<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Arbetsliv 11.10.2023

Varför ersätts olycksfall i distansarbete mera begränsat än olycksfallen som inträffar på arbetsplatsen?

Distansarbete har blivit vardag och samtidigt har även olycksfallen som inträffar under distansarbete ökat.

För många arbetstagare, men även för arbetsgivare blir det en överraskning att villkoren för arbetsolycksfallsförsäkringen inte omfattar många av de olycksfall som inträffar under en distansarbetsdag. Men om arbetsgivaren vill förebygga olycksfall även utanför arbetsplatsen? Det lyckas genom ett tilläggsskydd för anställda.

Vad borde tas i beaktande på de arbetsplatser där man arbetar på distans?

Enligt Teemu Kastula , som är jurist inom ersättningstjänsterna i LokalTapiola Skadeförsäkring, har antalet skador och olycksfall som sker under en distansarbetsdag ökat. Enligt arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer 2018 berättar ungefär en tredjedel av finländarna att de åtminstone sporadiskt arbetar på distans. Den nya arbetstidslagen som trädde i kraft i början av året förväntas öka arbetet på distans.

- Det syns hos försäkringsbolagen att distansarbete har blivit vanligare. Från arbetsolycksfallsförsäkringen söker man allt oftare ersättning för olycksfall som inträffat under en distansarbetsdag. För arbetsgivaren och arbetstagaren kommer det ibland som en överraskning att man i dessa fall ofta måste konstatera att skadan har inträffat under distansarbetsdagen men under sådana omständigheter att den inte ersätts, säger Kastula.

Arbetsolycksfallsförsäkringen är en lagstadgad försäkring dvs. arbetsgivarna är skyldiga att försäkra sina arbetstagare med en sådan. De ersättningar som betalas på basis av försäkringen stadgas om i lagen. För distansarbetenas del omfattar arbetsolycksfallsförsäkringen bara de skador som orsakas i samband med arbetet.

- Kontorsarbete är ett typiskt dataarbete på distans, där det inträffar få skador. Största delen av skadorna sker i situationer där personen gör annat än själva arbetet. Vanliga skador som inträffar under distansarbetsdagen är till exempel att man halkar under lunchen eller när man rör sig utomhus. Med stöd av arbetsolycksfallsförsäkringen ersätts därför sällan skador som inträffar under distansarbete, säger Kastula

Ersättningsvillkoren för olycksfall, som inträffar i distansarbete, är i lagen mera begränsade än för de olycksfall som inträffar på arbetsplatsen, bland annat på grund av att arbetsgivaren har mycket begränsade möjligheter att påverka arbetarskyddet för distansarbete. När arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen är skyddet som arbetsolycksfallsförsäkringen ger mycket omfattande. Den ersätter skador som sker i själva arbetet men dessutom också mycket omfattande andra skador som inträffar på arbetsplatsområdet.

Jag halkade i distansarbete - vem ersätter och vad?

Att till exempel hemma på lunchrasten halka med yllestrumporna på fötterna under distansarbetsdagen kan t.ex. orsaka en meniskskada i knäet som kräver operativ behandling. Vem svarar för ersättningarna i dess fall?

Om din arbetsgivare inte har tecknat en frivillig gruppolycksfallsförsäkring för fritid i anslutning till arbetsolycksfallsförsäkringen eller en separat distansarbetsförsäkring, betalas ersättningarna av Fpa. Fpa:s ersättningsnivå är dock klart lägre än arbetsolycksfallsförsäkringens.

Från arbetsolycksfallsförsäkringen och gruppförsäkringen för fritid i anslutning till den betalas ersättningarna utan tidsbegränsningar eller övre gräns i euro, säger Kastula.

Viktiga faktorer för både arbetstagaren och arbetsgivaren är att man får snabbt vård och att vården ersätts inom den privata sektorn. Företagshälsovårdens nivå varierar hos olika arbetsgivare och en omfattande sjukvård är ingen självklarhet. I vårt exempel kan det ta betydligt längre att komma till vård och även kostnaderna för den privata hälsovården kan bli en tröskelfråga jämfört med om olycksfallet skulle ha inträffat på arbetsplatsen eller om man t.ex. skulle ha tecknat en gruppolycksfallsförsäkring för fritid i anslutning till arbetsolycksfallsförsäkringen för de olycksfall som under distansarbetsdagen inträffar i annat än i samband med arbetets utförande, fortsätter Kastula.

Kastula anser att det skulle vara bra att diskutera riskerna vid distansarbete och att förbereda sig på dem. För en arbetsgivare som har flera personer i distansarbete, lönar det sig att överväga att teckna ett tilläggsskydd för distansarbete. Den bästa försäkringen för detta är gruppförsäkringen för fritid som ansluts till arbetsolycksfallsförsäkringen, som dessutom är en bra personalförmån, eftersom den även är i kraft på fritiden och omfattar t.ex. idrottsolycksfall. LokalTapiola erbjuder också en separat distansarbetsförsäkring .

Bekanta dig med distansarbetsförsäkring .
Bekanta dig med arbetsolycksfallsförsäkring .
Bekanta dig med fritidsgruppförsäkring .