Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Avbrott­försäkring

Avbrottsförsäkring för företag tryggar kontinuitet i företagets verksamhet i händelse av sakskador. Företaget kan komplettera försäkringen med tilläggsförsäkringar för olika typer av störningssituationer.

Trygga affärsverksamheten för avbrott.

Ett flexibelt försäkringspaket efter företagets behov.

Våra specialister hjälper dig att identifiera riskerna.

Vad täcker avbrottsförsäkringen

Med avbrottsförsäkring för företag tryggas kontinuiteten i företagets affärsverksamhet i händelse av sakskador. Företagets affärsverksamhet kan även störas av en brand hos varuleverantören (leveransavbrott) eller salmonella som upptäcks i en livsmedelsproducents lokaler (epidemiavbrott).

Våra specialister hjälper dig att hitta ett försäkringspaket som är lämpligt för ditt företag. Du kan välja mellan exempelvis dessa försäkringar:

Med avbrottsförsäkring för företag ersätter vi för avbrottsförsäkringsbidrag som inte erhållits till följd av sakskada och de extra utgifter som krävs för att upprätthålla verksamheten under reparationen av sakskador och vilken avser att minska förlusten av täckning.

Ibland räcker det med en försäkring för extra utgifter, som orsakas av upprätthållandet av affärsverksamheten under tiden reparationen utförs.

Avbrottsförsäkring för företag ersätter avbrottsskadan när den uppstår till följd av en skada som är ersättningsgill på basis av en brand-, läckage- eller egendomsbrottsförsäkring, som är ansluten till företagsförsäkringen.

Om du vill utvidga avbrottsförsäkringen så att också avbrottsskador orsakade av bräckage ingår, måste du teckna en separat bräckageavbrottsförsäkring.

Från epidemiförsäkringen ersätter vi uteblivna intäkter inom livsmedelsindustrin och restaurangbranschen under tiden lokalerna städas och desinficeras, då affärsverksamheten måste avbrytas på grund av att en smittsam sjukdom har upptäckts i företagets egna lokaler, och myndigheterna har förordnat att lokalerna ska rengöras med anledning av detta. Försäkringen ersätter även omsättningstillgånger, som man på grund av incidenten har varit tvungen att göra sig av med.

En bräckageavbrottsförsäkring ersätter uteblivna intäkter som orsakats av haveri i en maskin som omfattas av bräckageförsäkringen. Med bräckaeavbrottsförsäkring kan du till exempel försäkra en enskild maskin eller företagets alla maskiner. Det viktigaste är att försäkra de maskiner som, om de går sönder, har en betydande inverkan på kontinuiteten för företagets verksamhet och det ekonomiska resultatet.

Från personavbrottsförsäkringen ersätter vi förlorad avkastning till följd av arbetsoförmåga eller dödsfall hos företagets ledning eller någon annan nyckelperson. I försäkringen namnges de personer vars arbetsinsats försäkras. Utöver olyckor är det även möjligt att välja till en personavbrottsförsäkring, som täcker sjukdomar. Försäkringen beviljas utgående från en hälsodeklaration.

Från avbrottsförsäkring för hyresavkastning ersätter vi förlorade hyresintäkter i fall där avbrottet i hyresintäkterna uppstått till följd av en ersättningsgill sakskada.

Avbrottsförsäkring avsedd för handelsträdgårdsverksamhet ersätter uteblivna intäkter till följd av ersättningsgilla sakskador. Dessutom ersätter vi avbrottsskador som uppstår till följd av en störning i växthusets eldistribution eller larmanordningens funktion, som orsakar en temperaturförändring som skadar växterna.

Vanliga frågor

Sakskadan som orsakar avbrottet granskas i enlighet med villkoren i försäkringstagarens egen sakförsäkring, även om byggnaden har försäkrats av någon annan än försäkringstagaren själv. Med andra ord, om byggnaden i vilken skadan har uppstått hade kunnat ersättas även ur försäkringstagarens egen försäkring, förutsatt att byggnaden hade varit försäkringstagarens egen, är avbrottsskadan som uppstått ersättningsgill.

Ersättningen betalas till företaget.

I Avbrottsförsäkringen tillämpas vanligen dygn som självrisk. Om avbrottsskadan till exempel varar i mer än 7 arbetsdygn, är skadan ersättningsgill från försäkringen.

Priset påverkas bland annat av företagets bransch, brandsäkerheten i företagets lokalbyggnader, storleken på den försäkrade avbrottsförsäkringstäckningen, den valda självrisken och den valda ansvarstiden.

Ansvarstiden är den längsta sammanhängande tidsperioden, för vilken avbrottsskadan ersätts. Ansvarstiden kan till exempel vara ett år eller ett halvår, beroende på företagsverksamhetens natur.

Avbrottsförsäkringen kan tecknas för sakskador, till exempel brand-, läckage- och bräckageskador, men även för arbetstagarens arbetsoförmåga.

Om ditt företag har förutom en avbrottsförsäkring för det faktiska företaget, en försäkring för leveransavbrott, ersätter den störningar i affärsverksamheten för ditt företag som uppstår till följd av brandskador, som uppstått i lokalerna för en delkomponentleverantör.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna