Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Ansvars­försäkring

Med ansvarsförsäkringar kan ditt företag gardera sig för situationer där företaget blir skadeståndsskyldigt för en skada som det orsakat en annan part. Det finns flera olika ansvarsförsäkringar. En ansvarsförsäkring för verksamheten, i vilken ingår person- och sakskador som orsakats utomstående i företagsverksamheten, rekommenderas för alla företag.

Tryggar skadeståndsansvaret, som orsakas företaget vid person- och sakskador

Ger även skydd i händelse av förmögenhetsskador som orsakas i specialistarbete

Hjälp vid utredning av skadan - är ditt företag ansvarigt för skadan?

Lösningar som tar hänsyn till företags- och branschspecifika behov

Vad täcker ansvarsförsäkringen

Företagets bransch påverkar huruvida det finns behov av att utöka skyddet från ansvarsförsäkring för verksamhet som ersätter person- och sakskador också till andra ansvarsförsäkringar. Andra ansvarsförsäkringar för företag är till exempel ansvarsförsäkring för produkt, konsult, IT-verksamhet, förmögenhet och förvaltning:

Ansvarsförsäkring Valfri

Försäkringen ersätter person- och sakskador, som har orsakats av fel i produkter som företaget tillverkar, importerar eller säljer. Försäkringen täcker de produkter eller produktgrupper som när försäkringen tecknades har inkluderats i försäkringen.

Som tilläggsskydd till produktansvarsförsäkringen kan man med återkallelseförsäkring också försäkra kostnader som orsakas av att en produkt dras tillbaka från marknaden, om det finns risk för att produktens felaktighet orsakar sådana skador som ersätts från produktansvarsförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Från ansvarsförsäkring för konsult ersätts ersättningsansvaret för ett företag som utför planeringsarbete, i händelse av att ett fel i planerna orsakar person-, sak- eller förmögenhetsskada för en utomstående.

Ingår i försäkringen

Från ansvarsförsäkring för IT-verksamhet ersätts person-, sak- och förmögenhetsskador som IT-tjänster orsakar utomstående. Skadan kan orsakas till exempel av program, planering, tester eller IT-konsultation.

Ingår i försäkringen

Från förmögenhetsasnvarsförsäkring ersätts förmögenhetsskador, som inte är anknutna till person- och sakskador. Med den täcks företagets professionella ansvar för ekonomiska skador som orsakats utomstående. Förmögenhetsansvarsförsäkringar erbjuds till exempel till bokföringsbyråer och fastighetsförmedlare.

Ingår i försäkringen

Ansvarsförsäkring för förvaltning är en försäkring avsedd för aktiebolag, andelslag, stiftelser och föreningar som ersätter förmögenhetsskador som den högsta ledningen för sammanslutningen har orsakat sammanslutningen eller en tredje part, och för vilka den som orsakat skadan, till exempel VD:n, är personligen skadeståndsskyldig i enlighet med gällande finsk lag.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter med vissa begränsningar även skador som orsakats arbetsobjektet med upp till 10 000 euro. Med ett separat avtal kan skador som orsakats arbetsobjektet försäkras också upp till ett större belopp. Om sakerna som utgör arbetsobjekt till exempel är fordon, måste en separat utökning av ansvarsförsäkring för verksamhet tecknas för dem.

Om produkterna som tillverkas endast säljs till era kafékunder, och de inte säljs någon annanstans, behöver ni inte en separat produktansvarsförsäkring. I ansvarsförsäkringen för verksamhet ingår en utökning som täcker de skador som produkten orsakar.

Ansvarsförsäkring för IT-verksamhet är en lämplig försäkring för ditt företag. Den är även avsedd för konsultbolag inom IT-branschen.

Ja, det behöver ni. I Ansvarsförsäkring för konsult ingår endast ansvarsskador, som orsakats av fel i planer, ritningar, arbetsbeskrivningar och motsvarande dokument. Från ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätts ersättningsansvar som orsakats av andra skador, till exempel om kunden halkar på det våta golvet i lokalen.

Från Förmögenhetsansvarsförsäkringarna ersätts rena förmögenhetsskador, med vilka avses sådana ekonomiska skador, som inte är anknutna till person- eller sakskador. Ekonomiska förluster med anknytning till person- och sakskador ersätts från samma försäkring som ersätter person- och sakskadans ansvarsskada.

Ansvarsförsäkring för förvaltning tecknas av sammanslutningen. Den tecknar försäkringen för hela den högsta ledningen.

Behovet beror på hur stor del av fastigheten som företaget använder för eget bruk. Om merparten av fastigheten används för eget bruk, behövs ingen separat ansvarsförsäkring, utan eventuella skador ersätts från företagets ansvarsförsäkring för verksamhet. Om i stället en större del av fastigheten är uthyrd till andra, måste man i företagets ansvarsförsäkring för verksamhet anteckna som försäkrad bransch även ägande och förvaltning av fastighet.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna