Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Patient­försäkring

Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som ger skydd för företag och personer som utövar hälso- och sjukvård i händelse av en personskada, som inträffar i samband med hälso- eller sjukvården. Försäkringen ersätter personskador som patienten åsamkats av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i samband med en vårdåtgärd eller av den utrustning som använts vid vårdåtgärden.

Obligatorisk för alla som utövar hälso- eller sjukvårdsverksamhet.

Ger ett skydd för såväl patienter som vårdpersonal och producenter av hälso- och sjukvårdstjänster.

Ersätter personskador som orsakats patienten i samband med hälso- och sjukvård, som till exempel kan vara en sjukdom eller skada, som uppstått i samband med vården.

Ersättningsförfarandet centraliserat till Patientförsäkringscentralen.

Vad täcker patientförsäkringen

I patientförsäkringen ingår följande skador, som orsakats patienten i samband med hälso- och sjukvården:

Patienförsäkring Täcker

Behandlingsskada

Ingår i försäkringen

Infektionsskada

Ingår i försäkringen

Olycksskada

Ingår i försäkringen

Skada på anläggning

Ingår i försäkringen

Implantatskador (om anordningen installerades 1.1.2021 eller senare)

Ingår i försäkringen

Patientskada i behandlingslokal eller -utrustning

Ingår i försäkringen

Oskälig skada vid felaktig distribution av läkemedel

Ingår i försäkringen

Däremot täcker inte patientförsäkringen patientskada som orsakats av tillbörligt doserat eller ordinerat läkemedel.

Vanliga frågor

Alla som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet är skyldiga att teckna den lagstadgade patientförsäkringen. Den är nödvändig bland annat när det är fråga om:

  • hälso- och sjukvård som ges av en läkare, tandläkare eller sjukskötare

  • hälso- och sjukvård som ges på en arbetsplats, skola eller inom studerandevården

  • optikerverksamhet

  • sjuktransporter

  • provtagning, blodgivning och vaccination

  • rehabilitering, fysikalisk vård och fysioterapi

  • försäljning av receptbelagda läkemedel på apotek

  • klinisk läkemedelsprövning

Försäkringsskyldiga är staten, kommuner och samkommuner för den hälso- och sjukvårds om bedrivs inom dem samt alla privata företag och inrättningar som utövar hälso- och sjukvård.

Även egenföretagare som verkar som sakkunniga inom hälso- och sjukvården, som är registrerade i tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras register, omfattas av patientförsäkringen. Arbetsgivaren måste även försäkra arbetstagare som har ett arbets- eller tjänsteförhållande och som är registrerade i Valviras register.

Praktikanter och elever jämställs med personalen vid de företag och inrättningar som övervakar dem under praktiken.

Patientförsäkringspremien bestäms bland annat enligt antalet yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt klassificeringen som baseras på patientskaderisken i den verksamhet som utövas.

Den som har försummat sin försäkringsskyldighet är skyldig att betala en avgift för försummelsetiden som motsvarar en rimlig premie, det vill säga ett belopp som motsvarar premien. Statskontoret fastställer premien på förslag av Patientförsäkringscentralen för det innevarande året och de fem föregående kalenderåren.

Om du har försummat din skyldighet att teckna försäkring, kan Statskontoret bestämma att Patientförsäkringscentralen uppbär förutom premien, även en försummelseavgift. Försummelseavgiften är ett belopp som motsvarar högst tre gånger premien.

Ersättning för en patientskada kan du söka med en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen . Skadeanmälan måste göras senast tre år från det att den som är berättigad till ersättning får kännedom om skadan eller då hen borde ha fått kännedom om det.

Patientförsäkringscentralen ansvarar för ersättningshandläggningen och utbetalningen av ersättning. Blanketter för skadeanmälan fås av vårdpersonalen, patientombudsmännen och Patientförsäkringscentralen.

undefined . Patientförsäkringscentralen handlägger alla patientskadeanmälningar gällande hälso- och sjukvård i Finland. Patientförsäkringscentralen fattar beslut utgående från lagstiftningen som gäller patientskador huruvida det är fråga om en patientskada som ska ersättas, och betalar lagenliga ersättningar till den som är berättigad till ersättning.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.