Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Rese­försäkring för företag, sammanslutningar och företagare

Arbetstagaren behöver bästa möjliga hjälp på arbetsresan, i händelse av att hen blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller om bagaget försvinner. Med företagets reseförsäkring kan du bereda dig för skador som drabbbar arbetstagarna eller företagaren under arbets- och semesterresor.

Skydd för person- och sakskador under arbetsresor.

Ingen självrisk.

Det går att sätta ihop ett försäkringspaket som lämpar sig för behoven för olika personalgrupper

Larmtjänst - hjälp och råd när och var som helst i världen.

Vad täcker reseförsäkringen

Reseförsäkringens försäkringsskydd består av resenärförsäkring samt resgods- och reseansvarsförsäkring. Dessa kan tecknas tillsammans eller var för sig.

Reseförsäkring kan tecknas för olika personalgrupper enligt ditt företags behov. Försäkringen kan gälla under resor i hemlandet eller utomlands och försäkringens gilighetstid kan dimensioneras för såväl korta arbetsresor som längre utstationeringar:

Resenärförsäkring Innehåller

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall under resan utan övre gräns i euro och utan självrisk.

Med sjukdom under resan avses en sjukdom som oväntat börjat under resan och som kräver läkarvård. Med olycksfall vid resa avses en plötslig händelse till följd av en yttre faktor och som orsakar den försäkrade en personskada.

Från resenärförsäkringen ersätter vi dessutom till exempel hemtransportkostnader och andra kostnader som nämns i villkoren, om den försäkrades vård kräver det.

Från resenärförsäkringen ersätter vi även vård som är jämförbar med akutvård under högst 10 dagar om en sjukdom eller skada som börjat innan resan överraskande förvärras.

Ingår i försäkringen

I resenärförsäkringen ingår annulleringsskydd, som ersätter om den försäkrade inte kan påbörja en resa som hen betalat på förhand och detta beror på ett tvingande skäl.

Tvingande skäl kan vara att en själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller en närstående dör. Tvingande skäl kan också vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Ingår i försäkringen

I resenärförsäkringen ingår också avbrottsskydd som ersätter om en redan påbörjad resa avbryts av tvingande skäl.

Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider. Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Ingår i försäkringen

Från resenärförsäkringen ersätter vi också försening från resa.

Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte hinner i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med den ursprungliga resplanen.

Vi ersätter förseningen om det allmänna kommunikationsmedlet som den försäkrade använt på sin resa drabbas av ett väderhinder, tekniskt fel eller trafikskada, naturkatastrof eller brottslig gärning eller det privata fordon som den försäkrade använder råkat ut för en trafikskada som tvingande hindrar resan från att fortsätta.

Ingår i försäkringen

Vi betalar ersättning för bestående men när menet har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Vi betalar ersättning utgående från invaliditetsklassificeringen som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Ersättning utbetalas inte för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare.

Valfri

Från skyddet betalar vi en engångsersättning till förmånstagaren som angetts i försäkringsbrevet, om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall.

Valfri

Resenärförsäkringen kan utökas med följande skydd: Skada till följd av sjukdom, Dödsfall till följd av sjukdom, Kristerapi, Evakueringsskydd, Ersättning för väntetid, Utökat avbrotts- och annulleringsskydd för resa samt Resekostnader för vikarie.

Valfri

Resenärförsäkringen gäller även i kriskriskzoner, men ersätter inte skador orsakade av krig eller väpnad konflikt. Om den försäkrade ska

resa till en krigsriskzon är det beroende på resmålet möjligt att komplettera företagets reseförsäkring med ett tilläggsskydd också med tanke på skador orsakade av krig och väpnad konflikt.

Valfri

Försäkring för utstationerade arbetstagare Innehåller

Från försäkringen för utstationerade arbetstagare ersätter vi vårdkostnaderna för sjukdom och olycksfall under resa som inträffat under utstationeringsresan utan övre gräns i euro och utan självrisk. Dessutom täcker försäkringen för utstationerade arbetstagare bland annat hemtransportkostnader och andra kostnader som nämns i villkoren, om den försäkrades vård kräver det.

