Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Din LokalTapiola gruppensionsförsäkring

På denna sida hittar du information om gruppensionsförsäkringen och om hur du tar hand om ditt pensionsskydd. Via nättjänsten hittar du noggrannare uppgifter om din försäkring.

Presentation

Vad är en gruppensionsförsäkring?

Den är ett frivilligt tilläggspensionsskydd som din arbetsgivare ordnat och betalat och den är avsedd för att komplettera din lagstadgade pension. Den är en värdefull förmån för dig eftersom den bara kan fås av en personalgrupp och ett likadant kompletterande pensionsskydd erbjuds inte för privatpersoner.

Pensionsåldern i gruppensionen kan vara lägre än din lagstadgade pensionsålder varför du kan ha rätt att ta ut tilläggspension redan före den lagstadgade pensionsåldern uppnås.Din egen pensionsålder och de övriga uppgifterna om pensionsförsäkringen kan du behändigt se i vår nättjänst när avtalet har trätt i kraft. Du kan alltid också kontakta Du kan alltid också kontakta kundtjänsten, vi hjälper dig gärna i alla frågor som du undrar över.

Tilläggspensionspremierna som din arbetsgivare betalar beskattas inte som lön under arbetsförhållandet och din pension som sinom tid betalas beskattas som förvärvsinkomster när försäkringen uppfyller de krav som beskattningen ställer på en gruppensionsförsäkring.Skydd redan under arbetskarriärenI gruppensionsförsäkringen ingår alltid skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet. Även dödsfallsskydd ingår i försäkringen.

Med pensionspremierna som arbetsgivaren betalar, intjänar du tilläggspension. Din rätt till besparingen som influtit, bibehålls även om arbetsförhållandet skulle upphöra före pensionsåldern om inte din arbetsgivare redan då pensionsförsäkringen tecknades avtalat om annat.

På denna sida beskrivs de allmänna egenskaperna för gruppensionsförsäkringen. Aktuella uppgifter om ditt eget avtal hittar du i nättjänsten, i produktfakta och i villkoren samt i broschyrerna för placeringsobjekten. Beskattningen presenteras enligt situationen 1.1.2024. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.

Tjänsteleverantör: Gruppensionsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Din arbetsgivare har tecknat en gruppensionsförsäkring som kompletterar ditt lagstadgade pensionsskydd. Du intjänar tilläggspension med den, vilket förbättrar inkomsten under pensionstiden och kan hjälpa dig att avgå smidigt med pension.

Du hittar dina uppgifter i nättjänsten

Det är lätt att kontrollera och ändra dina egna uppgifter i nättjänsten.

 • Du kan gå in och titta på dina uppgifter och följa med utvecklingen av din försäkringsbesparing.

 • Du kan även ändra placeringsplanen och placeringsobjektet för besparingarna om din arbetsgivare har gett dig rättigheter att besluta om placeringsobjekten för försäkringsbesparingen och att överföra besparingar.

 • Om din livssituation ändrar, kom ihåg att kontrollera ditt förmånstagarförordnande. Vid behov kan du behändigt ändra förmånstagaren i nättjänsten.

Logga in på nättjänsten

Ordbok

Vanligtvis tillämpas samma placeringsplan på samtliga försäkrades besparingar. Arbetsgivaren som tecknar försäkringen kan också ge de försäkrade rättigheter att själv komma överens om sina egna placeringsplaner med LokalTapiola varvid du får komma överens med oss om din placeringsplan och ändringar i den och kan besluta om överföring av besparingar från ett placeringsobjekt till ett annat.

I placeringsplanen väljer du placeringsobjekten bland de alternativ LokalTapiola erbjuder och utdelningarna (minst 10 %) enligt vilka premierna som betalats riktas till placeringsobjekten du valt. Om du ändrar din placeringsplan, tillämpas den nya placeringsplanen på de premier som betalas efter ändringen.

Överföring av besparingar innebär att de redan influtna besparingarna flyttas till ett annat placeringsobjekt. Du har alltid rätt att bestämma om placeringsobjekten för dina besparingar efter att du uppnått den avtalade pensionsåldern eller börjat erhålla arbetslöshets- eller invalidpension eller när ditt försäkringsskydd ändrats till fribrev.

