Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagets och företagarens pensionsförsäkring

Frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden. Pensionsförsäkringarna passar för att komplettera företagarens, nyckelpersonernas och personalens pensionsskydd. Fråga om ytterligare information eller be oss kontakta dig så kan vi hjälpa dig och ditt företag att hitta en fungerande lösning.

Vad skulle du vilja göra när du blir pensionär?

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra tror största delen av finländarna att pensionerna kommer att skäras ner i framtiden.

Har du tänkt på hur du vill tillbringa dina pensionsdagar eller vad du ekonomiskt kan önska dig av pensionstiden?

Det lönar sig att börja säkerställa sig om utkomsten under pensionstiden i god tid så att du kan dra nytta av den långa spartiden för att intjäna avkastningar. LokalTapiola placeringsförsäkring är en sparlivförsäkring som lämpar sig för långsiktigt sparande och som du kan dra nytta av som stöd för det egna pensionssparandet.

Visste du att även din arbetsgivare kan stöda din förberedelse inför pensionstiden genom en individuell pensionsförsäkring eller genom en gruppensionsförsäkring för flera personer. Bekanta dig nedan med LokalTapiolas pensionslösningar eller begär oss kontakta dig så kan vi tillsammans reda ut vilket skulle vara det bästa sättet för dig att säkerställa en tillräcklig utkomst under pensionstiden.

Läs mer om

Gruppensionsförsäkring ordbok

Vad är gruppensionsförsäkring?

Gruppensionsförsäkring är avsedd för att förbättra pensionsinkomsten och för flexibel övergång till pension. Pensionsbesparing som betalats till pensionsförsäkring kan lyftas när den avtalsenliga pensionsåldern har uppnåtts.

Både företaget och dess resultatskapare dvs. anställda har nytta av LokalTapiolas gruppensionsförsäkring. Ägarföretagarens och personalens välbefinnande skapar grunden för företagets framgång, därför är den ekonomiska tryggheten nu och i framtiden en viktig sak med tanke på en framgångsrik affärsverksamhet. Med hjälp av gruppensionsförsäkringen kan företaget visa nyckelpersonerna sin uppskattning och skapa ekonomisk trygghet för framtiden.

Tillsammans med det lagstadgade pensionsskyddet skapar gruppensionsförsäkringen en belönande utsikt för pensionsinkomsten efter arbetskarriären även för yngre åldersklasser. Gruppensionsförsäkring kan tecknas för hela personalen och/eller för en namngiven personalgrupp. I gruppen ska finnas minst 2 försäkrade. Försäkringsskyddet i LokalTapiolas gruppension omfattar pensions-, invaliditets-, arbetslöshets- och dödsfallsskydd.

Fastställande av grupp

Det är mycket viktigt att fastställa den grupp som ska försäkras med tanke på skattebehandlingen av pensionslösningen.

Gruppen kan inte fastställas på basis av namnförteckning utan fastställandet ska till exempel grunda sig på ställning (tjänstemän, chefer osv.), yrke eller bransch (arkitekter, ingenjörer osv.) eller verksamhetsställe (avdelning, ort, industrianläggning osv.).

Personerna som hör till samma pensionsgrupp ska ha tilläggspensionsskydd som fastställs enligt samma grunder.

Pensionsålder och pensionstid

Start- och slutåldern för pensionen fastställs för alla försäkrade i gruppen enligt samma grunder. Olika lösningar kan avtalas för olika grupper.

Gruppen kan ha en gemensam startålder för pension, till exempel 60 år, eller åldern kan till exempel vara bunden till den lagstadgade pensionsåldern för var och en försäkrad. Pensionstiden ska vara minst två år.
Försäkringstagaren kan med LokalTapiola också avtala om ändring av pensionsåldern eller pensionsnivån för gruppen.

Försäkringspremier

För gruppen fastställs en betalningsplan som definierar beloppet för årspremien och antalet årliga betalningsposter som LokalTapiola fakturerar.

Försäkringstagaren kan betala premierna flexibelt. Fakturans förfallodag eller belopp är inte bindande utan företaget kan fördela kostnaderna för pensionslösningen över tidpunkterna enligt resultatutvecklingen och även premiefria mellanår är möjliga.

Fördelning av premier bland de försäkrade

Årspremien fördelas kollektivt bland alla försäkrade som hör till gruppen. LokalTapiola fördelar de inbetalda premierna bland de försäkrade inom gruppen i enlighet med den fördelningsgrund som försäkringstagaren valt.

Premien kan fördelas bland de försäkrade inom gruppen enligt följande fördelningsgrunder.

  1. Premien fördelas jämnt bland de försäkrade
  2. Premien fördelas bland de försäkrade i förhållande till deras löner eller
  3. På annat sätt som avtalas med försäkringstagaren och som ger de försäkrade likvärdiga förmåner.

Premien fördelas till de försäkrades placeringsobjekt i enlighet med placeringsplanen. Antalet andelar i fondanknutna besparingar beräknas genom att dividera den del av premien som anknutits till respektive objekt med teckningspris vid respektive tidpunkt. Andelarna anknyts senast på den femte bankdagen fr.o.m. att premien anlänt till LokalTapiola.

LokalTapiola skickar försäkringstagaren regelbundet ett gruppspecifikt meddelande och till de försäkrade ett personligt meddelande om utvecklingen av försäkringsbesparingen.

