Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Kasko­försäkring för företag

Med en kaskoförsäkring skyddar du företagets bilar och andra fordon med utrustning i händelse av skador. Kaskoförsäkringen kan skräddarsys för att passa just ditt företag och dina fordon med olika omfattningar, tilläggsskydd och självrisker.

Via oss kan du försäkra vilket fordon som helst som används inom företaget.

Kaskoförsäkringen, det vill säga bilförsäkringen kompletterar den lagstadgade trafikförsäkringen.

Kaskoförsäkringen ersätter skador som drabbar företagets fordon och dess utrustning.

Kaskoförsäkringens innehåll i enlighet med företagets behov.

Vad täcker kaskoförsäkringen för företag

Omfattningen av skyddet i kaskoförsäkringen för ditt företag kan du välja efter hurdant fordonet som ska försäkras är: ett mer omfattande skydd för ett nyare och ett reducerat skydd för ett äldre. Ju mer reducerad försäkring, desto förmånligare premie – och desto mer hamnar på eget ansvar.

Vi har skräddarsydda försäkringspaket för företag som bedriver bilhandel samt företag som har reparations- och serviceverksamhet.

Vad som ingår i kaskoförsäkringen beror på hur omfattande kaskoförsäkringar och delförsäkringar företagets fordon har.

Från kollisionsförsäkringen ersätter vi skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Från djurkollisionsförsäkringen ersätter vi sakskador som har orsakats direkt vid kollision med ett annat djur än ett hjortdjur. Med kollision avses krock med ett djur.

Stöldförsäkringen ersätter om fordonet blir stulet. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Vi betalar ersättning om fordonet varit låst eller förvarats i låsta utrymmen. Stöld ska alltid polisanmälas.

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över ett fordon, hagel skadar fordonets utsida eller när en höjning av flodvatten eller ett föremål som en storm lösgjort orsakar skada på ett stillastående fordon.

Från glasförsäkringen ersätter vi skador, som orsakas av ett direkt slag utifrån mot bilrutan. Till exempel att en sten slungas mot vindrutan och slår sönder den.

Från avbrottsförsäkringen betalar vi ersättning för den tid då fordonet repareras till följd av en skada som ersätts från kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- eller personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från ansvarsförsäkringen utomlands.

Från försäkringen för lånad släpvagn ersätter vi skador på släpvagn som dras av en lastbil, om släpvagnen inte har en separat försäkring.

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätter vi från kollisionsförsäkringen.

Från brandförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av eld som kommit lös eller ett blixtnedslag som direkt träffat fordonet.

Från skadegörelseförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skador som orsakats med ett annat fordon ersätts inte ur skadegörelseförsäkringen.

Från inlösningsförmånen betalar vi tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när förutsättningarna för ersättning uppfylls.

Från bilräddningsförsäkringen ersätter vi kostnader som orsakas av avbruten resa. Vi betalar ersättning om fordonet drabbas exempelvis av ett tekniskt fel. I ersättningsbara kostnader ingår att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till fordonets ägande, framförande och manövrering.

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Vanliga frågor

Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet. I vissa länder har självrisken för stöldförsäkringen höjts. Undantag finns i kaskoförsäkringsvillkoren.

Med kaskoförsäkringen kan du försäkra företagets fordonsflotta, såsom bilar, lätta fordon, traktorer, motordrivna arbetsmaskiner och släpvagnar.

Kaskoförsäkringen omfattar fast monterade tillbehör och utrustning som har att göra med fordonets användning, såsom stereo, takräcken och bilbarnstolar. Löstagbar utrustning och tillbehör, såsom vinter- och sommardäck, är under förvaringen försäkrade för brand och stöld. Eftermonterad ljud- och videoutrustning är försäkrad för upp till 2 000 euro.

I kaskoförsäkringen ingår inte:

 • Lösegendom som finns i bilen, till exempel kläder och bagage.

 • Telefon-, ljud- och videoapparater som används löst i fordonet

 • Utrustning för bilracing, till exempel specialmätare.

 • Anordningar som bryter mot myndighetsbestämmelser, såsom däck och fälgar som inte ändringsbesiktats.

 • Dekorations- och specialmålning, såsom målning med kameleontfärg.

Kaskoförsäkringen ersätter inte till exempel följande skador:

 • Bilens konstruktioner går sönder på grund av att lasten rör sig.

 • Skada som orsakats av vatten då fordonet körs på en vattentäckt väg. Till exempel om vatten tränger in i motorn och skadar den.

 • Vatten orsakar skada på styrenheten för fordonets funktioner. Till exempel vatten kommer in i styrenheten för ABS-bromsarna och skadar den.

 • Bristfällig cirkulation av olja, kylvätska eller kylmedel skadar motorn, växellådan, kraftöverföringen, kylsystemet eller luftkonditioneringsanläggningen.

 • Till exempel att olja rinner ut ur motorn till följd av en kollision och motorn skadas.

 • Fordonet skadas av tankning eller användning av felaktigt bränsle eller att bränsle hamnar på fel ställe.

 • Skador som orsakats av tung is eller snö, köld eller hetta. Till exempel taket på bilen trycks in på grund av snö.

 • Personskador.

Kaskoförsäkringen ersätter inte heller:

 • Långsamt fortskridande händelser såsom slitage, fukt, rostbildning, mögel och nedbrytning.

 • Skada som orsakas vid deltagande i tävling eller träning inför tävling.

 • Skada som orsakats när fordonet används på motorbana eller i kör- eller hastighetsträning på annat område eller annan vägsträcka. Begränsningen ovan gäller inte vid körundervisning för körrätt som ges av bilskolelärare eller annan undervisning som avtalats med försäkringsbolaget på förhand.

 • Om fordonet sjunkit ner i vatten, kärr eller genom is annanstans än på vinterväg i allmänt bruk som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsbestämmelser. Begränsningen gäller inte motoriserade arbetsmaskiner.

 • Skada som orsakas av bedrägeri eller förskingring.

 • Skada som orsakats uppsåtligt. Ersättningen kan minskas eller helt förvägras om skadan orsakats av grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller annat rusmedel.

Skador på arbetsmaskiner ingår i enlighet med det valda försäkringsskyddets omfattning. I försäkringen kan det ingå skydd för till exempel brand, stöld och skadegörelse. Mer omfattande skydd, såsom kollisionsförsäkring, finns tillgängligt också för arbetsmaskiner.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna