Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Anvisningar för företagets livförsäkring

Den frivilliga grupplivförsäkringen som tecknats av din arbetsgivare är ett värdefullt tilläggsskydd. Den är ett bevis på att arbetsgivaren vill trygga din och dina närståendes utkomst. Du hittar uppgifterna om din försäkring i vår nättjänst.

Betydelsen av en frivillig livförsäkring

Om en person som tagit hand om familjens uppehälle avlider, är också familjens ekonomiska situation utmanande mitt i sorgen. Livförsäkringen hjälper dig att fortsätta ditt dagliga liv och till exempel att betala av lån. Den frivilliga grupplivförsäkringen som arbetsgivaren tecknar tryggar dina närståendes ekonomi och kompletterar dina egna försäkringar som du eventuellt har. LokalTapiolas livförsäkring kompletterar också den obligatoriska grupplivförsäkringen för arbetstagare som alla arbetstagare har.

Vanliga frågor

Den obligatoriska grupplivförsäkringen för arbetstagare är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare och som baseras på arbetsmarknadsorganisationernas avtal. Grupplivförsäkringen för arbetstagare gäller under arbets- och fritid. Storleken på dödsfallsersättningen fastställs utgående från åldern på den avlidna arbetstagaren och antalet barn som hen är vårdnadshavare för. Ersättningen är 5 020 – 17 970 € för den efterlevande partnern och 8 110 € för barnet (när den försäkrade har avlidit 2024). Om dödsorsaken var ett olycksfall, utbetalas dessutom ett olycksfallstillägg om 50 %. Mer information om den obligatoriska försäkringen finns på Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats.

Frivillig grupplivförsäkring är ett tilläggsskydd som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda. Den frivilliga försäkringens försäkringsbelopp är inte begränsade, utan arbetsgivaren som är försäkringstagare kan fastställa beloppen till exempel utgående från de försäkrades löner eller som ett fast belopp för alla försäkrade. Försäkringen kompletterar dina egna livförsäkringar som du eventuellt redan har.

Försäkringens produktfakta (pdf på finska).

Livförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Livförsäkringsskyddet anses vanligtvis vara viktigt när hushållet har mycket skulder och små barn, eller när hushållets uppehälle är starkt beroende av en enda person. Vid dödsfall ger försäkringen skydd för den försäkrades anhöriga eller annan viktig utsedd förmånstagare. Ersättningsbeloppet kan användas för att säkerställa att de anhöriga inte hamnar ut för ekonomiska svårigheter till följd av den försäkrades död. Förmånstagaren kan använda livförsäkringsersättningen enligt egen önskan, till exempel för att betala bolån eller trygga utkomsten.

Samhället ger också en grundläggande trygghet vid dödsfall. Till exempel FPA betalar familjepension till en efterlevande partner som är under 65 år, om villkoren för utbetalning av efterlevandepension uppfylls. Dessutom betalas familjepension till den avlidnes barn under 18 år eller till ett 18–20-årigt barn som studerar på heltid. Mer detaljerad information om familjepension som betalas av FPA finns på FPA:s webbplats.

Familjepension betalas via arbetspensionssystemet när den avlidne har förvärvsarbetat. Familjepension enligt arbetspensionslagarna betalas till barn under 18 år, till den efterlevande partnern om villkoren för utbetalning av efterlevandepension uppfylls samt under vissa förutsättningar till en före detta partner. Mer information fås från Arbetspension-tjänsten.

Källa: www.fine.fi

Information om ditt försäkringsavtal och tillhörande villkor hittar du i LokalTapiolas nättjänst. Du kan logga in i nättjänsten med dina nätbankskoder eller mobilcertifikatet.

Logga in på nättjänsten

Så här hittar du försäkringsuppgifterna i nättjänsten:

 1. 1.

  På den översta raden väljer du sidan Försäkringar.

 2. 2.

  Välj sedan fliken Person.

 3. 3.

  Sök fram Företagsskydd gruppförsäkring i försäkringsförteckningen och klicka på Läs mer.

 4. 4.

  Du får då fram uppgifterna om försäkringen.

Vid ansökan om försäkring fastställs förmånstagaren, dvs. försäkringstagaren bestämmer till vem ersättning betalas vid dödsfall. Vanligtvis är förmånstagaren de anhöriga, men den försäkrade arbetstagaren kan själv byta förmånstagare. Om förmånstagaren är de anhöriga betalas försäkringsersättningen i första hand till den försäkrades partner och barn.

Det är värt att kontrollera förmånstagarförordnandet regelbundet och alltid i samband med att livssituationen förändras. Vad innebär de olika förmånstagarförordnandena? Läs tolkningar av de vanligaste förmånstagarförordnandena (pdf på finska).

Om du vill att ersättningen betalas till din sambo, måste hen hen anges separat som förmånstagare, eftersom en sambo inte omfattas av det allmänna förmånstagarförordnandet ”anhöriga”.

Om du har rätt att byta förmånstagare till försäkringen, kan du göra det via nättjänsten. Du kan logga in i nättjänsten med dina nätbankskoder eller mobilcertifikatet.

Logga in på nättjänsten

Så här byter du förmånstagare i nättjänsten:

 1. 1.

  På den översta raden väljer du sidan Försäkringar.

 2. 2.

  Välj sedan fliken Person.

 3. 3.

  Sök fram Företagsskydd gruppförsäkring i försäkringsförteckningen och klicka på Läs mer.

 4. 4.

  Välj punkten Dödsfallsskydd.

 5. 5.

  Kllicka på Uppdatera invid raden förmånstagarförordnande.

 6. 6.

  Ange den förmånstagare du vill ha.

Alternativt kan du ändra förmånstagare genom att skicka en skriftlig ändringsanmälan per post till adressen nedan. Öppna ändringsblanketten för förmånstagarförordnandet på finska (pdf).

LokalTapiola-gruppen
Liv/skanning
ID 5007453
00003 Svarsförsändelser

Öppna ändringsblanketten för förmånstagarförordnandet på engelska (pdf).

Om du vill att ersättningen betalas till din sambo, måste hen anges separat som förmånstagare, eftersom en sambo inte omfattas av det allmänna förmånstagarförordnandet ”anhöriga”.

Den livförsäkring som din arbetsgivare tecknar kompletterar eventuella livförsäkringar som du redan har. Vid dödsfall kan livförsäkringsersättning betalas från flera försäkringar i enlighet med villkoren för varje avtal.

Kontakta oss

Om ditt ärende gäller livförsäkring kan du få hjälp av oss genom att ringa 09 453 8000 mån-fre 8-17, lör 9-15.

Du kan också skicka ett skyddat meddelande till oss i nättjänsten. Du kan logga in i tjänsten med mobilcertifikatet eller nätbankskoder.

Skicka ett meddelandeTjänsteleverantör

Livförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.