Från försäkringen för utstationerade arbetstagare ersätter vi även vård som är jämförbar med akutvård under högst 10 dagar om en sjukdom eller skada som börjat innan resan överraskande förvärras.

Ingår i försäkringen

I försäkringen för utstationerade arbetstagare ingår annulleringsskydd, som ersätter om arbetstagaren eller den försäkrade på grund av tvingande skäl inte kan påbörja en resa som betalats på förhand.

Tvingande skäl kan vara att en själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller att en närstående avlider. Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland som förutsätter närvaro på skadeplatsen.

Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Ingår i försäkringen

I försäkringen för utstationerade arbetstagare ingår också avbrottsskydd som ersätter om en redan påbörjad resa avbryts av tvingande skäl.

Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider. Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar den egna egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Ingår i försäkringen

Från försäkringen för utstationerade arbetstagare ersätter vi försening från resan även i fall där man har företagit en semester- eller fritidsresa från utstationeringsstället.

Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan.

Vi ersätter förseningen om det allmänna kommunikationsmedlet som den försäkrade använt på sin resa drabbas av ett väderhinder, tekniskt fel eller trafikskada, naturkatastrof eller brottslig gärning eller det privata fordon som den försäkrade använder råkat ut för en trafikskada som tvingande hindrar resan från att fortsätta.

Ingår i försäkringen

I försäkringen för utstationerade arbetstagare ingår även hälsovård på utstationeringsstället i enlighet med försäkringsvillkoren.

Ingår i försäkringen
Resgodsförsäkring Självrisk

Från resgodsförsäkringen ersätter vi skador på resgods, till exempel om de saker du har med dig på resan går sönder eller blir stulna.

Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av förnödenhetsartiklar om resgodset anländer försenat till ett resmål utomlands. På arbets- och tjänsteresor utbetalas ersättning när resgodset försenas 4 timmar, på semesterresor utbetalas ersättning efter 12 timmars försening. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

I Resgods- och reseansvarsförsäkringen ingår även medresande

närstående, som bor stadigvarande i samma hushåll med den försäkrade.

0, 50, 100 eller 200 €/skada

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som den försäkrade orsakar en annan under sin resa som privatperson och som den försäkrade är ersättningsskyldig för enligt lag. Reseansvarsförsäkringen ingår i resgodsförsäkringen.

84, 168 eller 336 €/skada

Utökad resgodsförsäkring Valfri

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som är relaterade till resandet och händelser som inträffat under resan. Försäkringen täcker tvistemål, brottmål och ansökningsärenden.

Reserättsskyddsförsäkringen ingår automatiskt i en tidsbegränsad reseförsäkring.

Kontakta vår kundtjänst om ditt företag behöver reserättsskyddsförsäkring för arbetstagare som komplement till den fortlöpande resgodsförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Vid arbets- och tjänsteresor utbetalas ersättning när resgodset försenas i minst en timme.

Det maximala ersättningsbeloppet är 500 euro per försäkrad. Totalt ersätts förnödenhetsartiklar till högst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Ingår i försäkringen

Tidsbegränsad försäkring

  • En resespecifik försäkring kan vara det mest förmånliga alternativet för ditt företag, om arbetstagaren reser högst en gång per år eller mer sällan. När du tecknar en tidsbegränsad reseförsäkring, ska du anmäla resans avrese- och returdatum. Observera dock att annulleringsskyddet endast är giltigt om försäkringen har tecknats senast 3 dygn före resans början.

  • Egna försäkrade barn och barnbarn under 16 år som är med på resan är också försäkrade genom resenärförsäkringen.

  • En tidsbegränsad reseförsäkring för företag kan tecknas för högst en 12 månader lång resa.

Vanliga frågor

Från reseförsäkringen ersätter vi plötsliga sjukdomar och olycksfall som inträffar under resan, annullering av resan av tvingande skäl, försening från resan samt om du av tvingande skäl är tvungen att återvända hem mitt under resan.

Från resgodsförsäkringen som tecknas separat ersätter vi exempelvis om ditt de saker du har med dig på resan går sönder eller blir stulna.

Sjuktransport till Finland

Från resenärförsäkringen ersätter vi även kostnader för vård och hemtransport och andra kostnader som nämns i villkoren som orsakats den försäkrade av en sjukdom eller ett olycksfall under resan, såvida vården av den försäkrade kräver det.

Reseförsäkringsintyg

Genom att visa upp ett reseförsäkringsintyg kan ärenden som gäller plötslig sjukdom eller olycksfall skötas smidigt på de flesta läkarcentraler och sjukhus. Vårdfakturan skickas direkt till LokalTapiola och du behöver inte betala något för vården själv.

Du kan begära intyget av din kontaktperson eller via vår nättjänst.

Om du behöver hjälp under din resa på grund av en plötslig sjukdom eller ett olycksfall hjälper vår Larmtjänst dig med allt från att hitta rätt vårdplats till de praktiska arrangemangen. Larmtjänsten för resor betjänar 24/7 på numret +358 800 0 4531.

Priset på reseförsäkringen påverkas av storleken på gruppen som ska försäkras, de skydd som väljs till reseförsäkringen, försäkringsbeloppet samt resans varaktighet och giltighetsområde.

Medförsäkrade i Resenärförsäkringen för företag är medresande under 16 år gamla egna barn, partnerns barn, barnbarn samt andra än egna barn som stadigvarande bor i samma hushåll.

En egen försäkring för utstationerad arbetstagare ska tecknas för varje familjemedlem som följer med på utstationeringsresan, även för barn under 16 år.

Även resgods- och reseansvarsförsäkringen omfattar medresande personer som bor stadigvarande i samma hushåll med dig.

Resenärförsäkringen gäller när idrottsverksamheten utövas för att upprätthålla den egna fysiska konditionen. Försäkringen gäller inte vid de riskfyllda idrottsgrenar och idrottsutövning, professionell idrott eller tävlingsidrott som nämns i försäkringsvillkoren.

Om du vill utöka giltigheten för den försäkrades resenärförsäkring till att gälla även idrott, kontakta oss.

Försäkring gäller vid idrottsverksamhet för personer under 16 år. För personer som har fyllt 16 år gäller inte försäkringen inom riskfyllda idrottsgrenar, tävlingsidrott eller professionell idrott.

Premierna kan dras av i företagets beskattning och de räknas inte som lön för de anställda. Med andra ord är försäkringen en skattefri naturaförmån för anställda.

Resenärförsäkringen gäller även i kriskriskzoner (pdf på finska) , men ersätter inte skador orsakade av krig eller väpnad konflikt. Om den försäkrade ska resa till en krigsriskzon är det beroende på resmålet möjligt att komplettera företagets reseförsäkring med ett tilläggsskydd också med tanke på skador orsakade av krig och väpnad konflikt.

När du reser till en krigsriskzon rekommenderar vi att du följer utrikesministeriets resemeddelanden och att också i övrigt iaktta särskild försiktighet.

Kontakta din kontaktperson vid regionbolaget, vår nättjänst eller ring vår kundtjänst på 01019 5101 mån.–fre. kl. 8–18.

För storkunder med fler än 50 anställda erbjuder vi skräddarsydda lösningar Storföretag | Inledning| LokalTapiola (lahitapiola.fi)

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Larmtjänst 24 h Vid hemmets brann- och läckageskador, trafikskador samt reseskador utomlands +358 800 0 4531 . Du får i en nödsituation alltid hjälp, rådgivning och service på finska, svenska och engelska.