Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Fritidsgruppförsäkring

Utöver arbetsolycksfallsförsäkring kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda ett mer omfattande tilläggsskydd för att ombesörja olycksfall som inträffar på fritiden. Så kan du säkerställa snabb vård och återgång till arbetet för dina arbetstagare.

Lysande personalförmån.

Dagpenningsersättningen betalas ut till arbetsgivaren för lön för sjukdomstid.

Säkerställer snabb vård och återgång till arbetet för arbetstagaren.

Omfattar även olyckor under en paus från distansarbete.

Vad täcker fritidsgruppförsäkringen

LokalTapiolas fritidsgruppförsäkring ersätter vård vid fritidsolyckor i Finland och utomlands eller t.ex. under pauser från distansarbete. Det finns inga idrottsgrensspecifika begränsningar för försäkringen. Den försäkrade kan söka vård från sin egen företagshälsovård eller från Lokaltapiolas samarbetspartners hälso- och sjukvårdstjänster.

LokalTapiola faktureras direkt av vårdinrättningen eller läkaren. Fritidsgruppförsäkring är en försäkring som ansluts till arbetsolycksfallsförsäkring och ersättningarna grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringen täcker bland annat följande ersättningar:

FritidsgruppförsäkringInnehåller

Ersättning från arbetsolycksfallsförsäkring är dagpenning, olycksfallspension och rehabiliteringspenning. Dagpenningen betalas ut för högst ett år. Olycksfallspensionen betalas ut tidigast ett år efter olyckan. Den fullständiga pensionen är 85 procent av årsarbetsinkomsten, 70 procent från och med 65 års ålder. Rehabiliteringspenning betalas ut för perioden för yrkesinriktad rehabilitering.

Ingår i försäkringen

Vi betalar arbetstagaren ersättning för sjukvårdskostnaderna till följd av olyckan, till exempel läkarordinerade läkemedel, sjukhusets vårddagsavgifter, läkararvoden och nödvändiga resekostnader.

Ingår i försäkringen

Om en arbetstagare omkommer i en olycka, utbetalar vi familjepension till dennes make och barn. Familjepensionen får inte överstiga 70 procent av årsinkomsten från arbetet. Även arbetstagarens sambo kan vara förmånstagare om de har ett gemensamt barn eller ett inbördes avtal om underhåll som intygats av en myndighet. Efterlevandepensionen kan sluta i ett nytt äktenskap eller liknande. Barn under 18 år, barn mellan 18 och 24 år som studerar och arbetsoförmögna barn under 18 år är berättigade till barnpension fram till 25 års ålder.

Ingår i försäkringen

Vi kan till arbetstagaren utbetalas ersättning för hjälpmedel, ändringsarbeten i en bostad, rehabiliteringsperioder, rehabiliteringsundersökningar, serviceboende, anpassningsutbildning och andra motsvarande kostnader. I regel ersätter vi hjälpmedel som medicinsk rehabilitering. Som andra former av rehabilitering ersätter vi några av de hjälpmedel som behövs för den dagliga verksamheten.

Ingår i försäkringen

Till exempel glasögon, hörapparat, tandprotes och proteser som gått sönder i samband med olycksfallet ersätter vi till fullt belopp.

Ingår i försäkringen

Om skadan som arbetstagaren lidit på grund av olycksfall har stabiliserats, betalar vi menersättning till arbetstagaren. Det börjar betalas ut tidigast ett år efter olycksdagen. Yrket eller inkomsten påverkar inte menersättningen, utan ersättningen betalar vi ut för bestående skada enligt en separat invaliditetsklass.

Ingår i försäkringen

Arbetstagaren ersätter vi för undersökningskostnader och resekostnader orsakade av olycksfallet. Arbetstagaren kan få ersättning för nödvändiga undersökningar, även om det visar sig att det inte föreligger någon olycksskada. Det inkomstbortfall som undersökningarna orsakar eller lön som betalats ut under undersökningarna kan ersättas för högst 7 dagar.

Ingår i försäkringen

Vårdbidrag betalar vi ut om arbetstagaren på grund av en skada som orsakats av en olycka behöver hjälp eller stöd från en annan person i sin vardag. Vårdbidragen omfattar vårdbidrag med grundbelopp, vårdbidrag med förhöjt belopp och vårdbidrag med högsta belopp.

Ingår i försäkringen

Arbetstagaren kan vi betala ersättning för utbildning i ett nytt yrke, om arbetstagaren på grund av skada inte kan återgå till sitt tidigare arbete. Rehabiliteringspenning betalar vi ut för rehabiliteringsperioden.

Ingår i försäkringen

Arbetstagaren betalar vi klädtillägg för slitage på kläder orsakat av protes eller annat hjälpmedel.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Ersättningarna som betalas med stöd av fritidsgruppförsäkring betalas för olyckor som inträffat på fritiden eller under pauser från distansarbete. Det finns inga idrottsgrensspecifika försäkringsbegränsningar, så även riskfyllda idrottsgrenar omfattas av försäkringen.

Fritidsgruppförsäkringen omfattar arbetstagare, som försäkrats med en arbetsolycks- och yrkessjukdomsförsäkring, då arbetsgivaren har tecknat en fritidsförsäkring som tilläggsskydd för arbetstagarna. Det måste finnas minst två försäkrade personer när det gäller gruppförsäkring.

Fritidsgruppförsäkringen täcker bara olyckor, så när du till exempel åker på en resa är det också bra att komma ihåg reseförsäkring, som också täcker medicinska kostnader som orsakas av sjukdomar.

Företagare omfattas inte av fritidsgruppförsäkringen, men företagare kan försäkra sig med en olycksfallsförsäkring för företagare, som också omfattar en fritidsdel, vars täckning motsvarar fritidsgruppsförsäkringens.

Försäkringsskyddet gäller i hela världen på fritiden och under pauser från distansarbete.

Företaget kan med hjälp av försäkringen budgetera kostnaderna för fritidsolyckor på förhand, eftersom dagpenningen betalas ut till arbetsgivaren under perioden av lön för sjukdomstid. Försäkringspremien är avdragsgill för företaget. Företaget erbjuder sina anställda en lysande personalförmån och säkerställer även exempelvis olycksskydd under pauser i distansarbete.

Försäkringen täcker inte skador inom yrkesidrott. Försäkringen täcker inte trafikolyckor eller överfall som inträffar på fritiden. Dessutom ersätts inte heller muskel- eller senvärk eller en bristning av akillessenan i samband med en arbetsrörelse på fritiden, t.ex. vid löpning eller spel, utan utomstående faktorer.

Premierna kan dras av i företagets beskattning och de räknas inte som lön för de anställda. Med andra ord är försäkringen en skattefri naturaförmån för anställda.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna