Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

FöPL-försäkring

Den lagstadgade FöPL-försäkringen utgör grunden till företagarens pensions- och socialskydd. Genom arbetsinkomsten som fastställts för FöPL-försäkringen tjänar du in din arbetspension inför ålderdomen och tryggar din utkomst även vid sjukdom, föräldraskap eller arbetslöshet. FöPL-försäkringspremierna är helt avdragsgilla i beskattningen. I v�år samarbetspartner arbetspensionsbolaget Elos nättjänst kan du behändigt sköta dina FöPL-försäkringsärenden.

Ger ekonomisk trygghet i händelse av arbetsoförmåga eller arbetslöshet

Tjänar in pension som i sinom tid betalas ut till dig

Påverkar familjepensioner som tryggar familjens utkomst.

Försäkringen kan dras av i företagarens beskattning i sin helhet

Vad täcker FöPL-försäkringen

Pensionsskyddet baseras på det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Arbetsinkomsten från FöPL-försäkrat arbete påverkar också det övriga socialskyddet, såsom sjuk- och föräldradagpenning som beviljas av FPA.

Med FöPL-arbetsinkomst avses värdet på företagarens arbetsinsats mätt i pengar. Den måste motsvara en rimlig lön som skulle betalas ut till en lika kvalificerad arbetstagare som utför samma arbete.

FöPL-försäkringen ger dig trygghet när din inkomst ändras på grund av ålderdom, arbetsoförmåga eller en familjeförsörjares död.

FöPL-försäkring Innehåller

Arbetspension som intjänats under hela arbetslivet betalas som ålderspension. Du kan gå i ålderspension när du har uppnått din lägsta pensionsålder. Ju äldre du går i pension, desto högre blir din pension.

Ingår i försäkringen

Partiell ålderspension är en flexibel pensionsform. Du kan ansöka om partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. Den partiella ålderspensionen fortsätter tills du går i ålderspension. Med hjälp av den kan du minska på arbetstiden eller sluta arbeta helt och hållet.

Ingår i försäkringen

Du kan få sjukpension om din arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom eller skada i minst ett år. Det primära målet är dock att kunna återvända till arbetet genom rehabilitering. Om arbetsoförmågan varar i mindre än ett år kan du få sjukdagpenning från FPA och dagpenning från LokalTapiolas invaliditetsförsäkring.

Ingår i försäkringen

Familjepensionen tryggar utkomsten när partnern eller vårdnadshavaren avlider. Familjepensionerna omfattar efterlevandepension och barnpension. Dessa bildar tillsammans en helhet och påverkar varandra.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Du behöver FöPL-försäkring när följande villkor för försäkringsskyldighet uppfylls:

Din arbetsinkomst är minst 8 261,71 euro per år (2022). Arbetsinkomsten är en uppskattning av din arbetsinsats i företaget och bör motsvara en lön som kan betraktas som en skälig ersättning för motsvarande arbete. Med andra ord avser FöPL-arbetsinkomsten penningvärdet av din arbetsinsats.

Din företagsverksamhet fortsätter utan avbrott i minst 4 månader.

Din företagsverksamhet ska pågå i minst fyra månader för att uppfylla FöPL-försäkringsskyldigheten. Även säsongsbetonad företagsverksamhet försäkras enligt FöPL, om verksamheten fortsätter år efter år, även om den ibland skulle avbrytas för flera månader. Till exempel kan företagsverksamheten hos en företagare som driver en kiosk på sommaren vanligtvis anses utgöra kontinuerlig företagsverksamhet.

Du arbetar i ditt företag:

Enbart ägande kräver inte FöPL-försäkring, utan du ska också arbeta i ditt företag. Även företagare i bisyssla ska ha en FöPL-försäkring om villkoren för försäkringsskyldigheten i övrigt uppfylls. Om du samtidigt arbetar som löntagare i ett annat företag, betalar din arbetsgivare avgifter enligt arbetstagarens pensionslag för lönen du får från det andra företaget. I det här fallet kan du samtidigt vara FöPL- och ArPL-försäkrad.

Du är företagare mellan 18 och 68 år:

Försäkringsskyldigheten för företagare börjar vid ingången av den kalendermånad som följer på den månad företagaren fyller 18 år och fortsätter till utgången av den månad då företagaren fyller 68 år. Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten höjs gradvis enligt följande:

• 68 år för personer födda 1957 eller tidigare

• 69 år för personer födda mellan 1958 och 1961

• 70 år för personer födda 1962 och därefter

Om du är en ny företagare får du upp till 22 procent rabatt på din FöPL-försäkring under de första 48 månaderna. Läs mer på arbetspensionsbolaget Elos webbplats.

Företagare i bisyssla ska ha en FöPL-försäkring om försäkringsvillkoren annars uppfylls. Även en företagare i bisyssla är berättigad till rabatten för nya företagare.

Som företagare behöver du FöPL-försäkring inom 6 månader efter att du startat din företagsverksamhet. Försäkringen tecknas från den tidpunkt då den företagarverksamhet som uppfyller villkoren för FöPL har börjat. Om du till exempel i december märker att den företagarverksamhet som du startade i september med tanke på din arbetsinsats från och med början av oktober har överskridit gränsen i euro och de övriga villkoren för FöPL uppfylls, måste du i december teckna en försäkring retroaktivt från och med den 1 oktober.

Du kan teckna försäkring retroaktivt för innevarande och de 3 föregående kalenderåren. Försäkringen bör dock tecknas i tid, eftersom en förhöjd premie kan uppbäras för en försäkring som tecknats mer än 6 månader för sent.

FöPL-arbetsinkomsten är värdet av din arbetsinsats i ditt företag. Den bör motsvara en lön som kan anses vara en skälig ersättning för motsvarande arbete. Arbetsinkomsten är alltså det monetära värdet av din arbetsinsats. Arbetsinkomsten definieras alltid som ett årligt belopp som uppskattas motsvara företagarens arbetsinsats under en granskningsperiod på 12 månader.

Om företagsverksamheten förändras kan den också återspeglas i FöPL-arbetsinkomsten. Om en företagare till exempel går från deltidsarbete till heltidsföretagande måste man också ta hänsyn till hur den tid som ägnas åt arbetet beaktas i arbetsinkomsten. Likaså kan det vara lämpligt att kontrollera arbetsinkomsten om arbetstiden minskar betydligt. Det är skäl att lämna in en ändringsanmälan så snart som möjligt när det sker förändringar i företagsverksamheten, eftersom arbetsinkomsten inte kan ändras retroaktivt. Som Elos kund kan du ändra din arbetsinkomst i Elos nättjänst.

Om det finns andra anställda i ditt företag måste du sörja för dina anställdas pensionsskydd. Med lagstadgad och obligatorisk ArPL-försäkring skyddar du dina anställda mot ålderdom, arbetsoförmåga och familjeförsörjarens död samt möjliggör yrkesinriktad rehabilitering. ArPL-försäkring måste tecknas så snart du har anställt den första arbetstagaren. Du behöver den senast i samband med den första löneutbetalningen, då arbetstagarens inkomster ska anmälas till inkomstregistret.

Om du är ålderspensionerad i enlighet med arbetspensionslagarna är det frivilligt att försäkra företagandet i enlighet med FöPL. Frivillig pensionsförsäkring måste ansökas separat efter att pensionen har beviljats, eftersom FöPL-försäkringen automatiskt sägs upp dagen innan pensionen beviljas.

Företagsverksamhet som bedrivs under partiell förtida ålderspension, invalidpension och partiell invalidpension ska försäkras enligt FöPL om försäkringsvillkoren uppfylls i övrigt.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.