Som placeringsobjekt kan du välja av LokalTapiola godkända placeringsfonder och ett kapitalförvaltningsbaserat alternativ. LokalTapiola har rätt att besluta vilka placeringsobjekt som vid respektive tidpunkt kan användas.

Kapitalförvaltningsportföljerna är avsedda för placerare som uppskattar diskretionär kapitalförvaltning, där en specialist inom kapitalförvaltning fattar placeringsbesluten inom ramen för de avtalade gränserna. Kapitalförvaltningsportföljer erbjuds med olika risknivåer och olika tillgångsslag. Vi erbjuder kapitalförvaltningslösningar som utöver aktier och ränteplaceringar även innehåller andra tillgångsslag.

Placeringsportföljerna placerar tillgångarna i ett visst tillgångsslag, t.ex. i aktier, räntor, fastigheter och kapitalinvesteringar.

Placeringsfonderna som LokalTapiola erbjuder är ränte-, aktie- och blandfonder.

Beloppet för försäkringsbesparingen följer utvecklingen av värdet på placeringsobjekten. Du ska regelbundet följa värdeutvecklingen för de placeringar du valt. Beakta att värdefluktuationer är vanliga när spartiden är lång. Du överför besparingar eller ändrar placeringsplan behändigast i nättjänsten. Vi skickar dig årligen ett meddelande om utvecklingen av dina besparingar.

Premierna som inbetalats till Gruppensionsförsäkringen är placeringar till de försäkrades godo som försäkringstagaren inte vanligtvis kan få tillbaka. Om annat inte avtalats i försäkringsavtalet, bibehålls din rätt till den influtna försäkringsbesparingen, även om ditt arbetsförhållande skulle upphöra före den avtalsenliga pensionsåldern.

Vid upphörande av arbetsförhållandet eller senast när du uppnår den avtalade pensionsåldern får du ett fribrev över den influtna försäkringsbesparingen. Ditt fribrev är en försäkring till vilken premier inte längre anknyts och vars skydd motsvarar den influtna försäkringsbesparingen.

Om det avtalats i försäkringsavtalet att arbetstagaren vid upphörande av anställning inte har rätt till alla sina influtna försäkringsbesparingar, återbetalas en avtalad andel av besparingen till försäkringstagaren.

Försäkringstagaren kan begränsa de försäkrades rätt till den influtna försäkringsbesparingen endast vid ingången av försäkringsavtalet eller när en ny grupp ansluts till avtalet. Försäkringstagarens rätt till de försäkrades besparingar (sk. återköpsrätt) kan till exempel bindas till anställningens längd varvid den försäkrade har rätt till sina försäkringsbesparingar till exempel efter tre tjänsteår.

Du kan börja ta ut pension när du har uppnått pensionsåldern. Din pensionsålder är begynnelseåldern för pensionen som fastställts i avtalet. Pensionsbeloppet som betalas beräknas på basis av den influtna försäkringsbesparingen. Pensionsbeloppet som betalas fastställs kalenderårsvis på nytt. Beloppet för den utbetalningsbara pensionen ändrar därmed årligen så att ändringen motsvarar värdeutvecklingen i andelarna.

Kontrollera nivån på din lagstadgade pension arbetspension.fi

Skydd vid dödsfall träder i kraft då den första premien ansluts till försäkringsbesparingen. Den influtna försäkringsbesparingen betalas som dödsfallsersättning till den förmånstagare du valt. Om du redan har börjat ta ut pension på basis av gruppensionsförsäkringen, betalas som dödsfallsersättning enligt försäkringsavtalet antingen 100 eller 80 % av pensionsbesparingen. Dödsfallsskyddet upphör vid åldern enligt försäkringsavtalet.

Du kan förordna förmånstagarna för dödsfallsersättningen. Om du inte uppgett förmånstagare, är förmånstagarna den försäkrades anhöriga. Då betalas ersättningen i första hand till maka/make eller barn. Förmånstagarna kan ändras genom att skriftligen meddela LokalTapiola om detta till exempel via nättjänsten.

Om du vill att ersättningen betalas till din sambo måste denne separat antecknas som förmånstagare eftersom det i allmänhet använda förmånstagarförordnandet "anhöriga" inte omfattar sambo.

