Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Gruppliv­försäkring

Grupplivförsäkringen är ett betydande tilläggsskydd vid sidan om den obligatoriska grupplivförsäkringen (grupplivförsäkring för arbetstagare). Grupplivförsäkringen som tecknas i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall tryggar utkomsten för företagets personal och deras familjer i oväntade situationer.

Kostnadseffektivt tilläggsskydd

Vanligtvis skattefri personalförmån.

Gruppförsäkring kan ansökas utan hälsodeklaration.

Heltäckande ersättning.

Vad täcker försäkringen

Den grupplivförsäkring som företaget tecknar för arbetstagarna kan ge ett tilläggsskydd vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall, vilket tryggar utkomsten för arbetstagaren och hens familj i oväntade situationer.

GrupplivförsäkringValfri

Som skydd för närstående eller företaget ifall den försäkrade dör. En engångsersättning betalas ut vid den försäkrades död. Skyddet kan kompletteras med en tilläggsersättning som betalas ut i samband med dödsfall genom olycksfall. I livförsäkringen ingår alltid dödsfallsförsäkring. Ersättningsbeloppet väljs enligt dina behov när du tecknar försäkringen.

Ingår i försäkringen

Arbetsoförmågan kan vara kortvarig, långvarig eller bestående, varvid arbetsförmågan förloras fullständigt och slutgiltigt. Engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga utbetalas när arbetsoförmågan orsakad av sjukdom eller olycksfall har fortgått i minst ett år och har visat sig vara bestående. Försäkringen kan kompletteras med en försäkring vid invaliditet genom olycksfall.

Ingår i försäkringen

Arbetsoförmågan kan vara kortvarig, långvarig eller bestående. Vid långvarig arbetsoförmåga orsakad av sjukdom eller skada utbetalas dagpenning i enlighet med avtalet.

Ingår i försäkringen

En allvarlig sjukdom medför alltid oväntade utgifter eller ett behov av en buffert i ekonomin. Engångsersättning betalas ut när den allvarliga sjukdomen har konstateras eller ett ingrepp har genomförts för första gången.

Ingår i försäkringen
Begär ett anbud

Vanliga frågor

Grupplivförsäkringen är ett betydande tilläggsskydd vid sidan av den obligatoriska grupplivförsäkringen. Försäkringar som tecknas för allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall tryggar utkomsten för dina arbetstagare och deras familjer vid oväntade situationer.

Livförsäkringen är avsedd för företag och personalgrupper i alla storlekar. Den kan vara en försäkring som omfattar hela personalen eller en personalförmån som fastställs enligt verksamhetsställe eller arbetsuppgift. För större grupper kan försäkringen ansökas utan att en hälsodeklaration förutsätts av de försäkrade.

I grupplivförsäkringen kan ingå en försäkring till exempel för dödsfall, arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom. Försäkringsersättningen fastställs efter skadan som sjukdomen eller olycksfallet orsakar. Försäkringsbeloppet utbetalas antingen som engångsersättning eller dagpenning, beroende på försäkringen.

Grupplivförsäkringen kan ansökas för en utsedd person eller personalgrupper som arbetar inom företaget.

Den obligatoriska grupplivförsäkringen för arbetstagare är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare och som baseras på arbetsmarknadsorganisationernas avtal. Storleken på dödsfallsersättningen fastställs utgående från åldern på den avlidna arbetstagaren och antalet barn som arbetstagaren är vårdnadshavare för. Ersättningen är 4 800–17 190 euro för den efterlevande partnern och 7 760 euro för barnet (när den försäkrade har avlidit 2023). Om dödsorsaken är ett olycksfall, utbetalas dessutom ett olycksfallstillägg om 50 procent. Ersättningarna handläggs och utbetalas av Olycksfallsförsäkringscentralen.

Den frivilliga grupplivförsäkringen kan utöver dödsfallsskyddet omfatta ett skydd vid bestående arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom. Den frivilliga försäkringens försäkringsbelopp är inte begränsade, utan arbetsgivaren som är försäkringstagare kan fastställa beloppen till exempel utgående från de försäkrades löner eller som ett fast belopp för alla försäkrade. LokalTapiolas specialister hjälper med att utarbeta en grupplivförsäkring som motsvarar behoven hos företaget och dess arbetstagare.

Anvisningar för företagets livförsäkring

Den frivilliga grupplivförsäkringen som arbetsgivaren tecknar tryggar dina närståendes ekonomi och kompletterar dina egna försäkringar som du eventuellt har. LokalTapiolas livförsäkring kompletterar också den obligatoriska grupplivförsäkringen för arbetstagare som alla arbetstagare har.

Katso yrityksen henkivakuutuksen ohjeet sv

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Tjänsteleverantör

Livförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid dödsfall

Om din närstående har avlidit och hen har en försäkring som berättigar till dödsfallsersättning hos LokalTapiola, meddela oss per telefon på numret 09 453 8000, mån–fre kl. 8–17. Du kan också kontrollera om din närstående har en dödsfallsförsäkring.

När vi har fått meddelande om dödsfallet skickar vi försäkringsinformationen till försäkringens förmånstagare. Som bilaga till brevet skickar vi dig en ersättningsansökan samt anvisningar om hur du ansöker om ersättning.