Yrittäjän Omaturva Personskydd för företags- och samfundskunder

Med personskyddet kan företagaren försäkra sig själv och företaget kan försäkra arbetstagarna för sjukdomar och olycksfall. Du får personskyddet om du har i kraft en lagstadgad olycksfallsförsäkring, en olycksfallsförsäkring för företagare eller lantbruksföretagares lantbruksförsäkring i LokalTapiola.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

Vad ersätter Personskyddet till exempel?

Vårdkostnader vid sjukdom

Försäkringen ersätter undersöknings- och vårdkostnader vid sjukdom. Vårdkostnader uppstår av läkarundersökningar, magnetröntgen och operationer.

Vårdkostnader vid olycksfall

Försäkringen ersätter vård och undersökning som behövs för vård av olycksfallsskada utan självrisk.

Mediciner

Försäkringen ersätter mediciner som ordinerats av läkare och som säljs på apotek.

Dagpenning

Dagpenning utbetalas på grund av arbetsoförmåga som uppstått på grund av det olycksfall som ersätts för den period som läkare konstaterat. Dagpenningen betalas från och med dagen då läkarvården påbörjats och betalningen upphör senast när ett år förflutit från olycksfallet.

Menersättning

Försäkringen ersätter ersättning för medicinskt definierat bestående men som orsakats av olycksfall. Menet fastställs enligt social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering.

Död genom olycksfall

Försäkringen betalar en ersättning om den försäkrade har avlidit till följd av olycksfall. Syftet med dödsfallsersättningen är att trygga den anhörigas utkomst och underlätta den ekonomiska anpassningen till den nya situationen.

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.