Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Hemförsäkringens ansvarsförsäkring

Ibland kan barnen råka ta sönder grannens fönster eller repa någons bil när de leker. Som tur är täcker ansvarsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen skador som orsakas utomstående och som du är skyldig att ersätta. Ansvarsförsäkringen ingår i din hemförsäkring om annat inte avtalats när du skaffade försäkringen.

Ansvarsförsäkringen hör till hemförsäkringen

 • Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakats utomstående och som du är skyldig att ersätta.

 • Utöver skador orsakade av försäkringstagaren täcker ansvarsförsäkringen även skador maken/makan och dina barn som bor i samma hushåll med dig orsakat andra.

 • Ansvarsförsäkringen är ett valbart skydd som det dock lönar sig att hålla i kraft eftersom en skada kan ske var som helst och när som helst.

 • Kom dock ihåg att ansvarsförsäkringen aldrig ersätter skador som orsakas dig själv, till exempel om ditt barn repar din bil. Ansvarsförsäkringen ersätter inte heller skada på egendom du innehar eller använder, till exempel om du tar sönder en cykel du hyrt.

 • Vanligtvis ersätter ansvarsförsäkringen skador man av misstag orsakar andra. Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador orsakade med avsikt. Ett undantag är barn som är under 12 år gamla: skador de orsakat ersätts av ansvarsförsäkringen oberoende av om de orsakat dem av misstag eller med avsikt.

Bekanta dig med hemförsäkring

Vanliga frågor

Kostnader som ansvarsförsäkringen ersätter kan vara till exempel reparationskostnader eller värdet på skadat föremål vid sakskador och sjukvårdskostnader samt kostnader på grund av inkomstminskning, tillfälligt men eller annan förlust vid personskador.

Som maximiersättning i ansvarsförsäkringen kan du välja högst 500 000 € eller upp till 1 000 000 €. Självrisken i försäkringen är 200 €.

Exempel på skador:

 • Sopbilsföraren halkade på den isiga och osandade gården till ett egnahemshus och bröt handloven.

 • Föräldrarna var med sina barn på besök hos vänner och fyraåringen tog sönder en värdefull vas när hen lämnades utan uppsikt.

 • Hunden blev skrämd av en mötande joggare och bet henne i vristen.

 • En man fällde ett träd på sin gård och den föll på grannens bil.

Ansvarsförsäkring ersätter inte skada som

 • orsakats med avsikt

 • är självförvållad

 • orsakats i förvärvsarbete eller i anställningsförhållande

 • orsakats egendom den försäkrade hanterar eller tar hand om

 • orsakats egendom som man använt eller lånat

 • orsakats med fordon i trafik

 • orsakats av ägande eller innehav av placeringsbostad (det vill säga annan bostad än sådan som används för eget boende eller eget fritidsboende). Du kan försäkra ansvar i anknytning till placeringsbostäder med en separat Lägenhetsskyddsförsäkring. Läs mer om försäkringen Lägenhetsskydd.

Ansvarsförsäkringen ersätter inte heller skada som en hund eller ett barn orsakar en person som sköter hunden eller barnet.

Självrisken för en ansvarsförsäkring som ingår i hemförsäkringen är 200 €.

Ansvarsförsäkringen har en tilläggssjälvrisk på 20 % (dock högst 20 000 €) om skadan orsakats av att dusch- eller badvatten förhindrats att rinna ner i golvbrunnen.

Ansvarsförsäkringen gäller i Finland. Utomlands gäller ansvarsförsäkringen i högst 12 månader från resans början.

Exempel på ersättning med stöd av ansvarsförsäkring

En person cyklade oaktsamt och krockade av misstag med en kvinna som gick på skyddsvägen. Kvinnan skadade sig i kollisionen och bröt benet. Eftersom skadan orsakats av cyklistens oaktsamhet blev hen ersättningsskyldig. Med stöd av cyklistens ansvarsförsäkring betalades ersättning för vårdkostnader orsakade av kvinnans benbrott, ersättning för tillfälligt men och ersättning för inkomstbortfall under sjukledigheten.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper i akut situationer 24/7 Ifall det skett en stor skada i ditt hem, vänligen kontakta oss på numret 0800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt