Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Hållbarhet i LokalTapiola Kapitalförvaltning

Genom att ta hänsyn till hållbarhet i dina placeringar bidrar du till en bättre framtid. Beaktandet av hållbarhetsfaktorer innebär inte att man kompromissar med placeringsavkastningen, utan det utgör en del av riskhanteringen och kan möjliggöra en avkastningsutveckling på lång sikt. Är du intresserad av hållbar placering?

Hållbarhet i placeringsverksamhet

 • Hållbarhetsfaktorer betyder miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG). ESG är en förkortning på Environmental, Social och Governance. En placerare som placerar hållbart beaktar faktorer i anslutning till miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed i sina placeringsbeslut.

 • Genom att placera hållbart är du med och bidrar till en bättre framtid både i din näromgivning och globalt - utan att pruta på avkastningarna. Att beakta hållbarhetsfaktorerna i placeringsbesluten är en del av riskhanteringen.

 • LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen har förbundit sig till att iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Tidigare åtagande för koncernens bolag sammanslogs år 2022.

 • LokalTapiola Kapitalförvaltning gör en egen hållbarhetsanalys och -klassificering av placeringsobjekten och fondsamarbetspartners. Dessutom drar vi nytta av utomstående information.

Se även här:

Principer för hållbar placering (pdf) (på finska)

Vårt sätt att ta hänsyn till hållbarhet i våra placeringar (pdf)

Hållbarhet i fastighetsplaceringar

 • En placerare som placerar hållbart rapporterar på ett genomskinligt sätt om sitt arbete för att främja hållbarheten samt om placeringarnas positiva och negativa inverkan.

 • Vi erbjuder våra kunder aktuell information om risker och möjligheter i anslutning till placeringarnas hållbarhet. Vi utvecklar rapporteringen kontinuerligt för att kunna ge en så noggrann och mångsidig bild av placeringarnas hållbarhet som möjligt.

 • Vi rapporterar om förverkligandet av hållbarheten i årsrapporter samt enligt de av FN stödda principer för ansvarsfulla investeringar, dvs. enligt PRI.

Se även:

Årsrapport för hållbarhet i placeringsverksamhet (pdf) (på finska)

LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens PRI Public Transparency Report 2023 (pdf)

LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens PRI Assessment Report 2023 (pdf)

Rapport om fondernas koldioxidavtryck (pdf)

Hållbarhetsöversikter för fonderna

 • En placerare som placerar hållbart verkar som aktiv ägare och påverkar placeringsobjekten t.ex. på bolagsstämmor, i samband med möten med företagen och via påverkansprojekt i samarbete med andra investerare.

 • Målet med påverkansarbete är att uppmuntra företagen att öppet rapportera om hållbarhetsfaktorer, att skaffa information om väsentliga hållbarhetsrisker och -möjligheter samt att ändra företagens verksamhetssätt i en hållbarare riktning.

 • Portföljförvaltarna i LokalTapiola Kapitalförvaltning träffar i genomsnitt 500 företag per år och diskuterar med företagen om väsentliga och aktuella hållbarhetsärenden. Befullmäktigad av LokalTapiola-fonderna och våra kapitalförvaltningskunder deltar vi i bolagstämmor i Finland och genom proxy voting -tjänster utomlands.

 • I samarbete med internationella placerare påverkar vi företagen även via påverkansprojekt.

Se även:

​Årsrapport för hållbarhet i placeringsverksamhet (pdf) (på finska)

Ägarstyrningspolicy (pdf) (på finska)

Eskaleringspolitik (pdf) (på finska)

Påverkansprojekt och ställningstaganden (pdf) (på finska)

Bolagsstämmor och omröstningsbeteendet i Finland (pdf) (på finska)

Bolagsstämmor och omröstningsbeteendet utomlands, LokalTapiola Kapitalförvaltning och Seligson & Co

 • En placerare som placerar hållbart påverkar beslutsfattarna i samhället och övriga intressegrupper för att främja hållbar placering och beaktande av hållbar utveckling i lagstiftningen, rapporteringen och i de samhälleliga diskussionerna.

 • Genom att påverka tillsammans med utländska investerare och övriga intressegrupper främjar LokalTapiola Kapitalförvaltning förverkligande av hållbar utveckling globalt.

Se även:

Påverkansprojekt och ställningstaganden (pdf) (på finska)

 • Hållbar placering kan medföra att vi inte placerar i vissa företag eller branscher.

 • Genom uteslutning kan vi undvika att placera i sådana företag, vars verksamhet inte svarar mot internationella normer och vars verksamhet vi inte kan påverka med metoder för aktivt ägarskap.

Se även:

Uteslutande strategier (pdf)

Uteslutna bolag (pdf)

 • Hållbar utveckling är kontinuerlig samhällelig förändring, där målet är att skydda nuvarande och kommande generationers möjligheter till ett bra liv. Ändringen kan granskas globalt, regionalt och lokalt. Grundpelarna för hållbar utveckling utgörs av ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social och kulturell hållbarhet.

 • FNs globala mål för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 –programmet som fastställdes av FNs generalförsamling på hösten 2015. Syftet med målen är att eliminera extrem fattigdom samt en hållbar utveckling.

 • Som stöd för analyser drar LokalTapiola Kapitalförvaltning nytta av FNs globala mål i placeringsverksamhet. Vi bedömer företagens risker och möjligheter ur den hållbara utvecklingens synvinkel.

 • LokalTapiola Kapitalförvaltning binder till klimatmålen i Parisavtalet, vilka är att begränsa uppvärmningen av jordens medeltemperatur till klart under två grader jämfört med den förindustriella tiden och att sträva efter åtgärder för att begränsa uppvärmningen till under 1.5 grader. Vi uppmuntrar företagen att rapportera om sina miljörisker i enlighet med TCFDs (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer och att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål (science-based targets) för att minska miljöbelastningen. Vi påverkar i företagens miljöåtgärder genom möten, bolagsstämmor och påverkansprojekt.

Se även:

Principer för hållbar placering (pdf)

Rapport om fondernas koldioxidavtryck (pdf)

Hållbarhetsöversikter för fonderna

Klimat- och hållbar utvecklings -strategi (pdf) (på finska)

Våra internationella åtaganden

Principles for Responsible Investment (PRI)

Koncernbolagen har undertecknat principerna för ansvarsfulla investeringar, vilket betyder att de har förbundit sig att främja en integrering av ansvarsfulla investeringar och att varje år rapportera om sin utveckling. Sedan år 2022 rapporterar vill till PRI som koncernen LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM)

Initiativet Net Zero Asset Managers är ett internationellt initiativ av kapitalförvaltare. Målet med initiativet är att nettoutsläppen som orsakas av investeringstillgångar är noll senast år 2050. Initiativet strävar efter att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 celsiusgrader enligt Parisavtalet. Koncernen LokalTapiola Kapitalförvaltning har förbundit sig till initiativet.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings samarbetspartners inom påverkansarbete

Principer och översikter

Principer och strategi

LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncern

Principer för hållbarhet i placeringsverksamhet (pdf) (på finska)

Klimat- och hållbar utvecklings -strategi (pdf) (på finska)

LokalTapiola Kapitalförvaltning

Ägarstyrningspolicy (pdf) (på finska)

Eskaleringspolitik (pdf) (på finska)

Uteslutande strategier (pdf)

Uteslutna bolag (pdf)

Vårt sätt att ta hänsyn till hållbarhet i våra placeringar (pdf)

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning

Hållbarhet i fastighetsplaceringar

Seligson & Co

Seligson & Co principer för hållbarhet i placeringsverksamhet hittar du på deras webbplats här

Rapporter

LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncern

Årsrapport för hållbarhet i placeringsverksamhet (pdf) (på finska)

Halvsårsrapport för hållbarhet i placeringsverksamhet (pdf) (på finska)

PRI Public Transparency Report 2023 (pdf)

PRI Assessment Report 2023 (pdf)

LokalTapiola Kapitalförvaltning

Hållbarhetsöversikter för fonderna

Rapport om fondernas koldioxidavtryck (pdf)

Aktivt ägande

LokalTapiola Kapitalförvaltning

Ägarstyrningspolicy (pdf) (på finska)

Eskaleringspolitik (pdf) (på finska)

Påverkansprojekt och ställningstaganden (pdf) (på finska)

Bolagsstämmor och omröstningsbeteendet i Finland (pdf) (på finska)

Bolagsstämmor och omröstningsbeteendet i Finland under första halvåret, LokalTapiola Kapitalförvaltning (pdf) (på finska)

LokalTapiola Kapitalförvaltning och Seligson & Co

Bolagsstämmor och omröstningsbeteendet utomlands, LokalTapiola Kapitalförvaltning och Seligson & Co

Läs bloggar om hållbarhet

Hållbara investeringar på utmanande marknader – hållbarhet bakom vinsterna

Utmanande marknadsförhållanden gör det mer komplicerat att få avkastning på investeringar i branscher som traditionellt sett varit stabila. Kundrelationsdirektör Jari Kumpulainen vid LokalTapiola Kapitalförvaltning skriver i sin blogg om fyra saker som hållbara investeringar erbjuder för att möta utmaningarna.

Läs om hållbara investeringar

Havsbaserad vindkraft i motvind – kan bli svårt att uppnå målen för utsläppsminskning

Högre kostnader ledde till att många projekt för havsbaserad vindkraft lades på is sommaren 2023. Det ledande energibolaget varnar att den svåra situationen för produktionskedjan kan fortsätta länge. Läs vad portföljförvaltare Antti Komulainen vid LokalTapiola Kapitalförvaltning har för tankar om investeringsutsikterna vad gäller grön övergång.

Läs om grön övergång

De här fem sätten att investera hållbart borde alla fondsparare veta

Alla som investerar långsiktigt kan göra det hållbart. Analytiker Alvar Enala vid LokalTapiola Kapitalförvaltning berättar om fem strategier för hållbara investeringar som investerare har nytta av.

Läs hur du kan investera hållbart