Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Frivillig pensionsförsäkring för företagare

Som företagare kan du komplettera ditt pensionsskydd med en individuell pensionsförsäkring. Den ersätter inte din lagstadgade pensionsförsäkring, men med hjälp av försäkringen kan du komplettera och förbättra din utkomst under pensionen. Det frivilliga tilläggspensionsskyddet lämpar sig för en ägarföretagare som vill spara långsiktigt och på så sätt förtjäna en bättre utkomst under pensionen.

Bättre utkomst under pensionen.

Betalningen kan planeras flexibelt.

Mångsidiga och ansvarsfulla placeringsobjekt.

Vanligtvis skattefri förmån.

Vad täcker den frivilliga pensionsförsäkringen

Den frivilliga pensionsförsäkringen för företagare ersätter inte din lagstadgade pensionsförsäkring, men med hjälp av den kan du komplettera och förbättra din utkomst under pensionen. Som företagare kan du komplettera din lagstadgade pension med en individuell pensionsförsäkring eller vara försäkrad via gruppensionsförsäkringen, som kompletterar pensionsskyddet för en personalgrupp.

Frivillig pensionsförsäkring för företagare Innehåller

Storleken på ålderspensionen fastställs utgående från inbetalda premier och värdeutvecklingen för placeringsobjekt som anslutits till avtalet. Den försäkrade kan börja ta ut pensionen när hen har uppnått den pensionsålder enligt födelseår som anges i inkomstskattelagen.

Pensionsålder för olika födelseår

Födelseår 1957 eller tidigare; pensionsålder 68 år

Födelseår 1958–1961; pensionsålder 69 år

Födelseår 1962 eller senare; pensionsålder 70 år

När försäkringsavtalet ingås utarbetas en pensionsplan för pensionstiden. Pensionen kan vara antingen tidsbegränsad eller livslång.

Ingår i försäkringen

Den försäkrade kan ta ut sina försäkringsbesparingar i form av sjukpension, om hen under försäkringsavtalets giltighetstid har beviljats full invalidpension utgående från arbetspensionslagstiftningen.

Sjukpensionen utbetalas månatligen ända fram till den avtalade ålderspensionsåldern, varefter pensionen fortsätter som ålderspension. Det pensionsbelopp som utbetalas beräknas på samma sätt som ålderspensionen.

Ingår i försäkringen

Den försäkrade har rätt att lyfta sina intjänade försäkringsbesparingar i form av arbetslöshetspension, om hen under det senaste året oavbrutet har varit arbetslös arbetssökande.

Arbetslöshetspensionen utbetalas månatligen ända fram till den avtalade ålderspensionsåldern, varefter pensionen fortsätter som ålderspension. Det pensionsbelopp som utbetalas beräknas på samma sätt som ålderspensionen.

Ingår i försäkringen

En individuell pensionsförsäkring omfattar alltid skydd mot dödsfall. Om den försäkrade avlider, utbetalas till förmånstagarna 100 procent av sparbeloppet innan pensionsålderns början eller 80 procent under pensionstiden.

Skyddets giltighetstid upphör vid en avtalad tidpunkt, dock senast vid 90 års ålder eller då sparbeloppet tar slut. Dödsfallsskyddet kan vara giltigt i högst 20 år från att pensionen börjar.

Ingår i försäkringen
Begär ett anbud

Vanliga frågor

Den individuella pensionsförsäkringen är avsedd för att förbättra pensionsinkomsterna. Med hjälp av den kan ägarföretagaren komplettera sin egen pensionsinkomst. Företaget kan å sin sida belöna och uppmuntra sina nyckelpersoner med en individuell pensionsförsäkring. För den anställda är pensionsförsäkringen en värdefull förmån, som kan förbättra levnadsstandarden under pensionstiden.

Pensionen som sedermera utbetalas till den försäkrade beskattas som förvärvsinkomst. Premierna för den individuella pensionsförsäkringen är i regel avdragsgilla i företagets beskattning.

Premierna räknas inte in i den försäkrades lön, såvida premierna inte överskrider 8 500 euro per skatteår. Dessutom förutsätts det att pensionen börjar tidigast då den försäkrade uppnår den i inkomstskattelagen angivna pensionsåldern, som beror på födelseåret.

Vid upprättande av avtalet utarbetas en betalningsplan, i vilken man fastställer det årliga faktureringsbeloppet och antalet årliga betalningsrater. Storleken på pensionen fastställs utgående från inbetalda premier och värdeutvecklingen för placeringsobjekt kopplade till avtalet.

Det går flexibelt att spara till pensionsförsäkringen. Du kan betala premierna i den takt du önskar, antingen i enlighet med betalningsplanen eller avvikande från den.

Som investeringsobjekt kan du välja investeringsfonder som LokalTapiola godkänt och investeringsportföljer som förvaltas av en kapitalförvaltare som LokalTapiola utvalt. Sparbeloppet följer investeringsobjektens värdeutveckling.

Kärnan i vår investeringsfilosofi utgörs av en strävan efter att uppnå bästa möjliga avkastning med kalkylerade risker. Vi undviker onödig handel och värdesätter kostnadseffektivitet.

Vi tror att genom att investera ansvarsfullt, är vi med och påverkar en hållbar framtid både nära och längre bort. Ansvarsfullhet innebär inte att tinga på investeringsavkastningarna, utan det är en del av riskhanteringen och kan möjliggöra en god avkastningsutveckling på lång sikt.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Tjänsteleverantör

Pensionsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.