Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Affärs­partners­skydd

Affärspartnersskyddet är en livförsäkringslösning, som tryggar kontinuiteten i företagets verksamhet och delägarnas ställning i händelse av överraskande situationer. Det är fråga om en försäkring för ägarföretagare, som främjar till exempel genomförande av rätt till inlösen i enlighet med aktieägaravtalet i händelse av plötsligt dödsfall eller arbetsoförmåga bland delägarna.

Tryggar företagets kontinuitet och ägarunderlag.

Värdet på ägarandelen är ofta en dold risk.

Tryggar utkomsten för den försäkrades närstående i en överraskande situation.

Stöder genomförandet av aktieägaravtalet i en överraskande situation.

Vad omfattar affärspartnerskydd

Ägarföretagarens arbetsinsats är oersättlig. Att företaget plötsligt förlorar en delägare på grund av en allvarlig sjukdom, bestående arbetsoförmåga eller dödsfall kan lamslå verksamheten.

Genom ett Affärspartnerskydd som baserar sig på Bolagsordningen (Ab), bolagsavtalet (Öb, Kb) eller delägaravtalet kan företaget säkerställa att de övriga ägarna kan fortsätta affärsverksamheten på önskat sätt. Försäkringen garanterar i överraskande situationer uppehället för närstående till en företagare som är försäkrad.

Affärspartnerskyddet innehåller en dödsfallsförsäkring, vars engångsersättning betalas till företaget vid bortgången av en ägare som är försäkrad. Försäkringsbeloppet grundar sig på bolagets värde och delägarnas ägarandel.

Begär ett anbud

Vanliga frågor

Affärspartnerskydd är en livförsäkringslösning, med vilken företaget kan säkerställa kontinuiteten för sin affärsverksamhet vid en delägares bortgång. Om en av ägarna avlider, är affärspartnerskyddet till hjälp vid inlösning av den avlidne ägarföretagarens ägarandel och dödsfallet tvingar inte till att göra betydande ändringar i företagets ägarstruktur.

I aktieägaravtalet går det att fastställa steg för vad varje person är ansvarig för och hurdan ersättning delägarna får för arbetsinsatsen. Vanligen tar man i avtalet även ställning till stadgar med anknytning till överlåtelse av aktierna. I aktieägaravtalet kan man till exempel definiera hur värdet på aktierna som inlöses bestäms, om någon av delägarna vill eller måste göra avkall på företagsverksamheten.

Företagarens arvingar kan till exempel bestå av hens familj eller andra närstående. Affärspartnerskyddet tecknas frö att trygga att ställningen för kvarvarande delägare i företaget bibehålls så stabil som möjlig. Utan livförsäkringen har företaget eller delägarna inte nödvändigtvis tillräckliga medel, med vilka man kan lösa ut aktierna.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Tjänsteleverantör

Livförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid dödsfall

Om din närstående har avlidit och hen har en försäkring som berättigar till dödsfallsersättning hos LokalTapiola, meddela oss per telefon på numret 09 453 8000, mån–fre kl. 8–17. Du kan också kontrollera om din närstående har en dödsfallsförsäkring.

När vi har fått meddelande om dödsfallet skickar vi försäkringsinformationen till försäkringens förmånstagare. Som bilaga till brevet skickar vi dig en ersättningsansökan samt anvisningar om hur du ansöker om ersättning.