Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring

Alla hem behöver en hemförsäkring, oberoende av om du bor i höghus, radhus, egnahemshus eller parhus. Hemförsäkringen skyddar ditt hem mot skador så att vardagen kan fortsätta även efter ett skadefall. Hos oss kan du lätt välja en hemförsäkring vars omfattning och självrisk lämpar sig för ditt hem och dina behov.

LokalTapiolas hemförsäkring är testvinnare i jämförelsen av hemförsäkringar 2022 i tidningen Kuluttaja. Välj testvinnaren, räkna priset och köp:

Hemförsäkring täcker skador på hemmet och dess varor

Skador som hemförsäkringen täcker är till exempel brand, vattenskada, storm eller stöld. I hemförsäkringen ingår även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring, som betalar ersättning om du orsakar skada för en utomstående. De flesta av LokalTapiolas kunder väljer den omfattande försäkringen. Det är också försäkringen vi rekommenderar eftersom endast den omfattande hemförsäkringen täcker bräckageskador.

Räkna ut och köp

LokalTapiolas hemförsäkring är testvinnare i jämförelsen av hemförsäkringar i tidningen Kuluttaja (27.4.2022). I testet jämfördes villkoren, priset och kundnöjdheten för 8 olika omfattande hemförsäkringar.


Jämför hemförsäkringar och hitta det lämpligaste alternativet för dig

När du väljer hemförsäkring, lägg märke till vad den täcker vid händelse av skada. Du kan även välja olika omfattning på försäkringsskyddet för din egendom. Jämför innehållet i olika försäkringar och beakta särskilt vilka skydd som ingår, självriskerna och maximiersättningarna vid skador.

Jämför hemförsäkringar>

  Omfattande Bas Reducerat

Vid skador på lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

kan väljas att ingå Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej

Ersätter då lösegendom i hemmet plötsligt går sönder. Lösegendom är till exempel mobiltelefoner, hushållsmaskiner, möbler, kläder och värdeföremål.

ja Bräckage, ingår ej Bräckage, ingår ej

Ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

ja ja Läckage, ingår ej

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

ja ja Exceptionell översvämning, ingår ej

Ersätter skador som orsakats av stöld eller försök till stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.

ja ja kan väljas att ingå

Ersätter skador som orsakas av t.ex. hagel, storm eller blixt som slått direkt ner i försäkringsobjektet.

ja ja kan utelämnas

Ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt och oförutsett.

ja ja ja

Ersätter kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

ja ja ja

Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

ja ja ja

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel juristkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

ja ja ja

Tilläggsskydd som ersätter skador på resgods man har med sig på utlandsresor.

kan utelämnas kan utelämnas kan utelämnas

Hemförsäkring för studerande och ungdomar förmånligare

Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring när du flyttar in i eget hem. På LocalTapiola erbjuder vi försäkringen förmånligare för ungdomar.

Bekanta ja räkna pris>


Välj den bästa hemförsäkringen för dig och ditt hem


Priset på hemförsäkring

Priset på hemförsäkringen fastställs utifrån omfattningen på försäkringsskyddet du valt samt andelen på vald självrisk. Dessutom beaktas till exempel din ålder och orten där ditt hem eller din fritidsbostad finns, ytan och andra uppgifter om byggnaden. Det är viktigt att du väljer ett tillräckligt omfattande försäkringsskydd för ditt hem eller din fritidsbostad så att du inte hamnar i knipa vid en skada. En billig hemförsäkring täcker inte alltid skador ditt hem eller din egendom kan råka ut för.

Du kan lätt räkna ut priset på hemförsäkring på vår försäkringsräknare. På räknaren kan du också jämföra olika alternativ av självrisk samt hur omfattningen på försäkringsskyddet påverkar priset.

Räkna ut och köp

Jämför hemförsäkring

Vår omfattande hemförsäkring erbjuder ett mångsidigt skydd om din egendom går sönder och mot andra plötsliga och oförutsedda skador. De flesta av LokalTapiolas kunder väljer den omfattande försäkringen. Det är också försäkringen vi rekommenderar eftersom endast den omfattande hemförsäkringen täcker bräckageskador. Därtill täcker den även andra skador på ett mer omfattande sätt än våra andra försäkringar. I första hand ersätts reparationskostnaderna.


Om du väljer omfattande hemförsäkring kan du förbättra försäkringsskyddet för lösegendomen i ditt hem med Omfattande Plus. Vid skador på bl.a. lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.


Bas hemförsäkring är ett bra och billigare alternativ till den omfattande försäkringen när du till exempel inte behöver skydd mot bräckageskador. Bas hemförsäkring täcker bland annat skador som orsakas av brand, storm, blixtnedslag, hagel, läckage och stöld samt skadegörelse.


Reducerad hemförsäkring är lämplig när du i första hand vill försäkra dig mot brandskador. Utöver brandskador täcker försäkringen skador orsakade av storm, hagel och blixtnedslag. Vid behov kan du utvidga det reducerade skyddet att täcka stöldskador och skadegörelse. Det reducerade skyddet lämpar sig bl.a. för ekonomibyggnader och sommarstugor i vilka det inte finns risk för läckageskador.

Vad täcker hemförsäkrningen

Beroende på omfattningen på försäkringsskyddet täcker den till exempel brand, vattenskada, storm eller stöld. Mer typiska skador som vår Omfattande hemförsäkring täcker är om din telefon, tvättmaskin eller annat går sönder.

Bekanta dig också med andra exempel som hemförsäkringen täcker>


Välj rätt - försäkring för lösegendomen, försäkring för byggnaden eller båda

  • I ett höghus eller radhus behöver du en försäkring för lösegendomen i hemmet oberoende av om du bor på hyra eller äger bostaden. Bostadsaktiebolaget ser till att försäkra byggnaden.
  • Om du bor i ett egnahemshus lönar det sig att utöver lösegendomen försäkra ditt hus och andra byggnader på tomten.
  • Du behöver även försäkringar för stugan, sommarvillan eller motsvarande fritidsbostäder samt lösegendomen i dem. Om din fritidsbostad hör till ett bostadsaktiebolag räcker det med en försäkring för lösegendomen.
  • I parhus eller fristående småhus vilka har bostadsaktiebolagsform försäkrar du endast din egen lösegendom och bolaget försäkrar byggnaden.
  • Har man en placeringsbostad rekommenderar vi alltid försäkringen Lägenhetsskydd.

Läs mer om lösegendomsförsäkring>

Hemförsäkringen inkluderar ansvars- och rättsskyddsförsäkring

LokalTapiolas hemförsäkring inkluderar även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. De gäller både dig som försäkringstagare och familjemedlemmar som bor i samma hushåll med dig.

Ansvarsförsäkringen är till hjälp om du inte är den enda som berörs av skadan. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakas utomstående och som du är skyldig att ersätta enligt gällande rätt. Vid en ersättningsbar skada utreder vi på dina vägnar grunden och beloppet för skadeståndskravet du fått. Läs mer om ansvarsförsäkringen.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juristhjälp i tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden som gäller ditt privatliv. Läs mer om rättsskyddsförsäkringen.