Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om hållbarhet fö kapital- och skuldkapitalfonder

LähiTapiola Pääomasijoitus VI (”Fond”), till vilken hör LähiTapiola Pääomasijoitus VI Ky ("Huvudfond") samt LähiTapiola Pääomasijoitus VI Feeder Ky ("Matarfond"), hållbarhetsrelaterade upplysningar

Datum för publicering: 25.3.2024
Identifieringskod för juridiska personer: -

Sammanfattning

Den här finansiella produkten främjar genom sina val av målfonder miljörelaterade och sociala egenskaper, men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar.

Egenskaperna främjas genom att i huvudsak investera i målfonder för vars del minst ett av följande kriterier uppfylls:

 • förvaltaren av mottagarfonden har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar; eller

 • mottagarfonden främjar hållbarhetsegenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088).

Egenskaperna främjas dessutom genom att på basis av hållbarheten bedöma och klassificera alla fondpartner i vars produkter Huvudfonden investerar. Hållbarhetsanalysen görs samtidigt med den traditionella investeringsanalysen av investeringsobjekt som investeringsmässigt bedöms vara intressanta.

Matarfonden investerar enbart i Huvudfonden.

Förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar mäts med följande mätare:

 • att fondpartners förbundit sig till FN-stödda principer för ansvarsfulla investeringar (PRI);

 • andelen investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8); och

 • fördelning av fondpartners hållbarhetsvitsord.

Hållbarhetsindikatorerna som används vid respektive tidpunkt kan ändra eller bli flera under Fondens verksamhetsperiod.

Vid mätning av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i huvudsak officiella data som investeringsobjekten rapporterat. Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att dra nytta av officiella databaser.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. På portföljförvaltarnas möten fattas investeringsbeslut som styrelsen för fondens ansvariga bolagsman ännu bekräftar.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Inget hållbart investeringsmål

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar.

Finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Denna finansiella produkt främjar genom sina val av mottagarfonder miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i mottagarfonder för vars del minst ett av följande kriterier uppfylls:

 • förvaltaren av mottagarfonden har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar; eller

 • mottagarfonden främjar hållbarhetsegenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088).

Egenskaperna främjas dessutom genom att på basis av hållbarheten bedöma och klassificera alla fondpartner i vars produkter Huvudfonden investerar. Hållbarhetsanalysen görs samtidigt med den traditionella investeringsanalysen av investeringsobjekt som investeringsmässigt bedöms vara intressanta.

Matarfonden investerar enbart i Huvudfonden.

Investeringsstrategi

Huvudfonden investerar i huvudsak i buyout- och secondary-fonder som verkar i Europa och USA. Huvudfonden kan även investera i andra kapitalinvesteringsfonder som till sina avkastningsmål och övriga egenskaper lämpar sig för Huvudfondens strategi. Huvudfonden kan dessutom göra direkta investeringar i målbolagen som parallelinvesteringar tillsammans med mottagarfonderna. Matarfonden investerar enbart i Huvudfonden.

I fonden har förbundits till att främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att som mottagarfonder i huvudsak välja fonder för vars del minst ett av följande kriterier uppfylls:

 • förvaltaren av mottagarfonden har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar; eller

 • mottagarfonden främjar hållbarhetsegenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088).

Fonden beaktar hållbarheten i investeringsprocessen genom att på basis av hållbarheten bedöma och klassificera (berömlig, god, nöjaktig och svag) alla fondpartner i vars produkter Fonden investerar. Hållbarhetsklassificeringarna uppdateras minst en gång om året eller när ny väsentlig information finns tillgänglig.

Andel investeringar

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar.

#1 Motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar de investeringar som gjorts inom den finansiella produkten, vilka används för att uppfylla de miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

#2 Övriga omfattar övriga investeringar som gjorts inom den finansiella produkten, vilka inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper är 70 %. Andelen övriga investeringar är 30 %.

Målet är att vid utgången av investeringsperioden har minst 70 procent av investeringsåtaganden getts till mottagarfonder för vars del minst ett av följande kriterier uppfylls:

 • förvaltaren av mottagarfonden har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar; eller

 • mottagarfonden främjar hållbarhetsegenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088).

Huvudfonden har inte förbundit sig till att göra hållbara investeringar.

Matarfonden investerar enbart i Huvudfonden.

Uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.

Metoder

Förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar mäts med följande mätare:

 • att fondpartners förbundit sig till FN-stödda principer för ansvarsfulla investeringar (PRI);

 • andelen investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8); och

 • fördelning av fondpartners hållbarhetsvitsord.

Hållbarhetsindikatorerna som används vid respektive tidpunkt kan ändra eller bli flera under Fondens verksamhetsperiod.

Informationskällor och behandling av uppgifter

Vid mätning av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i huvudsak officiella data som investeringsobjekten rapporterat. Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att dra nytta av officiella databaser.

Begränsningar gällande metoder och uppgifter

Vi använder i första hand officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att officiella uppgifter är fakultativa för de investeringsobjekt som inte rapporterar uppgifter. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador med hjälp av en utomstående tjänsteleverantör.

Tillbörlig aktsamhet

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. På portföljförvaltarnas möten fattas investeringsbeslut som även ges för att bekräftas av styrelsen för ansvarig bolagsman för fonden. En förutsättning för portföljförvaltningens positiva beslut är en bedömning som bifaller riskhantering. Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen i mottagarfonden överensstämmer med fondens stadgar.

Policyn för påverkan

Läs här om LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riktlinjer för påverkan i principerna för ägarstyrning (pdf).

Namngivet referensvärde

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade och sociala egenskaper.