Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Hemförsäkring för studerande och ungdomar

Hemförsäkringen är speciellt viktig för ungdomar och studerande, oberoende av om du bor på hyra eller i en egen bostad. Även små skador kan gräva ett stort hål i den studerandes eller ungas plånbok och dessa situationer är hemförsäkringen en trygghet och ger sinnesro. Vi erbjuder unga försäkring till ett förmånligare pris.

Hemförsäkringen är en försäkring för skador i ditt hem, oberoende av om du hyr eller äger din bostad.

Du kan själv välja hur omfattande hemförsäkring du tecknar för ditt hem och din lösegendom.

Du får smidig lokal ersättningsbetjäning i skadesituationer.

När du koncentrerar dina försäkringar i LokalTapiola sparar du upp till 17 % på försäkringspremierna.

Vad hemförsäkringen för studerande och unga omfattar

Omfattningen för studerande och unga kan du välja enligt dina behov och din situation. Hemförsäkringen lönar det sig att hålla uppdaterad, eftersom den är en av de viktigaste försäkringarna för många.

HemförsäkringOmfattandeBasReducerat

I händelse av skada på lösegendom får du bättre åldersavdrag än med andra hemförsäkringar, samt skydd för återställning av filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med datorskada.

Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

När hemlösöre - t.ex. en mobiltelefon, hushållsapparat, möbler, kläder, värdesaker - plötsligt och oförutsett går sönder, ersätter vi skadan från bräckageskyddet.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter skador som orsakats av stöld, inbrott, skadegörelse eller försök till dessa.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Valfri

Vi ersätter skador som orsakas av till exempel hagel, storm eller blixt som direkt slagit ner i försäkringsobjektet.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Valfri

Vi ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös samt skada som orsakats av sot eller rök som uppkommit plötsligt och oförutsett.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Vi ersätter utifrån hemmets lösegendomsförsäkring kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Från ansvarsförsäkringen ersätter vi person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

Försäkringen täcker till exempel skador som ett barn eller en hund orsakat en annan part samt kollision som du orsakat på cykel.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Från rättsskyddsförsäkringen ersätter vi kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel advokatkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Tilläggsskydd från vilken vi ersätter skador såsom stöld och bräckage på resgods man har med sig på utlandsresor.

Valfri

Valfri

Valfri

Vanliga frågor

Omfattande hemförsäkring är vår mest populära försäkring, men du kan välja hemförsäkringens omfattning efter sina behov och din situation. Vi erbjuder unga hemförsäkring till ett förmånligare pris. Du kan även välja olika omfattande försäkringsskydd för din egendom. Hemförsäkringen är en av de viktigaste försäkringarna för många och det lönar sig att hålla den uppdaterad.

Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra hemförsäkringar, så att du hittar den bästa försäkringen för dig och din egendom. Den billigaste hemförsäkringen är inte alltid det bästa alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och särskilt beaktar det skydd samt de självrisker och maximala ersättningar i skadesituationer som ingår i försäkringen.

Vi erbjuder unga hemförsäkring till ett förmånligare pris. Priset påverkas förutom av omfattningen på det valda försäkringsskyddet, även av storleken på din bostad och dess placering. Du kan välja din självrisk enligt dina behov och din plånbok. Med räknaren ovan kan du räkna ut priset på din nya hemförsäkring på ett ögonblick och enkelt teckna den på nätet.

Hemförsäkringen för studerande och unga täcker skador på hemmet och saker i hemmet som har orsakats till exempel av brand, vattenskada, storm eller stöld. Omfattande hemförsäkring ersätter till exempel när saker går sönder plötsligt och och oförutsedda skador samt även andra skador i mer omfattande utsträckning än i de reducerade hemförsäkringarna.

Till hemförsäkringen hör även ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, som är viktiga för alla. De ersätter även när du orsakar skada för utomstående eller om du behöver juridisk hjälp.

Följande skador är exempel på skador som ersätts. Från hemförsäkringen för studerande och unga kan man dessutom ersätta många andra skador. Det valda försäkringsskyddets omfattning påverkar hur stor ersättning som betalas i olika situationer.

 • Omfattande hemförsäkring är vår populäraste försäkring. Den ger trygghet i situationer där du till exempel tappar din telefon och den går sönder eller när din tvättmaskin går sönder och orsakar en vattenskada.

 • Försäkring på basnivå fungerar om du inte behöver ett bräckageskydd. Försäkringen på basnivå är mer förmånlig och tryggar ditt hem och din egendom bland annat för brand-, läckage- och stöldskador.

 • Samtidigt kan du även försäkra ditt resgods utomlands förmånligt och utan självrisk. Det är förmånligare att skaffa resgodsförsäkring i samband med hemförsäkringen än att teckna den separat.

 • Hemförsäkringen är en trygghet för dig också om du till exempel på grund av en brand- eller vattenskada blir tvungen att flytta bort från din bostad och behöver en tillfällig bostad.

 • Från Ansvarsförsäkring kan man ersätta skador som du av vårdslöshet har orsakat en utomstående person eller hens egendom och som du enligt lagen är skadeståndsskyldig för. Skadeståndsansvar är ovanliga, men om det händer dig, kan skadeståndsbeloppen vara oerhört stora och de kan ha en negativ inverkan på resten av livet. Premien är ett litet pris att betala för att ha den frågan omhändertagen.

I försäkringsvillkoren nämns separat händelser som försäkringen inte täcker. Sådana är till exempel:

 • att egendom försvunnit, glömts kvar eller skador till följd av dessa

 • stöldskador på olåst cykel

 • idrotts- och hobbyutrustning som går sönder när de används för det ändamål de är avsedda för

 • de flesta skador som orsakats av sällskaps- eller husdjur och insekter

 • skador som uppstått gradvis till exempel av slitage eller rost

 • skador som täcks av garanti

 • skador på data- eller smartanordningar, dataprogram och filer vilka beror på skadliga program, användarens fel, förlust av
  data eller av att dessa inte fungerar då själva enheten inte har gått sönder

 • skador som orsakats avsiktligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Priset på hemförsäkringen

Vi erbjuder unga hemförsäkring till ett förmånligare pris. Priset påverkas förutom av omfattningen på det valda försäkringsskyddet, även av storleken på din bostad och dess placering. Du kan välja din självrisk enligt dina behov och din plånbok.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper i akut situationer 24/7 Ifall det skett en stor skada i ditt hem, vänligen kontakta oss på numret 0800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt