Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring

Alla hem behöver en hemförsäkring, oberoende av om du bor i höghus, radhus, egnahemshus eller parhus. Hemförsäkringen skyddar ditt hem mot skador så att vardagen kan fortsätta även efter ett skadefall. Hos oss kan du lätt välja en hemförsäkring vars omfattning och självrisk lämpar sig för ditt hem och dina behov.

LokalTapiolas hemförsäkring är testvinnare i jämförelsen av hemförsäkringar 2022 i tidningen Kuluttaja. Välj testvinnaren, räkna priset och köp:

Välj den bästa hemförsäkringen för dig och ditt hem

Parhus och fristående hus

Bekanta dig

Hemförsäkring för studerande och ungdomar

Bekanta dig

Hyresbostad

Bekanta dig

Placeringsbostad

Bekanta dig


Jämför hemförsäkringar och hitta det lämpligaste alternativet för dig

Du kan välja en lämplig hemförsäkring för ditt hem enligt dina behov och din situation. Du kan även välja olika omfattning på försäkringsskyddet för din egendom. Det lönar sig även konkurrensutsätta och jämföra hemförsäkringar så att du hittar den bästa försäkringen för dig och dina saker. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i olika försäkringar och beaktar särskilt vilka skydd som ingår, självriskerna och maximiersättningarna vid skador. Den billigaste hemförsäkring är inte alltid det bästa alternativet.

  Omfattande Bas Reducerat

Vid skador på lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

kan väljas att ingå Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej

Ersätter då lösegendom i hemmet plötsligt går sönder. Lösegendom är till exempel mobiltelefoner, hushållsmaskiner, möbler, kläder och värdeföremål.

ja Bräckage, ingår ej Bräckage, ingår ej

Ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

ja ja Läckage, ingår ej

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

ja ja Exceptionell översvämning, ingår ej

Ersätter skador som orsakats av stöld eller försök till stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.

ja ja kan väljas att ingå

Ersätter skador som orsakas av t.ex. hagel, storm eller blixt som slått direkt ner i försäkringsobjektet.

ja ja kan utelämnas

Ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt och oförutsett.

ja ja ja

Ersätter kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

ja ja ja

Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

ja ja ja

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel juristkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

ja ja ja

Tilläggsskydd som ersätter skador på resgods man har med sig på utlandsresor.

kan utelämnas kan utelämnas kan utelämnasLokalTapiolas hemförsäkring är testvinnare. Tidningen Kuluttaja jämförde 27.4.2022 åtta olika omfattande hemförsäkringar vad gäller villkor, pris och kundnöjdhet. I jämförelsen fick LokalTapiolas hemförsäkring de högsta poängen.

Vad täcker hemförsäkringen?

LokalTapiolas hemförsäkring täcker skador på hemmet och saker i hemmet. Den omfattande hemförsäkringen är till hjälp om något plötsligt går sönder. Även vid andra skador har den omfattande försäkringen ett mer täckande skydd än de reducerade försäkringarna. Andra skador som hemförsäkringen täcker är till exempel brand, vattenskada, storm eller stöld. Hemförsäkringen inkluderar även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring vilka är viktiga försäkringar för alla. De betalar ersättning om du orsakar skada för en utomstående eller om du behöver juristhjälp.

Priset på hemförsäkring

Priset på hemförsäkringen fastställs utifrån omfattningen på försäkringsskyddet du valt och självrisken samt på uppgifterna om ditt hem och dig själv. Sådana uppgifter är till exempel din ålder och orten där ditt hem eller din fritidsbostad finns, ytan och andra uppgifter om byggnaden. Du får lätt och snabbt veta priset på hemförsäkringen i vår nätbutik i vilken du även kan jämföra hur olika självrisker och försäkringsskydd påverkar priset på försäkringen.

Det är viktigt att du väljer ett tillräckligt omfattande försäkringsskydd för ditt hem eller din fritidsbostad så att du inte hamnar i knipa vid en skada. En billig hemförsäkring täcker inte alltid skador ditt hem eller din egendom kan råka ut för. Det lönar sig alltså inte att endast beakta priset utan även försäkringsskyddets omfattning.

Omfattande eller reducerat skydd enligt behov

Den omfattande hemförsäkringen täcker mest

Vår omfattande hemförsäkring erbjuder ett mångsidigt skydd om din egendom går sönder och mot andra plötsliga och oförutsedda skador. De flesta av LokalTapiolas kunder väljer den omfattande försäkringen. Det är också försäkringen vi rekommenderar eftersom endast den omfattande hemförsäkringen täcker bräckageskador. Därtill täcker den även andra skador på ett mer omfattande sätt än våra andra försäkringar. I första hand ersätts reparationskostnaderna.

Omfattande Plus – tilläggsskydd för hemmets lösegendom

Om du väljer omfattande hemförsäkring kan du förbättra försäkringsskyddet för lösegendomen i ditt hem med Omfattande Plus. Vid skador på bl.a. lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

Basskydd för grundläggande behov

Bas hemförsäkring är ett bra och billigare alternativ till den omfattande försäkringen när du till exempel inte behöver skydd mot bräckageskador. Bas hemförsäkring täcker bland annat skador som orsakas av brand, storm, blixtnedslag, hagel, läckage och stöld samt skadegörelse.

Reducerat skydd – när en begränsad försäkring räcker

Reducerad hemförsäkring är lämplig när du i första hand vill försäkra dig mot brandskador. Utöver brandskador täcker försäkringen skador orsakade av storm, hagel och blixtnedslag. Vid behov kan du utvidga det reducerade skyddet att täcka stöldskador och skadegörelse. Det reducerade skyddet lämpar sig bl.a. för ekonomibyggnader och sommarstugor i vilka det inte finns risk för läckageskador.

Välj rätt - försäkring för lösegendomen, försäkring för byggnaden eller båda?

  • I ett höghus eller radhus behöver du en försäkring för lösegendomen i hemmet oberoende av om du bor på hyra eller äger bostaden. Bostadsaktiebolaget ser till att försäkra byggnaden.
  • Om du bor i ett egnahemshus lönar det sig att utöver lösegendomen försäkra ditt hus och andra byggnader på tomten.
  • Du behöver även försäkringar för stugan, sommarvillan eller motsvarande fritidsbostäder samt lösegendomen i dem. Om din fritidsbostad hör till ett bostadsaktiebolag räcker det med en försäkring för lösegendomen.
  • I parhus eller fristående småhus vilka har bostadsaktiebolagsform försäkrar du endast din egen lösegendom och bolaget försäkrar byggnaden.
  • Har man en placeringsbostad rekommenderar vi alltid försäkringen Lägenhetsskydd.

Hemförsäkringen inkluderar ansvars- och rättsskyddsförsäkring

LokalTapiolas hemförsäkring inkluderar även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. De gäller både dig som försäkringstagare och familjemedlemmar som bor i samma hushåll med dig.

Ansvarsförsäkringen är till hjälp om du inte är den enda som berörs av skadan. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakas utomstående och som du är skyldig att ersätta enligt gällande rätt. Vid en ersättningsbar skada utreder vi på dina vägnar grunden och beloppet för skadeståndskravet du fått. Läs mer om ansvarsförsäkringen.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juristhjälp i tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden som gäller ditt privatliv. Läs mer om rättsskyddsförsäkringen.Råkade du ut för en skada?

Läs anvisningarna för skadesituationer och anmäl en skada på webben.

Skadeanmälan