Du kan lyfta dina försäkringsbesparingar som invalidpension, om du beviljats full invalidpension i enlighet med arbetspensionslagstiftningen. Beloppet för den utbetalningsbara pensionen beräknas på samma sätt som ålderspensionen.

Utbetalningen av invalidpensionen börjar på basis av ansökan. Pensionen utbetalas månatligen fram till avtalad ålderspensionsålder, varefter pensionen fortsätter som ålderspension.

Du har rätt att lyfta dina influtna försäkringsbesparingar som arbetslöshetspension, om du utan avbrott varit arbetslös arbetssökande det senast gångna året. Beloppet för den utbetalningsbara pensionen beräknas på samma sätt som ålderspensionen.

Utbetalningen av arbetslöshetspensionen börjar på basis av ansökan. Pensionen utbetalas månatligen fram till avtalad ålderspensionsålder, varefter pensionen fortsätter som ålderspension.

FAQ

Den influtna besparingen hittar du genom att logga in i nättjänsten. Välj din TOP-pensionsförsäkring från menyn Försäkringar i nättjänsten.

Pensionsåldern är begynnelseåldern för tilläggspension som fastställts i avtalet efter vars uppnående du är berättigad att ta ut den influtna besparingen som pension.

Pensionsuppskattningen är en uppskattning av beloppet av din tilläggspension. Pensionsuppskattningen påverkas av pensionspremierna som betalas och värdeutvecklingen för den influtna besparingen så det slutliga beloppet som betalas som pension kan vara lägre eller högre än det nu uppskattade beloppet.

När pensionsuppskattningen räknas har man beaktat beloppet för försäkringsbesparingen som influtit före uppskattningstidpunkten.

Om din besparing helt eller delvis består av försäkringsbesparing med garanterad avkastning, antas dess sparandel i fortsättningen öka med beräkningsränta. På den fondanknutna delen av din försäkringsbesparing räknas inte framtida avkastning i uppskattningen.

Vi meddelar dig senast två månader innan pensionsåldern uppnås att rätten till pension börjar. Du får en pensionsansökan för att ifyllas, där du ser din avtalsenliga pensionstid.

Du kan utan separat anmälan flytta pensionsutbetalningen till en senare tidpunkt. I brevet anges före vilken tidpunkt pensionen ska ansökas.

 1. 1.

  Vi skickar dig en pensionsansökan. Har du frågor om uttag av pension, kan du kontakta vår pensionsrådgivning tel. 09 453 8482.

 2. 2.

  Fyll i och returnera pensionsansökan.

 3. 3.

  Kontakta skattemyndigheten och räkna ut ett nytt skattekort för pensionsförmånen. Skattemyndigheten skickar skattekortet elektroniskt till LokalTapiola.

 4. 4.

  Vi handlägger pensionsansökan, skickar dig beslutet och betalar pensionen månatligen.

Dina pensioner som betalas beskattas som förvärvsinkomst och vi verkställer förskottsinnehållningen på de pensioner som betalas.

Undrar du över något?

Du kan alltid kontakta kundtjänsten, vi hjälper dig gärna i alla frågor som du undrar över till exempel vad gäller upprätthållande av avtal och fakturering.

Lämna kontaktbegäran

På denna sida beskrivs de allmänna egenskaperna för gruppensionsförsäkringen. Aktuella uppgifter om ditt eget avtal hittar du i nättjänsten för privatkunder, i produktfakta och i villkoren, samt i broschyrerna för placeringsobjekten. Beskattningen presenteras enligt situationen 1.1.2024. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.

Tjänsteleverantör: Gruppensionsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

På denna sida beskrivs de allmänna egenskaperna för gruppensionsförsäkringen. Aktuella uppgifter om ditt eget avtal hittar du i nättjänsten, i produktfakta och i villkoren samt i broschyrerna för placeringsobjekten. Beskattningen presenteras enligt situationen 1.1.2024. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.

Tjänsteleverantör: Gruppensionsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Till en arbetsgivare

Ert företag har en gruppensionsförsäkring som kompletterar arbetstagarnas pensionsskydd. För arbetsgivarens del är den ett av de mest kostnadseffektiva och ansvarsfulla sätten att engagera och belöna personal.

Tidsenligt avtal

Ta er tid att regelbundet kontrollera uppgifterna i ert avtal om det till exempel sker ändringar i företagets personal eller organisationsstruktur. När uppgifterna i ert avtal är i skick, fyller avtalet sin uppgift bäst. Därtill är det bra att regelbundet ta upp gruppensionen med de försäkrade arbetstagarna eftersom den är en värdefull förmån för dem.

Premierna för gruppensionen grundar sig på löneuppgifterna för de försäkrade vilka vi endast får av er. Därför är det viktigt att ni har löneuppgifterna uppdaterade. I början av varje år skickar vi årsmeddelandet för ert avtal per post. Vi hoppas att ni tar er tid att noggrant gå igenom det.

Behändigt i nättjänsten

 • Du kan kontrollera avtalsuppgifterna

 • lägga till/ta bort försäkrade

 • uppdatera löneuppgifter

 • meddela ändringar i placeringsplanen och överföringar av besparingar.

Försäkringspremier

Försäkringspremierna som ni betalar bildar besparingen för de försäkrade personerna på basis av vilken beloppet av pensionen som betalas räknas i sinom tid.

Fakturorna och förfallodagarna enligt avtalet är inte bindande för ert företag utan de kan enligt era behov ändras. Ni kan kontakta vår kundtjänst angående faktureringen. Pensionsavgifterna är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Avgifterna anses inte som lön för de försäkrade personerna när de uppfyller de gällande kraven som i beskattningen ställts för gruppensionsförsäkringen.

FAQ

En ny försäkrad kan bäst tilläggas i nättjänsten.

Välj ”Ny försäkrad”

 • Ange den försäkrades namn, personbeteckning, anställningens begynnelsedatum samt månadslön.

 • I nättjänsten begär ni att få en personuppgiftsblankett för att fyllas i av den försäkrade eller via kontakttagningsblanketten.

 • Returnera bifogad fil med personuppgifter via krypterad e-posttjänst (https://secure.lahitapiola.fi) till adressen ryhmaelake@lahitapiola.fi.Om anställningen för en försäkrad upphör eller om en försäkrad inte längre ingår i gruppen kan ni meddela ändringen under ”Sänd meddelande” i nättjänsten. Vänligen ange följande i meddelandet.

 • Välj ämne: annat ärende

 • Kontakttagningssätt: svar till nättjänsten

 • Rubrik: ta bort en försäkrad

 • Anteckna i meddelandet: avtalsnummer, den försäkrade gruppen, den försäkrades namn, personbeteckning, orsaken till att anställningen upphör samt anställningens slutdatum.

Välj ”Anmälan om förvärvsinkomster” på mellanbladet ”Gruppens försäkringsuppgifter” i nättjänsten.

Anteckna det nya beloppet under ”Ny förvärvsinkomst/arbetsinkomst/resultatpremie” och skicka meddelandet. Uppdateringen av löneuppgifter tar normalt några vardagar.

Gruppensionsförsäkringen är en frivillig pensionsförsäkring som vi inte skickar påminnelsefakturor för.

Med referensen för samma kalenderår kan betalas flera premierater. Se bara till att du använder referensnumret för pågående kalenderår.

Du kan göra ändringar via nättjänsten eller be oss kontakta dig.

Med skälighet avses att den försäkrades influtna totalpension inte överstiger det avtalade maximibeloppet för den försäkrades stabiliserade inkomster som försäkringstagaren meddelat eller maximibeloppet för företagarens arbetsinkomst.

Premiebeloppen som allokeras till den försäkrades besparingar begränsas så att försäkringsskyddet hålls på en skattemässigt skälig nivå. Det är försäkringstagaren som i sista hand svarar för att premien är skälig.

Undrar du över något?

Du kan alltid kontakta kundtjänsten, vi hjälper dig gärna i alla frågor som du undrar över till exempel vad gäller upprätthållande av avtal och fakturering.

På denna sida beskrivs de allmänna egenskaperna för gruppensionsförsäkringen. Aktuella uppgifter om ditt eget avtal hittar du i nättjänsten, i produktfakta och i villkoren samt i broschyrerna för placeringsobjekten. Beskattningen presenteras enligt situationen 1.1.2024. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.

Tjänsteleverantör: Gruppensionsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Kontakta oss

Har du något att fråga om din gruppensionsförsäkring, skicka oss ett meddelande.

Lämna kontaktbegäran