Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Trafik­försäkring för företag

Den lagstadgade trafikförsäkringen är obligatorisk också för företagets samtliga fordon som används i trafiken. Trafikförsäkringen ersätter personskador som inträffat i trafiken, oberoende av om det är fråga om en oskyldig part eller den som vållat skadan. Försäkringen ersätter även egendomsskador för den oskyldiga parten.

Lagstadgad för alla fordon i trafiken.

Ersätter personskador som inträffat i trafiken.

Ersätter egendomsskador för den oskyldiga parten.

Utan försäkring kan fordonet inte registreras eller besiktigas.

Vad täcker trafikförsäkringen för företag

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för alla motorfordon som framförs i trafiken. Utan försäkring kan fordonet inte registreras eller besiktigas. Med trafik avses även körning utanför vägtrafiken, till exempel på arbetsplatser, i lagerområden, på gårdsområden, i skogen och på isen.

Från trafikförsäkringen ersätter vi person- och egendomsskador som orsakats av ett motorfordon i Finland i enlighet med trafikförsäkringslagen. Från försäkringen ersätter vi inte förarens och innehavarens personliga egendom, och inte heller skador som orsakats på det egna fordonet.

Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte och därför behöver du en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.

Green Card, dvs. gröna kortet är ett intyg på giltig trafikförsäkring. Vi rekommenderar att du har med dig det gröna kortet alltid när du reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa gröna kortet genom att logga in på vår nättjänst eller kontakta oss. Kom ihåg att beställa ett grönt kort även för husvagnen om du tänker resa utomlands med den.

Skada som inträffar under en arbetsprestation ersätts vanligtvis inte. I en sådan situation drabbar skadan en person som i samband med lastning av fordonet eller annan arbetsprestation deltar i arbetet, egendom som är föremål för arbetet eller ett fordon som deltagit i arbetet.

Vanliga frågor

Beroende på fordon påverkas priset på trafikförsäkringen av olika faktorer. Faktorer som påverkar priset kan till exempel av fordonsuppgifterna vara motorns cylindervolym och effekt samt företagets hemvist och intjänad bonus.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador som orsakats företagets egen bil. För att skydda företagets egen bil är det värt att teckna en kaskoförsäkring.

Du kan anmäla skadan och söka ersättning via LokalTapiolas nättjänst.

Försäkringen ersätter den oskyldiga partens personskador samt egendomsskador.

Trafikförsäkringen för företag ersätter personskador för den som orsakat skadan, men inte egendomsskador.

Enligt trafikförsäkringslagen måste en trafikförsäkring tecknas för alla fordon som används i trafiken. Försäkringen ska tecknas senast inom sju dagar från det att du köpte fordonet av den ägare som angivits i registret. Om du inte köpte fordonet av den ägare som angivits i registret, måste du teckna försäkringen omedelbart.

Fordon som måste försäkras är till exempel bilar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar, fyrhjulingar, traktorer, motordrivna arbetsmaskiner och släpvagnar. Trafikförsäkring ska i regel även tecknas för fordon som inte behöver registreras. Oregistrerade fordon är också i trafik, till exempel på den egna gården eller i skogen.

Om trafikförsäkring inte har tecknats för fordonet, får fordonet inte användas i trafiken.

Trafikförsäkringen ska tecknas senast inom sju dagar från det att du köpte fordonet av den ägare som angivits i registret. Om du inte köpte fordonet av den ägare som angivits i registret, måste du teckna försäkringen omedelbart.

Om du har försummat försäkringsskyldigheten, debiteras en avgift för oförsäkrat fordon för den oförsäkrade tiden.

Trafikförsäkringscentralen ersätter trafikskador som orsakats av ett oförsäkrat fordon. När det gäller ett oförsäkrat fordon betalas ersättning dock inte för

 • skador som orsakats ägaren eller innehavaren av det oförsäkrade fordonet

 • skador som orsakats föraren, såvida föraren var medveten om att en trafikförsäkring inte hade tecknats för fordonet.

I händelse av en kollision mellan fordon kan ersättningsansvaret delas mellan parterna, med beaktande av de faktorer som har inverkat på skadan.

När skadan som orsakats av fordonet är riktat till ett annat fordon, ett rälsgående spårtrafikfordon eller en person eller egendom i ett sådant fordon, ersätts inte skadan från det förstnämnda fordonets försäkring, såvida skadan inte har orsakats av fordonets:

 1. 1.

  ägare, innehavare, förare eller passagerare

 2. 2.

  framförande eller placering i strid med trafikreglerna, eller

 3. 3.

  bristfälliga skick eller felaktiga belastning

Om även den part i skadan som skadan orsakades till bidrog till skadan eller om det förekom någon annan situation som nämns i 1 mom. i punkt 1–3, fördelas ersättningsansvaret parterna emellan, med beaktande av alla faktorer som inverkade på skadan.

Trots vad som regleras i mom. 1 och 2, utbetalas ersättning för personskada i sin helhet till den som lidit skada från försäkringen för det fordon, i vilket den skadade var passagerare eller förare, och för andra skadades del utgående från försäkringen för det fordon, som var part i skadan, som denne väljer. Därefter bestäms ansvarsfördelningen försäkringsbolagen emellan utgående från 51 §.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna