för att förbättra sin verksamhet. Fonden investerar inte i företag av vars omsättning över 20 procent härstammar från produktion av stenkol, brunkol eller torv som används i energiproduktion eller av vars energiproduktion minst 20 procent grundar sig på stenkol, brunkol eller torv. Fonden investerar inte i gruv- eller energibolag eller i bolag som erbjuder offentliga tjänster, vilka investerar i nya stenkols-, brunkols- eller torvprojekt. Vad gäller koldioxidintensiva branscher så investerar fonden i de bästa företagen vad gäller koldioxidavtryck och i företag som klart och tydligt anses ha gjort en förbättring. Bolagets koldioxidintensitet kan begränsa investeringens vikt i fonden.

Med ovan nämnda begränsningar samt med den företagsspecifika analysen om förverkligandet av god bolagsstyrning strävar man efter att säkerställa att företagen som är investeringsobjekt följer praxis för god bolagsstyrning. Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner. I identifieringen av investeringsobjekten som iakttar praxis för god bolagsstyrning drar vi nytta av tjänsteleverantörernas Governance-analyser och -mätare som en del av vår egen hållbarhetsanalys. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.

Investeringarnas andel

Fondens hållbara investeringsmål är att positivt påverka en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Målet uppnås genom att investera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändringen, en hållbar användning av vattentillgångar eller övergång till cirkulär ekonomi eller förebyggande och minskning av miljöförstöringen eller annars på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Granskare eller tredje part har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassifikationssystem. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt klassifikationssystemet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852).

#1 Hållbar omfattar hållbara investeringar vilka har miljörelaterade eller sociala mål.

#2 Inte hållbar omfattar investeringar vilka inte uppfyller de krav som ställts på hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen hållbara investeringar är 90 %, varav alla är investeringar som främjar en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. 10 % av dessa hållbara investeringar är enligt klassificeringssystemet. Andelen icke-hållbara investeringar är 10 %.

Uppföljning av hållbart investeringsmål

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.

Metoder

Fondens mål att investera i företag vilka har en positiv inverkan på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv mäts utifrån fördelningen av fondens investeringar i hållbarhetsteman på vilka investeringarna har en inverkan samt utifrån fördelningen av fondens investeringsobjekts engagemang i målen för att minska utsläppen utgående från klimatforskning eller motsvarande i enlighet med Parisavtalet.

Uppnåendet av fondens hållbara investeringsmål mäts också med följande mätare: antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden); utomstående tjänsteleverantörs S-vitsord för fonden, fondens investeringsobjekts iakttagande av FN:s Global Compact -principer, könsfördelning i styrelserna för fondens investeringsobjekt, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala överträdelser av fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden).

Datakällor och behandling av uppgifter

I mätningen av det hållbara investeringsmålet använder vi i första hand officiella data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser och även direkt i samband med möten med investeringsobjekten eller påverkansprocesser. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaperna. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar, med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata”, som vi får från olika datakällor, i våra egna databaser och beräkningar.

Begränsningar gällande metoder och uppgifter

Vi använder i första hand offentliga data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentliga data förblir bristfälliga för de investeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentliga data vid möten med investeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med påverkansprocesser samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om investeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Tillbörlig aktsamhet

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. På portföljförvaltarnas möten fattas beslut om köp och försäljningar som portföljförvaltaren, som svarar för portföljen, förverkligar i praktiken. När investeringsobjektet utgörs av en fondandel, fyller portföljförvaltaren i en blankett om målsfondens grunduppgifter och skickar den tillsammans med målfondens prospekt och RFP-blanketten (bakgrunds- och grunduppgifter), som begärs för fonder av aktiva externa aktörer, till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riskhanteringsfunktion som godkänner investeringsobjektet. Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen i målfonden överensstämmer med fondens stadgar.

Policyn för påverkan

Läs information om LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riktlinjer för påverkan finns i principerna för ägarstyrning här (pdf) (på finska). Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare. Vi tror att vi genom aktivt ägarskap och konstruktiva diskussioner med investeringsobjekten kan påverka företagens verksamhet positivt och därigenom också främja ett bättre förhållande mellan avkastning och risk för investeringarna. Vi påverkar företagen inom ramen för våra resurser. Vi prioriterar våra påverkanssätt och väljer det lämpligaste sättet att påverka främst på basis av investeringens storlek och betydelse, väsentlighet för företagsspecifik hållbarhetsfaktor, systemisk betydelse av hållbarhetstemat (till exempel klimatförändring, mänskliga rättigheter) och möjligheter att lyckas med påverkan. Vi följer hur investeringsobjekten i sin verksamhet iakttar eller bryter normerna som bestämts i internationella konventioner. Vi investerar inte i investeringsobjekt som bryter mot normerna. Vi kontaktar investeringsobjekten på tjänsteleverantörens ”granskningslista” för att klarlägga oklarheter. När vi i investeringsobjektet identifierar en eventuell oklarhet eller bristfällighet i anslutning till hållbarheten, tar vi vid behov kontakt med investeringsobjektet och uppdaterar vår hållbarhets- och investeringsanalys på basis av den nya informationen.

Uppnående av hållbart investeringsmål

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till hållbarhet. Fondens investeringsuniversum begränsas på förhand utifrån de ovan listade uteslutande och/eller positiva screening-kriterierna.

Näkökulmia taloudesta