Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Kapitalförvaltning Europa Plus

Kapitalförvaltning Europa Plus är en aktivt förvaltad kapitalförvaltningsportfölj. Som namnet säger så fokuserar portföljen på europeiska börsbolag. Utöver valet av europeiska bolag fås tilläggsdiversifiering och avkastningspotential även från amerikanska bolag samt via placeringsfonder från tillväxtmarknader och Asien.

Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering:16.12.2022 (uppdaterat 1.1.2024)
Identifieringskod för juridiska personer: 7437009MZCJZV9CNZC22

Sammanfattning

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar. Investeringsportföljen främjar, vid sidan av övriga egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom beaktandet av miljörelaterade och sociala konsekvenser i investeringsobjektets verksamhet. Egenskaperna främjas i direkta investeringar i aktier och företagsobligationer genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsvalen, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag ur investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i bolag som har de bästa koldioxidavtrycken. Investeringsobjekten iakttar därtill god bolagsstyrning. Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att för objektfondernas del i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar. LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren bedömer iakttagandet av god bolagsstyrning i de företag som utgör investeringsobjekt. För fondernas del bedöms för var och en kapitalförvaltare sätten för förverkligande av hållbara investeringar.

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fonden kan dock på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i hållbara investeringar enligt taxonomiförordningen eller som uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar.

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper för direkta aktieinvesteringar i investeringsportföljen följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.

Om investeringsportföljen rapporteras årligen följande mätare som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper: andelen investeringsobjekt i investeringsportföljen, vilka främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och gör hållbara investeringar (Artikel 9). Mätare för direkta investeringar i aktier: koldioxidintensitet, utomstående tjänsteleverantörs E-vitsord för fonden, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen), utomstående tjänsteleverantörs E-vitsord för fonden, investeringsobjektens iakttagande av FN:s Global Compact-principer, könsfördelning för styrelsemedlemmar för investeringsobjekten, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala förseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen).

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data. LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp. Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med ledningar för objektföretag för direkta likvida investeringar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Portföljen har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inga mål för hållbar investering

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Livförsäkringsbolaget förpliktar kapitalförvaltaren att beakta faktorer i anslutning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och att verka på det sätt som regleringen förutsätter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Denna placeringsportfölj främjar, vid sidan av övriga egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom beaktande av miljörelaterade och sociala konsekvenser i investeringsobjektets verksamhet. Egenskaperna främjas i direkta investeringar i aktier och företagsobligationer genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsvalen, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag ur investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i bolag som har de bästa koldioxidavtrycken. Investeringsobjekten iakttar därtill god bolagsstyrning.

Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att för objektfondernas del i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar.

Investeringsobjekten enligt artikel 8 främjar beaktandet av miljörelaterade och sociala konsekvenser i verksamheten för bolag som utgör investeringsobjekt till exempel genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsval, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag från investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket. Av företagen som utgör investeringsobjekt förutsätts därtill iakttagande av god bolagsstyrning.

Hållbara investeringsobjekt enligt artikel 9 har en positiv inverkan på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Hållbar utveckling kan till exempel uppnås genom att investera i företag, vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändring eller på hållbar användning av vattentillgångar eller övergång till cirkulär ekonomi eller förebyggande eller minskning av miljöförstöring eller annars på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv eller målet kan vara att ha en positiv inverkan på minskning av koldioxidutsläpp och begränsning av klimatförändring i enlighet med Parisavtalet.

Investeringsstrategi

Tillgångarna i portföljen diversifieras globalt samt enligt branscher på aktiemarknaderna. I en neutralsituation är huvudvikten för investeringarna i Europa.

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren bedömer iakttagandet av god bolagsstyrning i de företag som utgör investeringsobjekt. För fondernas del bedöms för var och en kapitalförvaltare sätten för förverkligande av hållbara investeringar.

Andel av investeringar

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fonden kan dock på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i hållbara investeringar enligt taxonomiförordningen eller som uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar. Granskare eller tredje part har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassifikationssystem. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt klassifikationssystemet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852).

#1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper: omfattar de investeringar i finansiell produkt, som används för att förverkliga de miljörelaterade och sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

#2 Övrig: omfattar övriga investeringar i finansiell produkt som inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och som inte anses vara hållbara investeringar.

I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper ingår:

  • underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar som har miljörelaterade eller sociala mål.

  • underklass #1B Övriga miljörelaterade och sociala egenskaper omfattar investeringar som motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 90 %. Andelen övriga investeringar är 10 %.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper för direkta aktieinvesteringar i investeringsportföljen följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.

För objektfondernas del främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet i vars produkter portföljen investerar.

Metoder

Följande mätare, som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper, rapporteras årligen om investeringsportföljen:

Andelen investeringsobjekt i investeringsportföljen, vilka främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9).

Mätare för direkta aktieinvesteringar:

Koldioxidintensitet, utomstående tjänsteleverantörs E-vitsord för fonden, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen), utomstående tjänsteleverantörs E-vitsord för fonden, investeringsobjektens iakttagande av FN:s Global Compact-principer, könsfördelning för styrelsemedlemmar för investeringsobjekten, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala förseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen).

Datakällor och databehandling

I direkta aktieinvesteringar använder vi i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i huvudsak officiella data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser och även direkt i samband med möten med investeringsobjekten eller påverkansprocesser. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaperna. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt. För målfondernas del används i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser eller från rapporter som publicerats.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar, med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas. För objektfondernas del eftersträvar vi att säkerställa kvaliteten på data genom att använda tillförlitliga tjänsteleverantörer som är kända inom branschen.

Vi använder s.k. ”rådata”, som vi får från olika datakällor, i våra egna databaser och beräkningar.

Begränsningar för metoder och data

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data.

Due diligence

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp.

Strategier för engagemang

I portföljförvaltningen iakttas principerna för kapitalförvaltarens ägarstyrning. Läs om riktlinjer för påverkan redogörs i principer för ägarstyrning här (pdf) (på finska).

Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med ledningar för objektföretag för direkta likvida investeringar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Påverkansfallen prioriteras och det lämpligaste påverkanssättet väljs främst på basis av investeringens storlek, betydelse och väsentligheten för företagsspecifik hållbarhetsfaktor. Därtill beaktas hållbarhetstemats systemiska betydelse (till exempel klimatförändring, mänskliga rättigheter) och möjligheterna att lyckas med påverkan.

Förverkligandet av normer som fastställs i internationella konventioner eller verksamheten för investeringsobjekten som brutit mot dem följs upp.

Valt referensvärde

Portföljen har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Näkökulmia taloudesta