Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Riskhantering för företag

Riskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem. Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. Samtidigt är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.

Känn till ditt företags risker och möjligheter

Företag strävar efter att uppnå sina mål så bra och tillförlitligt som möjligt. Det finns ändå många interna och externa faktorer företaget som kan påvera hur verksamhetens mål uppnås och det är ofta osäkert hur de realiseras. Det är just den osäkerhetens inverkan på organisationens mål som kallas risk. Osäkerheten är ändå inte alltid ett hot utan det kan också vara en möjlighet.

Risker påverkar företaget på olika sätt om de förverkligas. Då risker identifieras och sätt att hantera risker planeras är det nyttigt att klassificera risker. En ofta använd klassificering utgörs av en indelning i strategiska, ekonomiska och operativa risker samt skaderisker.

  • Strategiska risker inverkar på hur företagets strategiska mål på lång sikt förverkligas.

  • Ekonomiska risker är risker som påverkar företagets ekonomiska situation, som t.ex. lönsamhet, likviditet och kostnader.

  • Operativa risker är risker som beror på företagets interna eller externa processer, system eller personal.

  • Skaderisker är t.ex. risker i anknytning till personsäkerhet, egendom eller miljö.

Granskning och utvärdering av risker ur olika synvinklar ger en bra bild av hela omfattningen av företagets hotbilder och möjligheter och om hur riskerna beror på och påverkar varandra. En enskild risk är ofta inte tydligt enbart t.ex. en skaderisk, utan om den realiseras kan den också ha operativa, ekonomiska och strategiska verkningar.

Anpassa riskhanteringen till din organisation

Syftet med riskhanteringen är att stödja ledandet och beslutsfattandet i företaget så att riskerna och deras följder som eventuellt påverkar målen identifieras. Organisationens ledning får med hjälp av riskhanteringen en helhetsbild av de mest betydande riskerna i sin verksamhet och kan sålunda anpassa sina beslut och de åtgärder som begränsar riskerna i enlighet med sin risktäckningskapacitet och riskvillighet.

Förverkligandet av riskhanteringen varierar enligt varje organisations behov. Den börjar med att man förstår sin verksamhetsmiljö, verksamhetens mål och strategier. Vid utarbetandet av verksamhetsplaner och strategier lönar det sig att utvärdera statusen för företagets mest betydande risker och riskhanteringen. Bäst gestaltas dessa med en systematisk riskkartläggning, som uppdateras regelbundet. Den inverkan som nya och ändrade risker har kan på så sätt beaktas då strategin görs upp.

Riskkartläggning identifierar, bedömer och prioriterar hot och möjligheter som påverkar företagets verksamhet. Därefter väljer man de lämpligaste hanteringsmetoderna för dem. I riskhanteringsmetoderna ingår förutom olika operativa och tekniska lösningar även försäkringslösningar som ger ekonomisk trygghet.

Syftet med riskhanteringen är att med hjälp av valda riskhanteringsmetoder föra de risker som hotar bolagets verksamhet till önskad nivå. Ansvar och skyldigheter i anslutning till riskerna ska definieras, för behandlingen nödvändiga resurser reserveras och mät- och rapporteringsmetoder planeras. Detta är en del av företagets normala dagliga verksamhet och ledning. Genomförandet och utvecklingen av riskhanteringen förutsätter också uppföljning av åtgärder och kontinuerlig förbättring av processen.

Att satsa på personalen och en säker arbetsmiljö är lönsamt

Personalen är företagets centrala resurs oberoende av företags bransch och storlek. Personalen har en väsentlig betydelse för hur affärsverksamheten utvecklas och hur framgångsrikt företaget är. När ett företag känner till de riskfaktorer som är relaterade till personalen kan de systematiskt minskas. När personalomsättningen och frånvaron minskar får företaget fler produktiva arbetstimmar i sin affärsverksamhet. Samtidigt minskar kostnaderna som beror på sjukdom, arbetsolyckor och nya rekryteringar betydligt.

Hanteringen av personalrisker baserar sig på ett bra ledarskap och ett chefsarbete som har företagets strategi och mål som utgångspunkt. För det behövs de rätta tillvägagångssätten och verktygen, ett fungerande samarbete mellan de olika parterna och en utvärdering som möjliggör en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetssäkerhet bildar en helhet där de olika delområdena stöder och påverkar varandra. Främjandet av dessa är en central del av hanteringen av företagets personalrisker och företagets ledande.

Lyckade lösningar för hanteringen av personalrisker betalar igen sig och ökar inte nämnvärt företagets nettokostnader.

Utveckla ditt företags riskhantering tillsammans med oss

Vi vill stödja utvecklandet av ert företags heltäckande riskhantering. Våra experter har en bred erfarenhet och kompetens på olika områden förknippade med riskhantering och säkerhet. Vi erbjuder experttjänster och verktyg för olika skeden och områden inom riskhanteringen. Ni kan t.ex. utnyttja de öppna kundevenemangen om riskhantering som LokalTapiola ordnar och verktyg, blanketter och webbutbildning som fås via LokalTapiolas tjänst RiskHjälpen.

Gå till RiskHjälpen (på finska).