Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Företagarens liv­försäkring

Livförsäkringen kan vara av stor betydelse som utkomstskydd för företagare. Trygga din ekonomiska funktionsförmåga och teckna en försäkring i händelse av allvarlig sjukdom eller arbetsoförmåga. Försäkringen omfattar också alltid en dödsfallsförsäkring som gör att du kan trygga ekonomin för dina närmaste.

Med kundförmånen får du en rabatt på 25 % på en ny försäkring.

Kompletterar det lagstadgade socialskyddet.

Tryggar familjens utkomst vid allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Skräddarsydd för att passa din livssituation.

Vad täcker livförsäkringen för företagare

Vi skräddarsyr en försäkring som passar dina behov med vilken du säkerställer att plötsliga förändringar i din egen arbetsförmåga inte raserar din egen, företagets eller familjens ekonomi. Du kan välja en eller flera försäkringar till livförsäkringen. Observera att livförsäkringen alltid inkluderar skydd vid dödsfall.

Livförsäkring för företagareValfri

Som skydd för närstående eller företaget ifall den försäkrade dör. En engångsersättning betalas ut vid den försäkrades död. Skyddet kan kompletteras med en tilläggsersättning som betalas ut i samband med dödsfall genom olycksfall. I livförsäkringen ingår alltid dödsfallsförsäkring. Ersättningsbeloppet väljs enligt dina behov när du tecknar försäkringen.

Ingår i försäkringen

Arbetsoförmågan kan vara kortvarig, långvarig eller bestående, varvid arbetsförmågan förloras fullständigt och slutgiligt. Engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga utbetalas när arbetsoförmågan som orsakats av sjukdom eller olycksfall har fortgått i minst ett år och har visat sig vara bestående. Försäkringen kan kompletteras med en försäkring för invaliditet genom olycksfall.

Ingår i försäkringen

Arbetsoförmågan kan vara kortvarig, långvarig eller bestående. Om arbetsoförmågan på grund av sjukdom eller skada fortsätter efter självrisktiden, utbetalas dagpenning i enlighet med avtalet.

Ingår i försäkringen

En allvarlig sjukdom medför alltid oväntade utgifter eller ett behov av en buffert i ekonomin. Engångsersättningen utbetalas när en allvarlig sjukdom konstaterats eller ett ingrepp har utförts för första gången.

Ingår i försäkringen

Med livförsäkringens kundförmån får du en rabatt på 25% på en ny försäkring

För din nya livförsäkring kan du få en kundförmån som sänker din premie och som fastställs årligen. Årets rabatt är 25 %.

Begär ett anbud

Vanliga frågor

När du ansöker om försäkring kartläggs din situation och dina försäkringsbehov noggrant. Utgående på kartläggningen skapar vi en lösning som passar just dig. Försäkringsavtalet baseras på ansökan, i vilken försäkringstagarens företag anger det önskade försäkringsskyddet. Förutom försäkringsansökan behövs en utredning av ditt hälsotillstånd.

För personalgrupper kan försäkring beviljas utan hälsodeklaration, men en hälsodeklaration krävs för en personlig försäkring. Försäkringen kan vara föremål för en premiehöjning på grund av hälsotillståndet eller så kan försäkringen inte beviljas alls. Dessutom kan skyddet vid allvarlig sjukdom begränsas.

Uppgifterna i ditt försäkringsavtal och relaterade villkor hittar du i företagets nättjänst. I nättjänsten kan du också göra ändringar i avtalet vid behov, till exempel ändra delbetalningarna eller förmånstagare.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd, kan du skicka ett meddelande till oss via nättjänsten. Om du vill höja försäkringsersättningen förutsätts att det inte har skett betydande förändringar i ditt hälsotillstånd. En ny hälsodeklaration ska därför ges i samband med ändringar. Ändringar av ersättningsbeloppet kan göras från början av nästa försäkringsperiod.

Personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag och firmor kan i allmänhet dra av premierna för livförsäkringar som tecknats för de anställda i beskattningen. Mer detaljerade skatteregler och -praxis är bra att kontrollera i tjänsten vero.fi.

Beskattningen har presenteras i huvuddrag i Företagsskyddets produktfakta såsom den gäller 1.1.2024. Skatteregler och praxis kan ändras i framtiden. LokalTapiola ansvarar inte för eventuella skattepåföljder eller övriga kostnader som de orsakar.

Premier för livförsäkring och försäkring vid bestående arbetsoförmåga som tecknats i bolagets namn är avdragsgilla i företagets beskattning när förmånstagaren är någon annan än företaget. Vid personbeskattning är de däremot inte avdragsgilla.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Tjänsteleverantör

Livförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid dödsfall

Om din närstående har avlidit och hen har en försäkring som berättigar till dödsfallsersättning hos LokalTapiola, meddela oss per telefon på numret 09 453 8000, mån–fre kl. 8–17. Du kan också kontrollera om din närstående har en dödsfallsförsäkring.

När vi har fått meddelande om dödsfallet skickar vi försäkringsinformationen till försäkringens förmånstagare. Som bilaga till brevet skickar vi dig en ersättningsansökan samt anvisningar om hur du ansöker om ersättning.