Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Kapital- och skuldkapital­fonder

Vi förvaltar våra fonder hållbart med framgångsrik erfarenhet och kompetens för att möjliggöra det bästa risk-/avkastningsförhållandet för våra kunder.

Så här drar du nytta av våra kapital- och skuldkapital­fonder

Saminvestering och gemensamt avkastningsintresse

LokalTapiola är själv den mest betydande placeraren i fonderna.

Erfarenhet och yrkesskicklighet

Den över 25 år långa framgångsrika historien av kapitalplaceringar utgör grunden för våra fondval.

Diversifiering

Vi diversifierar våra placeringar i noggrant utvalda fonder av olika storlekar.

Högklassiga projektflöden

LokalTapiola är en uppskattad nordisk aktör vars långa historia och nätverk möjliggör medverkan i högklassiga fonder.

Vår placeringshistoria

LokalTapiola har över 25 års erfarenhet av placering i kapitalfonder. Vi medverkar som placerare i över 100 kapital- och skuldkapitalfonder.

1994 Vi gjorde vår första placering i en kapitalfond.

1994–2014 Försäkringsbolagen i LokalTapiola placerade i kapitalfonder direkt från sin egen balans.

2015 Vi grundade vårt första fondföretag (Kb), varefter placeringarna i kapital- och skuldkapitalfonder i huvudsak har gjorts via motsvarande fondföretag.

2019 Vi skapade för första gången möjlighet till samplaceringar för externa institutionella investerare genom LähiTapiola Pääomasijoitus IV Ky och LähiTapiola Velkasijoitus II Ky.

Fonden investerar i buyout- och eftermarknadsfonder. Geografiskt koncentreras investeringarna till Europa och Nordamerika.

År fonden grundades: 2024
Fondens storlek: 238,2 M
LokalTapiola-gruppens förbindelse: 224,5 M€
Skede: Insamling
Fondstruktur: Kb och Feeder

Förvaltningsavgiften är 0,3–0,7 % p.a. av investeringsförbindelsen beroende på förbindelsens storlek. Efter investeringsperioden minskar förvaltningsavgiften med 10 % per år.

Faktablad: Pääomasijoitus VI (pdf)

Faktablad: Pääomasijoitus VI Feeder (pdf)

Information om hållbarhet: Pääomasijoitus VI

Fonden investerar i buyout-, eftermarknads- och skuldkapitalfonder. Geografiskt koncentreras investeringarna till Europa och Nordamerika.

År fonden grundades: 2021
Fondens storlek: 380,7 M€
LokalTapiola-gruppens förbindelse: 311,9 M€
Skede: Investeringsperioden har avslutats
Fondstruktur: Kb och Feeder

Förvaltningsavgiften är 0,3–0,7 % p.a. av investeringsförbindelsen beroende på förbindelsens storlek. Efter investeringsperioden minskar förvaltningsavgiften med 10 % per år.

Fonden investerar i buyout-, eftermarknads- och skuldkapitalfonder. Placeringarna koncentreras geografiskt i Europa och Nordamerika.

År fonden grundades: 2018
Fondens storlek: 321,2 M€
LokalTapiola-gruppens förbindelse: 290,8 M€
Skede: Investeringsperioden har avslutats
Fondstruktur: Kb och Feeder

Förvaltningsavgiften är 0,3–0,7 % p.a. av investeringsförbindelsen beroende på förbindelsens storlek. Efter investeringsperioden minskar förvaltningsavgiften med 10 % per år.

Fonden placerar diversifierat i skuldkapitalfonder och placeringarna koncentreras geografiskt i Europa.

År fonden grundades: 2020
Fondens storlek: 289,7 M€
LokalTapiola-gruppens förbindelse: 281 M€
Skede: Investeringsperioden har avslutats
Fondstruktur: Kb och Feeder

Förvaltningsavgiften är 0,3–0,5 % av fondens nettoförmögenhet + 0,1 % – 0,3 % p.a av placeringsförbindelsen beroende på placeringens storlek. Efter placeringsperioden sjunker den på placeringsförbindelsen baserade andelen av förvaltningsavgiften med 10 % per år.

Fonden investerar diversifierat i skuldkapitalfonder och investeringarna koncentreras geografiskt till Europa och Nordamerika.

År fonden grundades: 2023
Fondens storlek: 303,1 M€
LokalTapiola-gruppens förbindelse: 267,2 M€
Skede: Insamling av tillgångar
Fondstruktur: Kb och Feeder

örvaltningsavgiften är 0,35–1 % p.a. av fondens nettoförmögenhet beroende på investeringens storlek.

Faktablad: Velkasijoitus III Feeder Ky (pdf)
Faktablad: Velkasijoitus III Ky (pdf)

Våra placerare i kapital- och skuldkapital­fonder

Våra placerare i kapital- och skuldkapitalfonder enligt branschindelning: försäkringsbolag 90,34 %, företag 5,96 %, offentlig sektor 1,14 %, stiftelser och pensionsbolag 2,56 %.

Våra placerare i kapital- och skuldkapitalfonder enligt geografiskt läge: Finland 100 %.

Hållbart varje dag

Hållbarhet är en viktig del av vår placeringsverksamhet och en del av det dagliga arbetet för vårt kapitalplaceringsteam. Vår uppgift är att eftersträva det bästa möjliga risk-/avkastningsförhållandet för våra placerare och vi har förbundit oss till att uppnå detta mål genom hållbara verksamhetssätt och val.

I vår placeringsverksamhet iakttar vi principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) som stöds av FN och som styr oss att beakta faktorer både i anslutning till miljön, social ansvar och god förvaltningssed (ESG) i våra placeringsbeslut. Vi har också fastställt våra egna principer för hållbara investeringar år 2021.

Vi är dessutom medlem i föreningen Pääomasijoittajat Ry vars mål är att främja branschen, dess transparens och öppenhet samt hållbar placering. Som medlem i föreningen har vi förbundit oss till att iaktta föreningens stadgar både vad gäller öppenhet och hållbarhet och vi vill på detta sätt vara med och främja branschens utveckling.

Vi rapporterar kvartalsvis till våra kunder och i rapporterna presenterar vi omfattande händelserna under kvartalet. Vid värderingen av våra fonder iakttar vi International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines anvisningar (IPEV) som Invest Europe godkänt.

Mer information om hållbarhet hos LokalTapiola Kapitalförvaltning

Läs mer om hållbarhet i LokalTapiolas placeringsverksamhet här.

Läs LokalTapiola Alternativa Investeringsfonders principer för hållbarhet i placeringsverksamhet här (pdf) (på finska).

Val

Innan vi fattar vårt placeringsbeslut iakttar vi noggrant fondbolagets sätt att verka, gör en hållbarhetsklassificering av det och antecknar iakttagelserna i placeringsförslaget.

Uppföljning

Vi följer aktivt fondbolagens ESG-rapportering och dess utveckling. Vi deltar i fondbolagens årsstämmor och diskuterar ESG-teman på våra regelbundna möten.

Rapportering

Vi rapporterar om fonderna vid PRI-rapporteringen av LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen som ett eget placeringsslag. Vi rapporterar därtill i samband med våra kvartalsrapporter till våra placerare.

LähiTapiola Velkasijoitus III Ky, Pääomasijoitus V Ky, LähiTapiola Pääomasijoitus IV Ky och Velkasijoitus II Ky är alternativa investeringsfonder som avses i AIFM–regleringen. Fonderna förvaltas av LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab som har beviljats AIFM- koncession år 2015. Fondernas förvaringsinstitut är från 1.1.2021 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingfors filial.

Läs mer om LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.

Fondernas målgrupp är professionella och icke-professionella företags- och institutionella investerare i Finland vars ekonomiska bärkraft är tillräcklig och som förstår riskerna i anslutning till kapital- och skuldkapitalplaceringar, illikviditeten samt den långa placeringstiden.