Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Arbetsolycksfalls­försäkring

Med arbetsolycks- och yrkessjukdomsförsäkringen tryggar du din anställdas utkomst, då hen insjuknar i en yrkessjukdom eller råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller under resan till arbetet. Arbetsolycksfallsförsäkringen är en lagstadgad och obligatorisk försäkring, som företaget måste teckna åt anställda.

Du tryggar utkomsten för din arbetstagare när denne insjuknar i en yrkessjukdom eller råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller på arbetsresa.

Du säkerställer kontinuiteten för din företagsverksamhet när arbetstagaren får nödvändig vård och kan snabbt återvända till arbetet.

Obligatorisk försäkring baserad på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering.

Vad täcker arbetsolycksfallsförsäkringen

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar fastställs de ersättningar som betalas från försäkringen. Utöver vårdkostnader betalas från försäkringen ersättningar för inkomstbortfall, såsom till exempel dagpenningsersättning för tiden för arbetsoförmåga och olycksfallspension vid bestående arbetsoförmåga.

ArbetsolycksfallsförsäkringInnehåller

Ersättning från arbetsolycksfallsförsäkring är dagpenning, olycksfallspension och rehabiliteringspenning. Dagpenningen betalas ut för högst ett år. Olycksfallspensionen betalas ut tidigast ett år efter olyckan. Den fullständiga pensionen är 85 procent av årsarbetsinkomsten, 70 procent från och med 65 års ålder. Rehabiliteringspenning betalas ut för perioden för yrkesinriktad rehabilitering.

Ingår i försäkringen

Arbetstagaren betalar vi ersättning för sjukvårdskostnaderna till följd av olyckan, till exempel läkarordinerade läkemedel, sjukhusets vårddagsavgifter, läkararvoden och nödvändiga resekostnader.

Ingår i försäkringen

Om företagets anställda avlider genom ett olycksfall eller yrkessjukdom, utbetalas familjepension till partnern och barnen. Familjepensionen får inte överstiga 70 procent av årsinkomsten från arbetet. En arbetstagares sambo kan också vara förmånstagare om de har ett gemensamt barn eller ett inbördes avtal om underhåll som intygats av en myndighet. Barn under 18 år, barn mellan 18 och 24 år som studerar och arbetsoförmögna barn under 18 år är berättigade till barnpension fram till 25 års ålder.

Ingår i försäkringen

Vi kan till arbetstagaren utbetalas ersättning för hjälpmedel, ändringsarbeten i en bostad, rehabiliteringsperioder, rehabiliteringsundersökningar, serviceboende, anpassningsutbildning och andra motsvarande kostnader. I regel ersätter vi hjälpmedel som medicinsk rehabilitering. Som andra former av rehabilitering ersätter vi några av de hjälpmedel som behövs för den dagliga verksamheten.

Ingår i försäkringen

Till exempel glasögon, hörapparat, tandprotes och proteser som gått sönder i samband med olycksfallet ersätter vi till fullt belopp.

Ingår i försäkringen

Om skadan som arbetstagaren lidit på grund av olycksfall har stabiliserats, betalar vi menersättning till arbetstagaren. Det börjar betalas ut tidigast ett år efter olycksdagen. Yrket eller inkomsten påverkar inte menersättningen, utan ersättningen betalas ut för bestående skada enligt en separat invaliditetsklass.

Ingår i försäkringen

Arbetstagaren ersätter vi för undersökningskostnader och resekostnader orsakade av olycksfallet. Arbetstagaren kan få ersättning för nödvändiga undersökningar, även om det visar sig att det inte föreligger någon olycksskada. Det inkomstbortfall som undersökningarna orsakar eller lön som betalats ut under undersökningarna kan ersättas för högst 7 dagar.

Ingår i försäkringen

Vårdbidrag betalar vi ut om arbetstagaren på grund av en skada som orsakats av en olycka behöver hjälp eller stöd från en annan person i sin vardag. Vårdbidragen omfattar vårdbidrag med grundbelopp, vårdbidrag med förhöjt belopp och vårdbidrag med högsta belopp.

Ingår i försäkringen

Arbetstagaren kan vi betala ersättning för utbildning i ett nytt yrke, om arbetstagaren på grund av skada inte kan återgå till sitt tidigare arbete. Rehabiliteringspenning betalar vi ut för rehabiliteringsperioden.

Ingår i försäkringen

Arbetstagaren betalar vi klädtillägg för slitage på kläder orsakat av protes eller annat hjälpmedel.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Med olycksfall avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en skada mot dennes vilja. Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen täcker inte behandling o.d. kostnader som uppkommit på grund av sjukdom.

Arbetsolycksfallsförsäkring ska tecknas när den lön som avtalats med arbetsgivaren överstiger 1 400 € per kalenderår. Gränsen är arbetsgivarspecifik, så alla löner som arbetsgivaren betalar under samma kalenderår räknas ihop. Försäkring ska tecknas
för allt arbete som utförs i Finland för anställda i alla åldrar innan arbetet för den anställda som ska försäkras börjar.

Försäkringen är kontinuerlig och kan inte tecknas retroaktivt. Till arbetsolycksfallsförsäkringen ansluts den grupplivförsäkring för arbetstagare som kollektivavtalen kräver.

Försäkringsersättningarna fastställs enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Vårdkostnaderna för olycksfall i arbetet ersätts på samma grunder, oavsett om vården har getts på en privat eller offentlig vårdinrättning. Målet är att den skadade snabbt ska få vård och återgå till arbetet.

Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att möjliggöra en återgång till det tidigare arbetet eller en övergång till nya arbetsuppgifter. Rehabiliteringen är alltid individuell och innehåller olika alternativ från arbetsprövning till omskolning.

Informera alltid din chef eller arbetsgivare utan dröjsmål om en olycka eller om en misstänkt yrkessjukdom. Arbetsgivaren lämnar in en skadeanmälan till LokalTapiola och du får ett försäkringsintyg per sms till din mobiltelefon. Du kan behöva det på vårdinrättningen.

OBS! Om du arbetar för ett företag med fler än 50 anställda kan vi ha kommit överens med din arbetsgivare om en skräddarsydd verksamhetsmodell för er i händelse av en skada. Be din arbetsgivare om mer information om detta.

Vi kommer att behandla din skada senast 7 vardagar efter ankomsten av skadeanmälan. Vi informerar dig om detta s.k. anhängiggörande antingen per sms eller brev. Om vi behöver mer information kontaktar vi dig.

Om din behandlande läkare begär en betalningsförbindelse för din fortsatta vård, informerar vi dig om beslutet per telefon eller sms.

Om du själv har betalat rese- eller vårdkostnader på grund av skadan, behåll originalkvittona och styrkande handlingarna. Du kan begära ersättning för kostnader inom ett år från den dag då de uppkommit.

Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet eller vill ha mer information om skälen till avgörandet, vänligen kontakta den person som har hanterat ditt ärende. Vi kommer att rätta till beslutet om det visar sig vara felaktigt.

Om vi inte kan rätta till beslutet kan du lämna in ett klagomål till besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Tidsfristen för att söka ändring är 30 dagar från det att du fick kännedom om beslutet. Klagomålet skickas till LokalTapiola och vi skickar det till besvärsnämnden.

Beslutet från besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan överklagas till försäkringsdomstolen och för försäkringsdomstolens avgörande kan du ansöka om besvärstillstånd från högsta domstolen. Det är kostnadsfritt att söka ändring.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna