<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Olycksfallsförsäkring för företagare

I Olycksfallsförsäkring för företagare ingår olyckor och yrkessjukdomar som företagaren råkar ut för. Försäkringen är i kraft under arbetstiden och fritiden överallt i världen.

Den mest omfattande olycksfallsförsäkringen när det gäller ersättning för företagare.

Försäkringen täcker olycksfall under arbete och fritid.

Du kan söka vård hos en privat läkare eller en offentlig vårdinrättning.

Försäkringsavgiften är avdragsgill i företagarens beskattning.

Vad täcker olycksfallsförsäkringen för företagare

Olycksfallsförsäkringen för företagare gäller dygnet runt, vilket innebär att vi förutom olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar även ersätter olyckor på fritiden från försäkringen. Från denna försäkring ersätter vi även olyckor som inträffar inom idrott, med undantag för olyckor som inträffar inom professionell idrott.

Ersättningarna från olycksfallsförsäkringen för företagare grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Olycksfallsförsäkringen för företagare är den mest omfattande olycksfallsförsäkringen för företagare när det gäller ersättningens omfattning. Dessutom är premien för olycksfallsförsäkringen avdragsgill i företagarens beskattning.

Olycksfallsförsäkring för företagare Innehåller

Som sjukvårdskostnader ersätter vi alla nödvändiga kostnader, som olycksfallet eller yrkessjukdomen har orsakat, såsom läkararvoden, sjukhusets vårddagsavgifter, undersökningskostnader, läkemedel och resekostnader.

Ingår i försäkringen

För hinder för arbetsförmågan, som orsakats av olycksfallet eller yrkessjukdomen, kan du få medicinsk rehabilitering eller yrkesinriktad rehabilitering. Som rehabilitering av arbets- och funktionsförmåga ersätts t.ex. rehabiliteringsperioder inom öppenvården eller institutionsvården och hjälpmedel.

Yrkesinriktad rehabilitering främjar din återgång till ditt tidigare arbete eller ett nytt arbete. Rehabiliteringspenning betalas för rehabiliteringsperioden.

Ingår i försäkringen

Olycksfallspension börjar betalas ut när din arbetsoförmåga varar mer än ett år efter datumet för olycksfallet. Hela olycksfallspensionen är 85 procent av årsarbetsinkomsten upp till 65 års ålder. Därefter är pensionen 70 procent av årsarbetsinkomsten. Vid partiell arbetsoförmåga betalas pensionen ut som en del av den fulla pensionen som motsvarar förlusten av arbetsförmåga.

Ingår i försäkringen

Dagpenning utbetalas när din arbetsoförmåga varar bortsett från olycksdagen i minst tre på varandra påföljande dagar. Den utbetalas för varje dag från och med dagen efter olycksfallet i högst ett år. Ersättningen för inkomstbortfall baserar sig på arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring.

Ingår i försäkringen

Om du avlider genom ett olycksfall eller yrkessjukdom, utbetalas familjepension till din partner och dina barn. Familjepensionen får inte överstiga 70 procent av årsinkomsten från arbetet. Även din sambo kan vara förmånstagare om ni har ett gemensamt barn eller ett inbördes avtal om underhåll som intygats av en myndighet. Barn under 18 år, barn mellan 18 och 24 år som studerar och arbetsoförmögna barn under 18 år är berättigade till barnpension fram till 25 års ålder.

Ingår i försäkringen

Om skadan som du lidit på grund av olycksfall har stabiliserats, betalas menersättning ut till dig. Det börjar betalas ut tidigast ett år efter olycksdagen. Ditt yrke eller din inkomst påverkar inte menersättningen, utan ersättningen betalas ut för bestående skada enligt en separat invaliditetsklass.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Försäkringen kan användas för att försäkra en företagare med en giltig pensionsförsäkring för företagare (FöPL). En företagare under 18 år kan försäkras med en avtalad årsarbetsinkomst om han eller hon uppfyller kraven i lagen om pension för arbetstagare. En företagare som fyllt 68 år kan med ansökan fortsätta sin befintliga försäkring med den avtalade årsarbetsinkomsten. I andra fall är förutsättningen för försäkringen alltid att FöPL-försäkringen är giltig.

Dagpenningen betalas ut för högst ett år. Olycksfallspension betalas ut tidigast ett år efter olyckan eller från att yrkessjukdomen brutit ut. Den fullständiga pensionen är 85 % av årsarbetsinkomsten, 70 % från och med 65 års ålder.

Försäkringen täcker idrottsolyckor. Försäkringen täcker vanligtvis inte motorsportolyckor, eftersom de oftast är trafikolyckor enligt trafikförsäkringslagen. Försäkringen täcker inte heller idrott som professionellt förvärvsarbete.

Försäkringen gäller över hela världen. Försäkringen ersätter dock bara för olyckor. Vid sjukdom måste reseförsäkring tecknas.

Olycksfallsförsäkringen för företagare är en heltäckande försäkring, men det finns vissa begränsningar. Försäkringen ersätter till exempel inte skador som uppstår i en annan arbetsgivares tjänst, där den försäkrade har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Olyckor som inträffar på fritiden ersätts inte om det är fråga om en trafikolycka enligt trafikförsäkringslagen eller en skada eller sjukdom som orsakats till följd av misshandel eller någon annan uppsåtlig handling av en annan person. Den ömhet som orsakas av en arbetsrörelse under fritiden ersätts inte.

Lantbruksföretagare erbjuds olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.