Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Gruppensions­försäkring

I egenskap av arbetsgivare kan du flexibelt förbättra pensionsskyddet för din personal. Gruppensionsförsäkringen kompletterar den lagstadgade pensionen och kan skräddarsys efter företagets behov och mål. Försäkringen är ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt att engagera och belöna personalen.

Ytterligare skydd redan under karriären och bättre utkomst under pensionen.

Ett smart sätt för företaget att belöna och engagera

Egna lösningar kan skräddarsys för nyckelpersoner, ledningen, personalgrupper.

Flexibel pensionsålder, belopp som utbetalas, placeringsobjekt, engagemangstid.

Vad täcker gruppensionsförsäkringen

Den frivilliga gruppensionsförsäkringen, som ges till anställda, kompletterar den lagstadgade pensionen. Det är fråga om en personalförmån, som kan skräddarsys för nyckelpersoner, ledningen och personalgrupper. Även ägarföretagare kan omfattas av försäkringen. I gruppensionsförsäkringen ingår alltid ett skydd i händelse av arbetsoförmåga och arbetslöshet. Dessutom ingår dödsfallsskydd i försäkringen.

GruppensionsförsäkringInnehåller

Den försäkrade kan lyfta pension när hen uppnår den avtalade pensionsåldern.

Ingår i försäkringen

Den försäkrade kan ta ut sina försäkringsbesparingar i form av sjukpension, om hen även har beviljats full sjukpension utgående från arbetspensionslagstiftningen.

Ingår i försäkringen

Den försäkrade har rätt att ta ut sina intjänade försäkringsbesparingar i form av arbetslöshetspension, om hen under det senaste året oavbrutet har varit arbetslös arbetssökande.

Ingår i försäkringen

Ett skydd i händelse av att den försäkrade avlider träder i kraft när den första premien kopplas till hens försäkringsbesparingar.

I händelse av att den försäkrade avlider, får den utsedda förmånstagaren det intjänade sparbeloppet utbetalt som ersättning i enlighet med avtalet.

Ingår i försäkringen
Begär ett anbud

Vanliga frågor

Gruppensionsförsäkringen kan tecknas för hela personalen och/eller utnämnda personalgrupper, till exempel nyckelpersoner eller ledningsgruppen. Även ägarföretagare som arbetar på företaget kan försäkras i gruppensionsförsäkringen. Gruppen av försäkrade måste omfatta minst 2 personer. I försäkringsskyddet för LokalTapiolas gruppension ingår ålders-, invalid- och arbetslöshetspension samt dödsfallsskydd.

Fastställandet av gruppen som ska försäkras är viktigt med tanke på skattebehandlingen av pensionslösningen. Om fastställandet av grupperna som ska försäkras avtalas när gruppensionsförsäkringen tecknas.

Gruppen kan inte fastställas utgående från en namnförteckning, utan fastställandet ska baseras till exempel på ställning (tjänstemän, chefer osv.), yrke eller verksamhetsområde (arkitekter, ingenjörer osv.) eller verksamhetsställe (avdelning, ort, industrianläggning osv.).

Alla som hör till samma pensionsgrupp måste ha ett tilläggspensionsskydd som fastställs på samma grunder.

En betalningsplan avtalas för gruppen i vilken man fastställer beloppet för årspremien som ska faktureras och antalet betalningsrater per år. De betalda premierna för gruppensionsförsäkringen fördelas till de försäkrade i enlighet med den avtalade fördelningsgrunden och placeras i de valda placeringsobjekten.

När försäkringsavtalet tecknas, avtalas en placeringsplan, i vilken försäkringstagaren väljer placeringsobjekt för den försäkrade gruppen av de alternativ som LokalTapiola erbjuder. Försäkringstagaren fastställer även hur premierna fördelas i placeringsobjekten. Andelen för varje valt placeringsobjekt måste motsvara minst 10 procent av premien. Försäkringstagaren kan avtala om ändringar i placeringsplanen. Efter ändringen anpassas den nya planen till premierna som ska betalas

När försäkringsavtalet tecknas, fastställs en pensionstid för de försäkrade. Pensionens start- och slutdatum fastställs på samma grunder för alla som hör till gruppen. Olika lösningar kan avtalas för olika grupper.

Gruppen kan ha en gemensam startålder för pensionen, till exempel 60 år eller så kan den vara bunden till exempel till den lagstadgade pensionsålder för varje försäkrad. Pensionstiden ska vara minst två år.

Försäkringstagaren kan avtala med LokalTapiola också om en ändring av pensionsåldern och pensionsnivån för gruppen.

Pensionsåldern för gruppförsäkringen kan vara lägre än den lagstadgade pensionsåldern, varför dina anställda kan ha rätt att lyfta tilläggspension redan innan den lagstadgade pensionsåldern uppnåtts.

Som investeringsobjekt kan du välja investeringsfonder som LokalTapiola godkänt och investeringsportföljer som förvaltas av en kapitalförvaltare som LokalTapiola utvalt. LokalTapiola har rätt att besluta vilka placeringsobjekt som är tillgängliga vid vardera tillfälle.

Kapitalförvaltningsportföljerna är avsedda för investerare, som värdesätter diskretionär kapitalförvaltning, där en sakkunnig inom kapitalförvaltning fattar placeringsbesluten inom ramarna för de avtalade gränserna. Kapitalförvaltningsportföljer erbjuds med olika risknivåer och olika tillgångsklasser. Vi erbjuder kapitalförvaltningslösningar, som förutom aktier och ränteplaceringar även andra tillgångsklasser.

Placeringsportföljerna placerar sitt kapital i vissa tillgångsklasser, såsom aktier, räntor, fastigheter och kapitalplaceringar.

De placeringsfonder som LokalTapiola erbjuder är ränte-, aktie- och blandfonder.

Sparbeloppet följer investeringsobjektens värdeutveckling. Besparingsbeloppet kan öka eller sjunka i enlighet med marknadssituationen. En lång besparingstid jämnar dock ut riskerna. Värdena för ränteorienterade placeringsportföljer fluktuerar vanligen mindre än aktieorienterade placeringsportföljer. Å andra sidan har den långsiktiga avkastningen från aktiefonder vanligen varit bättre än räntefonderna.

Sammanfattning av förutsättningarna för skattefrihet för kollektiva pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalat:

 1. 1.

  Försäkringen tecknas av arbetsgivaren.

 2. 2.

  Den försäkrade gruppen måste vid grundandet bestå av minst två personer och bildas på objektiva grunder, så att tilläggspensionsskyddet inte riktas till individuellt utsedda personer.

 3. 3.

  Förmånerna för alla som hör till samma pensionsgrupp fastställs på samma grunder.

 4. 4.

  Startåldern för pensionen för alla i samma pensionsgrupp fastställs på enhetliga grunder.

 5. 5.

  Försäkringen ersätter inte löneutbetalning.

När ovan nämnda förutsättningar uppfylls, är gruppensionsförsäkringens premier en skattefri förmån för arbetstagaren och även försäkringens avkastning är skattefri under spartiden. Tilläggspensionen som i sinom tid utbetalas till den försäkrade från försäkringen beskattas som den försäkrades förvärvsinkomst.

Anvisningar för din gruppensionsförsäkring

Läs mer om tilläggspensionsförsäkringen och hur du sköter ditt pensionsskydd. Du hittar uppgifterna om din försäkring i vår nättjänst.

Tutustu ryhmäeläkevakuutuksesi ohjeisiin sv

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Tjänsteleverantör

Pensionsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.