Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Konkurrensutsättning och jämförelse av hemförsäkringar

Varje hem behöver en hemförsäkring. Välj en självrisk och ett skydd som lämpar sig för ditt hem och tillgodoser dina behov. Du kan enkelt konkurrensutsätta hemförsäkringen med vår räknare.

Vad lönar det sig att beakta när du konkurrensutsätter hemförsäkringen

Den billigaste eller mest omfattande hemförsäkringen

Den billigaste hemförsäkringen är inte nödvändigtvis det bästa alternativet för dig. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna. Utöver priset lönar det sig att beakta hemförsäkringens omfattning, självrisk och maximiersättningar. Läs mer om LokalTapiolas hemförsäkringar.

Priset på hemförsäkring

Priset på hemförsäkringen påverkas av maximiersättningen och självrisken i din försäkring samt uppgifterna om ditt hem och dig själv. Sådana uppgifter är bland annat din ålder, orten där ditt hem eller din fritidsbostad finns och deras areal. Du kan enkelt ta reda på priset på hemförsäkringen i vår nätbutik, där du samtidigt kan jämföra hur olika självriskalternativ och ersättningsbelopp påverkar priset. Genom att koncentrera dina ärenden till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %. Försäkringarna ger även S-gruppens Bonus upp till 5 %.

Räkna pris på hemförsäkring

Självrisk och maximiersättning i hemförsäkringen

Med självrisk avses det belopp du själv står för vid en skada och som dras av från ersättningsbeloppet. För lösegendomen kan du välja en självrisk på exempelvis 200, 300 eller 500 €. Även för byggnader kan du välja en självrisk på 200, 300 eller 500 €. Du kan också få andra självriskalternativ via vår kundtjänst.

När du funderar på vilken maximiersättning du ska välja kan du ställa dig följande fråga: hur mycket skulle sakerna i hemmet kosta just nu om jag var tvungen att köpa dem på nytt efter till exempel en brand? Du kan höja maximiersättningen exempelvis om

  • sakerna i ditt hem är värdefullare än normalt eller du har en stor egendom

  • du har enskilda värdefulla föremål eller samlingar i ditt hem (värde över 15 000 €)

  • din bostadslägenhet har renoverats med material som är av högre kvalitet än normalt

Jämför hemförsäkringar och hitta det lämpligaste alternativet för dig

Omfattande hemförsäkring – LokalTapiolas mest omfattande hemförsäkring

LokalTapiolas Omfattande hemförsäkring har ett omfattande skydd om din egendom går sönder eller om det sker andra plötsliga och oförutsedda skador. De flesta av LokalTapiolas kunder väljer den Omfattande hemförsäkringen eftersom den ersätter saker som går sönder och täcker flera skador än våra övriga hemförsäkringar. Försäkringen ersätter i första hand reparationskostnader eller kostnader för anskaffning av ny motsvarande egendom med beaktande av egendomens ålder.

Omfattande Plus – En bättre lösegendomsförsäkring

Om du väljer LokalTapiolas Omfattande hemförsäkring, kan du förbättra skyddet för lösegendomen i ditt hem med Omfattande Plus. Då är åldersavdragen vid skador på din lösegendom förmånligare än i andra hemförsäkringar. Du får dessutom skydd för återställande av filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer om din dator skadas. Ingen tilläggssjälvrisk dras av från kostnaderna för tillfälligt boende. Omfattande Plus ger även ett mer omfattande skydd för fast inredning i din lägenhet.

Basskydd för grundläggande behov – LokalTapiolas Bas hemförsäkring

LokalTapiola Bas hemförsäkring är ett bra och förmånligare alternativ till den omfattande försäkringen när du till exempel inte behöver skydd mot bräckageskador. Hemförsäkringen Bas täcker bland annat skador som orsakas av brand, storm, blixtnedslag, hagel, läckage och stöld samt skadegörelse. Basnivån omfattar även ersättning för skador orsakade av exceptionell översvämning.

Reducerat skydd – LokalTapiolas billigaste hemförsäkring

LokalTapiolas Reducerade hemförsäkring är ett lämpligt försäkringsskydd om du i första hand vill försäkra dig mot brandskador. Den Reducerade hemförsäkringen ersätter även skador orsakade av storm, hagel och blixtnedslag. Vid behov kan du utvidga det reducerade skyddet att täcka stöldskador och skadegörelse. Det reducerade skyddet lämpar sig exempelvis för ekonomibyggnader och sommarstugor i vilka det inte finns risk för läckageskador.

Lösegendomsförsäkring

Lösegendomsförsäkringen ersätter saker i ditt hem eller i din fritidsbostad om de skadas plötsligt och oförutsett. Lösegendomsförsäkringen täcker till exempel normala föremål och hushållsmaskiner som används privat samt värdefull egendom. Lösegendomsförsäkringen ersätter även om du på grund av en skada som försäkringen täcker måste lämna ditt hem och flytta in i en tillfällig bostad under reparationen. Försäkringen ersätter emellertid inte om du måste flytta tillfälligt ut ur hemmet på grund av en planerad rörrenovering.

Läs mer om lösegendomsförsäkring

Rättsskydds- och ansvarsförsäkring

LokalTapiolas hemförsäkringar inkluderar ansvars- och rättsskyddsförsäkringar och de gäller både dig som försäkringstagare och dina familjemedlemmar som bor med dig i samma hushåll. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador vilka du är skyldig att ersätta till en utomstående part enligt gällande rätt. Läs mer om ansvarsförsäkringen..

Rättsskyddsförsäkringen skyddar dig om du behöver juridisk hjälp tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som gäller ditt privatliv. Läs mer om rättsskyddsförsäkringen.

Hur konkurrensutsätts försäkringar?

Konkurrensutsätt din hemförsäkring smidigt med vår räknare. Du kan välja omfattningen av din hemförsäkring och se det lägsta priset direkt.

Teckna en hemförsäkring