Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Företags­försäkring

Företagsförsäkring är en försäkring för företag som ger ett mångsidigt skydd med beaktande av plötsliga skador både vad gäller företagets egendom och dess verksamhet. Med Företagsförsäkring kan du försäkra dina byggnader och lösegendom samt företagets operativa risker. När du har tryggat företagets egendom och verksamhet, kan din affärsverksamhet fortsätta störningsfritt i händelse av en skada.

Försäkring för byggnader och lösöre.

Trygghet för företagets ekonomi i händelse av en sakskada som orsakar avbrott i affärsverksamheten

Skräddarsydda företags- och branschspecifika lösningar för försäkring av egendom och verksamhet

Vi identifierar och bedömer tillsammans riskerna med företagets verksamhet

Vad täcker företagsförsäkringen

LokalTapiolas företagsförsäkring är ett mångsidigt försäkringspaket, som omfattar olika försäkringar för såväl nystartade företag som företag som har haft verksamhet under en längre tid. Försäkringen ger skydd med tanke på plötsliga skador både vad gäller företagets egendom eller dess verksamhet.

Tillsammans med ditt företag identifierar vi de mest betydande riskerna med din affärsverksamhet och bedömer hurdant skydd som är lämpligt för ditt företag. Företagsförsäkring ger skydd till exempel gällande skador på följande egendom och verksamhet:

Försäkring av egendom Valfri

Utöver bränder kan också rörläckage och stormar orsaka stora skador på företagets egendom. Det är värt att alltid försäkra byggnader och lösöre som företaget äger med minst brand-, naturfenomen- och läckageförsäkring.

Ingår i försäkringen

Försäkringen mot egendomsbrott ersätter skador till följd av inbrott, stöld och rån samt skador orsakade på egendom. Stöldrisken är aktuellt i synnerhet i objekt där man hanterar värdefull eller på annat sätt för kriminella intressant egendom, såsom elektronik, smycken eller läkemedel, som är enkla att sälja vidare.

Försäkringen kan avtalas att gälla också stöld av egendom i fordon, på byggarbetsplatser och ute i inhägnade områden.

Utöver försäkringen är skydd av egendomen en viktig proaktiv åtgärd för att förebygga egendomsbrottsskador. Genom att iaktta säkerhetsföreskriften som gäller försäkringen är det möjligt att minska stödrisken betydligt.

Ingår i försäkringen

Framför allt maskiner och anordningar som är datorstyrda och innehåller mycket elektronik kan lätt gå sönder. Genom att teckna en bräckageförsäkring för egendomen utvidgar du försäkringsskyddet i händelse av plötsliga och oförutsägbara skador. Typiska skador som ersätts är bräckage orsakade av en yttre händelse, såsom att anordningen faller eller välter samt interna bräckage på grund av överspänning.

Ingår i försäkringen

När en frys- eller kylanordning går sönder, kylmedel läcker ut eller om det inträffar ett oförutsett elavbrott, kan det orsaka omfattande skada för till exempel en detaljhandel, då temperaturen för frys- och kylvaror stiger över den tillåtna gränsen och produkterna blir osäljbara. Företaget kan bereda sig på en sådan skada med en frys- och kylvaruförsäkring.

Ingår i försäkringen
Försäkring av verksamhetenValfri

Ansvarsförsäkringarna täcker situationer då företaget blir ersättningsskyldigt för en skada som det har orsakat någon annan. En ansvarsförsäkring för verksamheten, som ersätter person- och sakskador som orsakats utomstående i företagsverksamheten, rekommenderar vi för alla företag.

Företagets bransch påverkar huruvida det finns behov av att utvidga skyddet till också andra ansvarsförsäkringar. Exempel på andra ansvarsförsäkringar för företag är till exempel ansvarsförsäkring för produkt, konsult, förvaltning och IT-verksamhet.

Ingår i försäkringen

Försäkring för rättegångskostnader stärker företagets rättsskydd. Försäkringen täcker advokat- och rättegångskostnader som uppstår i företagsverksamheten. Försäkringen för rättegångskostnader täcker kostnaderna för att anlita en advokat i tvistemål och ansökningsmål och, med vissa begränsningar, i brottmål.

Ingår i försäkringen

Med avbrottsförsäkring för företag tryggas kontinuiteten i företagets affärsverksamhet i händelse av sakskador. Företagets affärsverksamhet kan även störas av en brand hos varuleverantören (leveransavbrott) eller salmonella som upptäcks i en livsmedelsproducents lokaler (epidemiavbrott).

Ingår i försäkringen

Cyberförsäkring ger företag digitalt skydd. Du kan trygga företagets affärsverksamhet mot kostnader som säkerhetsöverträdelser orsakar ditt företag. Om du misstänker en säkerhetsöverträdelse ska du agera snabbt.

Du får hjälp omedelbart av vår tjänst med anknytning till cyberförsäkringen. För små och medelstora företag erbjuder vi CyberHjälpen. För stora företag kan LokalTapiola dessutom erbjuda en separat produkt och tjänst.

Ingår i försäkringen

Med varutransportförsäkringen försäkras företaget mot risker med anknytning till dess varutransporter. I varutransportförsäkringen ingår skador som orsakas ditt gods under transport, lastning och lossning.

Transportörens transportansvarsförsäkring täcker ansvar om transportören blir skadeståndsskyldig enligt lag vid skada eller förlust av det transporterade godset eller om avlämnandet av godset försenas.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Med Företagsförsäkring kan du försäkra byggnader och lösegendom som ditt företag äger. Om en del av byggnaden hyrs ut till utomstående, kan du med Företagsförsäkring även försäkra hyresintäkter, i händelse av att hyresintäkterna avbryts på grund av sakskada.

I ansvarsförsäkringarna avses med utomstående till exempel ett annat företag, en kund eller till exempel en förbipasserande. Om företaget till exempel orsakar kunden en skada, som företaget enligt lag har ersättningsskyldighet för, ersätter ansvarsförsäkringen skadan som orsakats kunden.

Alla företag kan gynnas av att ha en försäkring för rättegångskostnader. Företaget kan hamna i en tvist till exempel med en hyresvärd, en kund, en varuleverantör eller ett företag som renoverar affärslokalerna.

Vad gäller bärbara datorer gäller försäkringen även annorstädes än i företagets egna verksamhetslokaler och i bilen. När egendom blir stulen ur fordon tillämpas dock en förhöjd självrisk, vilken sänker storleken på den erhållna försäkringsersättningen. Bärbara datorer och andra mer värdefulla saker ska man alltid sträva efter att ta med sig när man lämnar bilen, såvida det är möjligt.

Våra specialister på LokalTapiola hjälper dig gärna välja en försäkring som är lämplig för ditt företag. Genom att diskutera tillsammans identifierar och bedömer vi riskerna i din affärsverksamhet samt skräddarsyr det bästa försäkringsskyddet för ditt företag.

När företagets information finns i molnet, det vill säga när du använder en lagringstjänst utanför företaget, är den säker med tanke på dataskyddsöverträdelser och därigenom enkla att återta i bruk. Din dator kan dock kopplas upp mot nätet eller en server, och kan bli föremål för en cyberattack eller en dataskyddsöverträdelse. Cyberförsäkring ger ett digitalt skydd mot cyberattacker. När ditt cyberskydd är uppdaterat, kan du bättre förutse och bereda dig på risker som förekommer på nätet samt skydda dig från dessa.

Skyddsanvisningarna är bestämmelser med anknytning till försäkringen och efterlevnaden av dem minskar skaderisken. De innehåller anvisningar till exempel om hur egendom ska skyddas mot stöld, och råd om hur du kan minska brandrisken i olika maskiner.

Nej. Försäkringen ersätter inte tvister, som beror på obetalda fakturor. Om det dock uppstår en tvist gällande fakturan och meningsskiljaktigheten är betydande, ersätts rättegångskostnader som beror på tvisten. Det lönar sig dock att undvika också dessa tvister med välformulerade, skriftliga uppdragsavtal.

Ja. Ditt företag har möjlighet att vid sidan om företagets faktiska Avbrottsförsäkring teckna en Leveransavbrottsförsäkring för situationer som dessa.

Nej. Epidemiförsäkringen är avsedd för situationer där man i företagets egna affärslokaler upptäcker en bakterie eller ett virus, som sprider sig med livsmedlet och gör så att människor blir sjuka. Och med anledning av bestämmer en myndighet att belägga företagets affärslokal med verksamhetsförbud tills lokalerna har rengjorts, desinficerats och de kontaminerade livsmedlen har kasserats.

De ytmaterial som försäkringstagaren skaffar, det vill säga vägg-, tak- och golvbeläggningar och mellanväggskonstruktioner ingår i försäkringen upp till 10 000 euro, men de kan även försäkras med ett högre belopp.

Om det har skett ett olovligt intrång i företagets datasystem som leder till en dataskyddsöverträdelse, är det en skada som ersätts. Försäkringen täcker kostnader till följd av den lagenliga anmälningsskyldigheten och juridisk rådgivning, om sådan använts. Cyberförsäkringen ersätter också företagets eventuella ersättningsskyldighet som kan uppstå om en personuppgiftsincident orsakar ekonomisk skada för personer vars uppgifter har stulits.

Om produkterna som tillverkas endast säljs till era kafékunder, och de inte säljs någon annanstans, behöver ni inte en separat produktansvarsförsäkring. Man gör en utökning av ansvarsförsäkringen för företagets verksamhet som täcker de skador som produkten orsakar.

Ansvarsförsäkring för IT-verksamhet är en lämplig försäkring för ditt företag. Den är även avsedd för konsultbolag inom IT-branschen. Ansvarsförsäkring för konsult är avsedd till exempel för planeringsverksamhet med anknytning till byggande och maskinteknik.

I Personavbrottsförsäkringen är företagets affärsverksamhet försäkrad. Om arbetsoförmåga hos personen som namngivits i försäkringen orsakar störningar i företagets affärsverksamhet och den återstående marginalen för företaget sjunker, betalas ersättning till företaget för den förlorade marginalen.

Ja, det gör den, om försäkringarna har varit giltiga oavbrutet, det vill säga att den nya har börjat när den förra har slutat.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna