Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Transport­ansvars­försäkring

Med transportansvarsförsäkring försäkrar du ansvar för varor som du transporterar, lagrar eller hanterar i enlighet med lagen eller de avtalsvillkor som är vanliga i branschen.

Vägtransportansvarsförsäkringen täcker ansvar enligt lagen om vägbefordringsavtal.

Nivån på försäkringsskyddet kan överenskommas vid behov.

Inkluderar även kostnader för förebyggande och begränsning av skada.

Vår ersättningstjänst hjälper till om en skada inträffar.

Vad täcker transportansvarsförsäkringen

Med transportansvarsförsäkring försäkrar leverantörerna av transport-, speditions- och lagringstjänster ersättningsansvaret för det gods som ska transporteras eller hanteras utgående från lagen eller de allmänna avtalsvillkor som används inom branschen.

Vägtransportansvarsförsäkring är avsedd för professionella vägfraktförare som transporterar utländsk egendom på landsvägar mot betalning och för transportföretag som förmedlar landsvägtransporter inrikes eller internationellt. Försäkringen ger skydd i händelse av begränsat ansvar enligt lagen om vägbefordningsavtal eller CMR-konventionen.

Vägtransportansvarsförsäkringen omfattar ersättningsansvar enligt lagen om vägbefordringsavtal eller den internationella CMR-konventionen om gods går förlorat, minskas eller skadas samt om godsets utlämnande försenas. Inom inrikes landsvägstransporter är ersättningsansvaret max.20 €/kg.

För företag som utför spedition, transport eller lagring av uppdragsgivarens gods. Försäkringen täcker begränsat ansvar enligt NSAB i sakskador och förmögenhetsskador som orsakats uppdragsgivaren.

För företag som bedriver stuveri- eller terminalverksamhet. Försäkringen täcker begränsat ersättningsansvar högst enligt Hamnoperatörerna rf:s Allmänna Hamnoperatörsvillkor.

Vanliga frågor

Ansvarsförsäkringen för vägtransport omfattar inte transport av egen arbetsmaskin eller egendom. Biltransportförsäkringen är avsedd för transport av egen arbetsmaskin med egen utrustning.

Om startplatsen och destinationen för försäkringstagarens transportuppgift är belägna i olika länder, behövs CMR-ansvarsförsäkring för internationell vägtransport. Försäkringens giltighetsområde avtalas när försäkringen tecknas. Försäkringen omfattar inte cabotagetransporter, dvs. inrikes transporter i ett tredje land, om det inte särskilt har avtalats med LokalTapiola.

SDR-förkortningen står för Special Drawing Right och avser den speciella dragningsrätten som definierats av Internationella valutafonden. Inom internationell CMR-vägtransport är det maximala ansvaret i praktiken 8,33 SDR per kilo bruttovikt för gods, dvs. cirka 10 e/kg.

Speditions- och logistiktjänster är inte enhetligt juridiskt reglerade. Därför har man kommit överens om gemensamma standardvillkor på detta område. . NSAB definierar bland annat speditörens skyldigheter samt ansvar i logistikkedjor.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna