Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du ombesörja pensionsskyddet för dina anställda. Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen för arbetstagare (ArPL) ger arbetstagaren skydd vid ålderdom och arbetsoförmåga samt vid familjeförsörjarens dödsfall och möjliggör yrkesinriktad rehabilitering. Du kan smidigt sköta dina ArPL-försäkringsärenden via vår partner arbetspensionsbolaget Elos nättjänst.

Som arbetsgivare har du ansvar för dina arbetstagares pensionsskydd och anmälan om inkomster till inkomstregistret.

ArPL-försäkringen ger arbetstagaren skydd vid ålderdom och arbetsoförmåga samt vid familjeförsörjarens dödsfall.

Möjliggör yrkesinriktad rehabilitering.

Tack vare vårt samarbete sköts ditt företags pensionsförsäkringsärenden smidigt och enkelt.

Vad täcker ArPL-försäkringen

Försäkra dina arbetstagare som har ett anställningsförhållande med en ArPL-försäkring, om du är verksam inom den privata sektorn och dina anställdas månadsinkomster uppgår till minst 62,88 € under 2022. Försäkring behövs för arbetstagare som fyllt 17 år. Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten beror på arbetstagarens födelseår och är för närvarande som lägst 68 år.

 • Med ArPL-försäkringen ordnar du pensionsskyddet för dina anställda.

 • ArPL-försäkringen är lagstadgad, dvs. obligatorisk.

 • ArPL-försäkringen ska tecknas när arbetsgivaren är ett företag, en sammanslutning eller ett hushåll.

 • ArPL-avgiften fastställs årligen.

 • Arbetstagaren betalar en del av ArPL-avgiften som innehålls från arbetstagaren i samband med löneutbetalningen. Som arbetsgivare redovisar du också för arbetstagarens avgiftsandel till pensionsbolaget. ArPL-försäkringen måste tecknas senast i samband med löneutbetalningen, innan lönen rapporteras till inkomstregistret.

 • Lönerna rapporteras till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen.

Vanliga frågor

Enligt ArPL försäkras alla arbetstagare inom den privata sektorn som har fyllt åtminstone 17 år och vars inkomster överstiger 62,88 euro (år 2022) per månad. Den övre åldersgränsen för försäkring beror på arbetstagarens ålder:

 • 68 år för personer födda 1957 eller tidigare

 • 69 år för personer födda mellan 1958 och 1961

 • 70 år för personer födda 1962 eller senare.

Arbetsgivaren kan vara ett företag, en sammanslutning eller ett hushåll.

ArPL-försäkringen ska tecknas senast efter den första löneutbetalningen innan inkomsterna ska anmälas till inkomstregistret, enligt huvudregeln inom 5 dagar efter löneutbetalningen.

Beroende på din situation kan du ordna dina anställdas pensionsskydd på två alternativa sätt.

Du kan fungera som en s.k. tillfällig arbetsgivare när

 • du anställer en arbetstagare på engångsbasis eller sporadiskt,

 • den sammanräknade lönesumman för de tillfälliga anställda för ett halvår understiger 9 006 euro för 2022 och

 • du eller ditt företag inte har en giltig ArPL-avtalsförsäkring.

Som tillfällig arbetsgivare behöver du ingen ArPL-försäkring, men du tar hand om försäkringen genom att anmäla inkomsterna till inkomstregistret som tillfällig arbetsgivare och genom att betala ArPL-avgiften.

Du är en avtalsarbetsgivare när

 • anställningsförhållandet för åtminstone en arbetstagare är tillsvidareanställning,

 • du betalar löner regelbundet eller

 • uppskattningen av löntagarnas totala lönesumma för sex månader är minst 9 006 euro år 2022.

Om avtalsarbetsgivarens villkor uppfylls ska du ingå ett ArPL-försäkringsavtal, dvs. teckna en ArPL-försäkring.

Som avtalsarbetsgivare anmäler du ArPL-försäkringsnumret (pensionsarrangemangsnummer) i en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret.

Du ansvarar också för att ordna din arbetstagares pension och socialskydd när du anställer dem från utlandet för att arbeta i Finland. I princip är din arbetstagare försäkrad i enlighet med arbetspensionslagstiftningen i Finland, om arbetstagaren kommer direkt för att arbeta för en finländsk arbetsgivare och ingår ett anställningsavtal med en finländsk arbetsgivare.

Ett undantag från denna regel är arbetstagare som är utstationerade till Finland från utlandet och som har fått ett intyg för utstationerade arbetstagare från sitt ursprungsland. Om din arbetstagare har utstationerats till Finland från ett EU- och EES-land, Schweiz eller ett annat avtalsland och har fått ett intyg från sitt ursprungsland, fortsätter arbetstagaren att omfattas av socialskyddet i det landet under hela sin arbetsperiod i Finland. Då kan din arbetstagare inte försäkras när det gäller pensionsskyddet i Finland. Försäkringen för dem som arbetar i flera länder samtidigt måste också lösas och de kan få ett intyg för en utstationerad arbetstagare, beroende på situationen.

För arbetstagare som fyllt 17 år krävs följande försäkringar:

 • ArPL-försäkring:
  Försäkringsskyldigheten börjar från början av månaden efter den månad då arbetstagaren fyllt 17 år. Med hjälp av Elos löneräknare kan du enkelt uppskatta ArPL-avgifternas belopp och vilka andra kostnader arbetstagarens anställning orsakar arbetsgivaren.

 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

 • grupplivförsäkring

 • arbetslöshetsförsäkring, läs mer på Sysselsättningsfondens webbplats

Utöver tidigare försäkringspremier betalar du som arbetsgivare arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter till skattemyndigheterna.

En försäkring hos ett annat pensionsbolag kan överföras till Elo från den första dagen i januari, april, juli och oktober genom att skicka in en överföringsansökan till Elo tre månader före det ifrågavarande datumet.

Försäkringen kan endast överföras till ett nytt bolag efter att den har varit giltig i minst ett år i det tidigare bolaget.

Om företaget har en ArPL-försäkring i flera pensionsbolag, kan försäkringarna kombineras genom ett överföringsförfarande till en ArPL-försäkring hos Elo. Detta gör det lättare att hantera försäkringarna.

Fyll i överföringsansökan på Elos webbplats.

Arbete som utförs vid sidan av pensionen måste också vara ArPL-försäkrat om arbetstagaren ligger under den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet.

Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet beror på arbetstagarens ålder:

 • 68 år för personer födda 1957 eller tidigare

 • 69 år för personer födda mellan 1958 och 1961

 • 70 år för personer födda 1962 eller senare.

Alla tillfälligt anställda eller säsongsarbetare är försäkrade på samma sätt som andra arbetstagare inom den privata sektorn:

 • Om du är en ArPL-avtalsarbetsgivare anmäler du också tillfälliga eller sporadiska anställningsförhållanden till ArPL-avtalsförsäkringen genom att lämna in en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. I anmälan om löneuppgifter anger du ArPL-försäkringsnumret (pensionsarrangemangsnummer).

 • Om du är en tillfällig arbetsgivare och inte behöver ArPL-avtalsförsäkring, tar du hand om ArPL-försäkringen genom att tillfälligt anmäla inkomsterna till arbetsgivarens inkomstregister och betala ArPL-avgiften.

ArPL-försäkringen gäller för alla arbetstagare, dvs. alla arbetstagare är försäkrade enligt samma försäkring.
Om du vill kan du naturligtvis teckna en egen separat ArPL-försäkring för din egen arbetargrupp, t.ex. för arbetstagare på ett annat verksamhetsställe.

Eftersom detta är en lagstadgad försäkring kan arbetsgivaren och arbetstagaren inte komma överens om ArPL-försäkringen sinsemellan.

Arbetsgivaren ska ombesörja pensionsskyddet för sina anställda genom att teckna den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen (ArPL), när den anställda ska försäkras utgående från sin ålder och sina inkomster.
Dessa skyldigheter gäller för företag, sammanslutningar och hushåll, oavsett om de är fasta eller tillfälliga arbetsgivare.

Arbetsgivaren sköter sina anställdas pensionsskydd genom att betala ArPL-avgifterna till pensionsbolaget. ArPL-avgiften bestäms på samma sätt i alla pensionsförsäkringsbolag enligt social- och hälsovårdsministeriets kriterier och är en viss procentandel av arbetstagarens bruttoinkomst.

Arbetstagaren betalar en del av ArPL-avgiften, som arbetsgivaren innehåller från arbetstagaren i samband med löneutbetalningen.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om att komplettera arbetstagarens pensionsskydd med LokalTapiolas frivilliga pensionsförsäkring .

Förmånspension

Förmånspensionsförsäkringen är en gruppensionsförsäkring som ingår i livförsäkringsklass 1 enligt 6 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsklasser. Försäkringen kan ha tecknats av arbetsgivaren för sina anställda för att komplettera deras lagstadgade arbetspension. Försäkringsgivare är LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Du kan ansöka om Förmånspension genom att fylla i och skicka en pensionsansökan till LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Fyll i ansökan om förmånspension (pdf på finska). Du kan ansöka om lagstadgad pension hos ditt eget arbetspensionsbolag med en separat ansökan.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.