Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab fungerar som förvaltare för alternativa investeringsfonder (AIFM) till de fastighets-, kapital- och skuldkapitalfonder som är i bolagets förvaltning.

Presentation

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab

Besöksadress: Norrskensgränden 1, Esbo
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA
tfn 09 4531
våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)lokaltapiola.fi
FO-nummer 1617205-0
Nätfakturaadress 003716172050

Principer för ägarstyrning i börsbolag

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab har lagt ut portföljförvaltningen av de fonder vars tillgångar har investerats i bolagsaktier som är föremål för handel på reglerade marknader till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Vad gäller ägarstyrningen av dessa fonder iakttas LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s principer för ägarstyrning. Läs om principerna för ägarstyrning (pdf på finska).

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter investerar för närvarande inte i värdepapper som är föremål för handel på reglerade marknader och därmed har principer för ägarstyrning inte uppgjorts för Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter.

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola-gruppens förvaltningsprinciper och -modell

I förvaltningen av LokalTapiola-gruppens bolag iakttas god förvaltning, som grundar sig på lagstiftningen som gäller finans- och försäkringsbranschen, på föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen utfärdat och i tillämpliga delar på gällande corporate governance-rekommendationer. God förvaltning har som mål att säkerställa framförallt ägarstyrningens funktion och verksamhetens genomskinlighet.

LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell bygger på ömsesidighet. Delägare i LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag är försäkringstagarna samt i LokalTapiola regionbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag även garantiandelsägarna.

I de ömsesidiga försäkringsbolagen blir försäkringstagarna delägare direkt när försäkringen tecknas, utan tilläggsplacering i bolaget. Garantiandelarna, i bolag som har sådana, ägs av de andra ömsesidiga försäkringsbolagen i gruppen. Alla aktier i LokalTapiola-gruppens aktiebolag inom finansbranschen samt i bolaget för fastighetsplaceringar ägs av de andra bolagen i gruppen.

På grund av den ömsesidiga bolagsformen och den breda ägarbasen har förvaltningsråden en viktig roll och övervakningsuppgift i bolagen, vilket avviker från börsnoterade bolag. Förvaltningsrådet väljer bl.a. styrelsemedlemmar och beslutar om åtgärder som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet.

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonders ägare

Bolagets aktiekapital är 125 000 € och det fördelas på 50 aktier. LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab äger bolagets hela aktiestock.

Styrelsen

Styrelsens uppgifter

  • Svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

  • Svarar för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

  • Fastställer bl.a. bolagets strategiplan och verksamhetsprinciper, årliga verksamhetsplaner och budget samt övervakar genomförandet av dem. Den fastställer även placeringsplanen och riskhanteringsplanen.

  • Utveckling av tjänster för ägarkunder.

  • Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har 3 medlemmar vars mandatperiod är ett år.

Styrelsen för LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder sammanträdde 12 gånger år 2023, och på möten deltog i genomsnitt 100,00 % av styrelsemedlemmarna. Till de styrelsemedlemmar som inte är anställda inom LokalTapiola-gruppen eller som är anställda inom LokalTapiola-gruppens regionbolag, betalas ett mötesarvode på 500 € per möte samt ett månadsarvode på 1 400 €. För arvodena betalas ArPL-avgift. Till övriga styrelsemedlemmar som är anställda inom LokalTapiola-gruppen betalas inte separata månads- eller mötesarvoden för styrelsearbetet.

Styrelseledamöter

Född 1974

Filosofie magister, SGF, eMBA, AMP

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, verkställande direktör 12/2020–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsens ordförande 1/2022

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelsens ordförande 1/2022

Seligson & Co Fondbolag Abp, styrelsens vice ordförande 4/2014–

Tidigare uppgifter

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, vice verkställande direktör 10/2018– 1/2020 (Affärsverksamheten inom sparande och placerande)

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, placeringsdirektör 5/2012–2/2019 (Bolagsgruppens balanshantering, placeringsverksamhet)

ING Insurance, insurance risk officer 2011–2012

Tapiola-gruppen, avdelningschef hantering av marknadsrisker 2004–2011

Tapiola-gruppen, aktuarie 2000–2004

Född 1966

jur.kand., vice häradshövding, CEFA, placeringsdirektör

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, placeringsdirektör, 2013–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelsemedlem 2019–

Fundu Platform Ab, styrelsemedlem, 2018–

Tidigare uppgifter

Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag, placeringsdirektör, 1999–2013

Född 1958

MBA, Diplomingenjör

FCA Investments Oy, styrelsemedlem 1/2023–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelsemedlem 1/2022

FCA Investments Oy, styrelsemedlem 1/2023–

Tidigare uppgifter

Finnfund:

  • Senior Adviser (osa-aikainen) 12/2022-4/2023

  • Vice verkställande direktör, 2019–2022

  • Direktör för hållbarhet och påverkan, 2018–2021

  • Direktör för portfölj- och riskhantering, 2012–2017

  • Investeringsdirektör, 2003–2011

Fennorating, verkställande direktör, 1999–2003

SEB, direktör för kundriskhantering, medlem i ledningsgruppen för verksamheten i Finland, 1995-1999

Teollistamisrahasto, forskningschef, 1988–1995

Teollistamisrahasto, företagsforskare, 1984–1988

Imatran voima, projektingenjör, 1982–1983

Verkställande direktör

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Verkställande direktör av bolaget är Mia Vuorinen.

Revisor

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonders revisorer

Ordinarie revisor KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Timo Nummi, CGR.

Revisorsarvoden:

Till revisorn betalas arvode enligt faktura som bolaget godkänt. Arvoden som betalats till revisorn för föregående år anges i noterna till bokslutet.

Hållbarhet i LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab:s investeringsverksamhet

Datum för publicering: 10.3.2021 (uppdaterat 12.4.2024)

Identifieringskod för juridiska personer: 743700AYW1CSNEQ95706

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab verkar som förvaltare av alternativa fonder (AIFM) i anknytning till fastighets-, kapital- och skuldkapitalfonder bolaget förvaltar. Vår huvudsakliga uppgift är att försöka uppnå det bästa möjliga förhållandet mellan avkastning och risk för våra investerare och vi anser att det är möjligt genom hållbara val och verkningssätt.

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab har lagt ut portföljförvaltningen av kapital- och skuldkapitalfonderna till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Bolaget iakttar koncernen LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar investeringsverksamhet i sin verksamhet.

Hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisker avses händelser eller omständigheter i anknytning till miljön, socialt ansvar eller förvaltningssed som, om de realiseras, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde.

Hållbarhetsriskernas inverkningar på avkastningen kan vara signifikanta om investeringsobjektet försummat riskhanteringen och att förbereda sig på risker. Genom att hantera hållbarhetsrisker när vi väljer investeringsobjekt och bygger upp investeringsportföljen kan vi på ett positivt sätt påverka avkastnings-riskprofilen för investeringarna på lång sikt.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Med huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling avses negativa konsekvenser som investeringsobjektens verksamhet eventuellt direkt eller indirekt för miljön, samhället eller sociala faktorer. Som bolag beaktar LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Detta på grund av att bolagets affärsverksamhet endast omfattar förvaltning av alternativa investeringsfonder och i de flesta förvaltade fonderna beaktas inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling eftersom fonderna i fråga grundats före regleringen trädde i kraft och det går inte att ändra deras investeringsstrategier i efterhand.

I valet av fonder (kapital-och skuldkapitalfonder) beaktas inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling eftersom det inte tillräckligt tillförlitligt finns att få uppgifter som påverkar hållbarhetsfaktor. Vad gäller nya fonder som grundas så strävar vi efter att beakta huvudsakliga konsekvenser för hållbar utveckling enligt det och i den utsträckning uppgifter i anknytning till dem finns att tillgå. Dessa granskas fondspecifikt vad gäller negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Mer information om hållbara placeringar

Läs mer om LokalTapiola Alternativa Investeringsfonders principer om hållbarhet i placeringsverksamhet (pdf).

Läs mer om LokalTapiolas fastighetsinvesteringsverksamhetens principer om hållbarhet i placeringsverksamhet (pdf).

Läs mer om LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer om hållbarhet i placeringsverksamhet (pdf) (på finska).