Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Omfattande Modig

Utöver traditionella aktier och räntor placeras tillgångarna i placeringsportföljen i fastighets- och kapitalplaceringar samt alternativa investeringar. Portföljen är en lämplig allt-i-ett-lösning för dig, om du vill ha en omfattande diversifiering, en kapitalförvaltare som förvaltar dina tillgångar och själv endast vill bestämma den totala risknivån.

Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering: 16.12.2022 (uppdaterat 1.1.2024)
Identifieringskod för juridiska personer: 7437009MZCJZV9CNZC22

Sammanfattning

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar. Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar. LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren bedömer iakttagandet av god bolagsstyrning i de företag som utgör investeringsobjekt. För fondernas del bedöms för var och en kapitalförvaltare sätten för förverkligande av hållbara investeringar.

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fonden kan dock på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i hållbara investeringar enligt taxonomiförordningen eller som uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar.

Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar.

Om investeringsportföljen rapporteras årligen följande mätare som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper:

  • Andelen investeringsobjekt i investeringsportföljen, vilka främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9).

  • Andelen sådana investeringsobjekt som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data. LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp. Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med ledningar för objektföretag för direkta likvida investeringar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Portföljen har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inga mål för hållbar investering

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Livförsäkringsbolaget förpliktar kapitalförvaltaren att beakta faktorer i anslutning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och att verka på det sätt som regleringen förutsätter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar.

Investeringsobjekten enligt artikel 8 främjar beaktandet av miljörelaterade och sociala konsekvenser i verksamheten för bolag som utgör investeringsobjekt till exempel genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsval, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag från investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket. Av företagen som utgör investeringsobjekt förutsätts därtill iakttagande av god bolagsstyrning.

Hållbara investeringsobjekt enligt artikel 9 har en positiv inverkan på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Hållbar utveckling kan till exempel uppnås genom att investera i företag, vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändring eller på hållbar användning av vattentillgångar eller övergång till cirkulär ekonomi eller förebyggande eller minskning av miljöförstöring eller annars på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv eller målet kan vara att ha en positiv inverkan på minskning av koldioxidutsläpp och begränsning av klimatförändring i enlighet med Parisavtalet.

Investeringsstrategi

Kapitalförvaltaren diversifierar tillgångarna i investeringsportföljen omfattande i olika tillgångsslag men huvudvikten i portföljen är dock i aktieinvesteringar. Utöver aktieinvesteringar kan tillgångarna i investeringsportföljen investeras i ränte- och fastighetsinvesteringar samt i kapitalinvesteringar och i övriga alternativa investeringar.

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren bedömer iakttagandet av god bolagsstyrning i de företag som utgör investeringsobjekt. För fondernas del bedöms för var och en kapitalförvaltare sätten för förverkligande av hållbara investeringar.

Andel av investeringar

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fonden kan dock på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i hållbara investeringar enligt taxonomiförordningen eller som uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar. Granskare eller tredje part har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassifikationssystem. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt klassifikationssystemet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852).

#1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper omfattar de investeringar i finansiell produkt, som används för att förverkliga de miljörelaterade och sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

#2 Övrig omfattar övriga investeringar i finansiell produkt som inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och som inte anses vara hållbara investeringar.

I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper ingår:

  • underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar som har miljörelaterade eller sociala mål.

  • underklass #1B Övriga miljörelaterade och sociala egenskaper omfattar investeringar som motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 67 %. Andelen övriga investeringar är 33 %.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar.

Metoder

Följande mätare, som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper, rapporteras årligen om investeringsportföljen:

  • Den andel investeringsobjekt, som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9), av investeringsportföljen.

  • Andelen sådana investeringsobjekt som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Datakällor och databehandling

I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser eller från rapporter som publicerats.

Vi eftersträvar att säkerställa kvaliteten på data genom att använda tillförlitliga tjänsteleverantörer som är kända inom branschen. Vi följer med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Därtill följer vi utvecklingen av den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer.

Begränsningar för metoder och data

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data.

Due diligence

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp.

Strategier för engagemang

I portföljförvaltningen iakttas principerna för kapitalförvaltarens ägarstyrning. Läs om riktlinjer för påverkan redogörs i principer för ägarstyrning här (pdf) (på finska).

Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med ledningar för objektföretag för direkta likvida investeringar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Påverkansfallen prioriteras och det lämpligaste påverkanssättet väljs främst på basis av investeringens storlek, betydelse och väsentligheten för företagsspecifik hållbarhetsfaktor. Därtill beaktas hållbarhetstemats systemiska betydelse (till exempel klimatförändring, mänskliga rättigheter) och möjligheterna att lyckas med påverkan.

Förverkligandet av normer som fastställs i internationella konventioner eller verksamheten för investeringsobjekten som brutit mot dem följs upp.

Valt referensvärde

Portföljen har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Näkökulmia taloudesta