Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Vad omfattar hemförsäkringen?

Olika slags skador kan inträffa hemma och då ger hemförsäkringen skydd för ditt hem och sakerna i hemmet.

Hemförsäkringen ersätter olika skador i hemmet

Hemförsäkringen ersätter beroende på skyddets omfattning olika bräckage-, läckage-, brand-, storm- eller stöldskador. Om du bor i ett egnahemshus, omfattar försäkringen för lösegendomen dina saker och försäkringen för byggnaden omfattar huset, husets konstruktioner, fast inredning, hustekniken samt gården och gårdsbyggnaderna. Om du bor i ett höghus behöver du en hemförsäkring för dina saker medan bostadsaktiebolagets försäkring omfattar byggnaden. Hemförsäkringen ersätter även ansvars- och rättsskyddsskador, om du orsakar utomstående en skada eller behöver juristhjälp.

Reducerat

Ersättningsgilla skador

Den reducerade hemförsäkringen täcker de allvarligaste skadorna i hemmet. Ansvarsförsäkring och rättsskydd ingår också.

Försäkringen ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt och oförutsett.

Från försäkringen ersätts kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

Försäkringen täcker person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

Försäkringen ersätter kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel juristkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

Bas

Ersättningsgilla skador

Skyddet på basnivå täcker utöver de skydd som den reducerade försäkringen omfattar, även skador relaterade till läckage och översvämningar.

Ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

Omfattande

Ersättningsgilla skador

Den mest populära hemförsäkringen är den omfattande hemförsäkringen, som utöver basförsäkringen även innehåller skydd för hemmets lösegendom.

Ersätter då lösegendom i hemmet plötsligt går sönder. Lösegendom är till exempel mobiltelefoner, hushållsapparater, möbler, kläder och värdesaker.

Tilläggsskydd

Ersättningsgilla skador

I händelse av skada på lösegendom får du bättre åldersavdrag än med andra hemförsäkringar, samt skydd för återställning av filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med datorskada. Ingen tilläggssjälvrisk dras av från kostnaderna för tillfälligt boende. Du får dessutom ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

Tilläggsskydd som ersätter skador på resgods man har med  sig på utlandsresor.

Hur tryggar en hemförsäkring i olika situationer

Hannas cykel blev stulen

Hannas cykel blev stulen genom att det hade brutits in i husbolagets cykelförråd. Hanna gjorde en brottsanmälan till polisen samt en skadeanmälan till LokalTapiola. Hanna fick ersättning från hemförsäkringen för sin cykel med beaktande av åldersavdrag och självrisk.

Samis mobil gick sönder

Sami föll ute med mobilen i fickan så att mobilens skärm gick sönder och telefonen fungerade inte längre. Sami förde mobilen till LokalTapiolas samarbetspartner Fonum, där mobilen reparerades och skadeanmälan sköttes på samma gång.

Roberts tvättmaskin läckte och vattnet rann ut på golvet

Roberts tvättmaskin hade gått sönder och samtidigt orsakat en stor fuktskada. Hemförsäkringen ersatte torkningen av bostaden, de skadade ytmaterialen, reparationskostnaderna för tvättmaskinen samt Roberts tillfälliga boende under reparationsarbeten.

Observera att vi handlägger skadorna från fall till fall och ersättningen kan variera beroende på skadesituationen.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper i akut situationer 24/7 Ifall det skett en stor skada i ditt hem, vänligen kontakta oss på numret 0800 04531.