Placeringsplan

Premierna som betalas till gruppensionsförsäkringen fördelas mellan de försäkrade enligt avtalad fördelningsgrund och placeras i utvalda placeringsobjekt. Vid tecknandet av försäkringsavtalet uppgörs en placeringsplan där försäkringstagaren bland de alternativ LokalTapiola erbjuder väljer placeringsobjekten för den försäkrade gruppen. Försäkringstagaren fastställer även hur premierna fördelas mellan placeringsobjekten. Andelen av varje placeringsobjekt ska vara minst 10 procent av premien. Försäkringstagaren kan avtala om att placeringsplanen ändras. Den nya placeringsplanen tillämpas på premierna som betalas efter ändringen.

Vanligtvis tillämpas samma placeringsplan på de samtliga försäkrades besparingar. Försäkringstagaren kan dock avtala om att placeringsplanerna är specifika för varje försäkrad. Då kan försäkringstagaren även bevilja de försäkrade rättighet att med LokalTapiola avtala om sina egna placeringsplaner samt ändring av dem. Då har de försäkrade också rätt att själv bestämma om överföring av besparingarna från ett placeringsobjekt till ett annat.

Placeringsplanerna som är specifika för varje försäkrad är ett bra alternativ till exempel om åldersskillnaderna mellan de försäkrade är stora. Besparingarna för de försäkrade som närmar sig pensionsåldern kan placeras i sådana objekt som placeringsmässigt innebär en lägre risk.

Den försäkrade har alltid rätt att bestämma om placeringsobjekten för sina besparingar efter att denne uppnått den avtalade pensionsåldern eller börjat lyfta arbetslöshets- eller invalidpension eller när dennes försäkringsskydd ändrats till fribrev.

Placeringsobjekt

Som placeringsobjekt kan du välja försäkringsbesparing med garanterad avkastning, av LokalTapiola godkända placeringsfonder och ett kapitalförvaltningsbaserat alternativ. LokalTapiola har rätt att besluta vilka placeringsobjekt som vid respektive tidpunkt kan användas.

Försäkringsbesparing med garanterad avkastning ger fast beräkningsränta på besparingarna. Dessutom kan LokalTapiola årligen höja besparingen med kundåterbäringen som grundar sig på bolagets resultat. Som placeringstid för försäkringsbesparing med garanterad avkastning rekommenderar vi en placeringstid på minst 5 år.

Kapitalförvaltningsportföljerna är avsedda för placerare som uppskattar diskretionär kapitalförvaltning, där en specialist inom kapitalförvaltning fattar placeringsbesluten inom ramen för de avtalade gränserna. Kapitalförvaltningsportföljer erbjuds med olika risknivåer och olika tillgångsslag. Vi erbjuder kapitalförvaltningslösningar som utöver aktier och ränteplaceringar även innehåller andra tillgångsslag.

Placeringsportföljerna placerar tillgångarna i ett visst tillgångsslag, t.ex. i aktier, räntor, fastigheter och kapitalinvesteringar.
Placeringsfonderna som LokalTapiola erbjuder är ränte-, aktie- och blandfonder.
Beloppet för försäkringsbesparingen som anslutits till fondanknutna objekt följer utvecklingen av värdet på placeringsobjekten.

Försäkringsskydd

I gruppensionsförsäkringen ingår alltid ålders-, invalidoch arbetslöshetspension samt dödsfallsskydd.

­

Ålderspension

Den försäkrade kan börja lyfta pension efter att denne uppnår den avtalade pensionsåldern. Den försäkrade kan vid behov söka pension först senare.

Beloppet för den utbetalningsbara pensionen beräknas på basis av den influtna försäkringsbesparingen när pensionsansökan med nödvändiga utredningar och uppgifter anlänt till LokalTapiola.

Vid beräkningen av pensionsbeloppet som influtit från försäkringsbesparingen med garanterad avkastning beaktas beräkningsräntan som betalas på besparingarna fram till utgången av pensionstiden. Dessutom kan LokalTapiola årligen höja besparingen med kundåterbäringen.

Pensionsbeloppet som betalas på basis av den fondanknutna försäkringsbesparingen fastställs kalenderårsvis på nytt. Vid beräkningen av det influtna pensionsbeloppet beaktas antalet andelar i fondanknutna objekt som ingått i försäkringsbesparingen i början av november och de giltiga andelsvärdena samt beräkningsräntan. Beloppet för den utbetalningsbara pensionen ändrar därmed årligen så att ändringen motsvarar värdeutvecklingen i andelarna.

­

Invalidpension

Den försäkrade kan lyfta sina försäkringsbesparingar som invalidpension, om denne beviljats full invalidpension i enlighet med arbetspensionslagstiftningen. Beloppet för den utbetalningsbara pensionen beräknas på samma sätt som ålderspensionen.

Vid ansökan kan den försäkrade avtala med LokalTapiola om att tidigarelägga utgången av pensionen. Den försäkrade kan också avtala om att utbetalningen av pensionen avbryts. Då fortsätter försäkringsskyddet som s.k. fribrev till vilket inte längre ansluts några premier. På basis av fribrevet har den försäkrade rätt till pension efter att han uppnått den avtalade pensionsåldern.

­

Arbetslöshetspension

Den försäkrade har rätt att lyfta sina influtna försäkringsbesparingar som arbetslöshetspension, om denne under det senast gångna året utan avbrott varit arbetslös arbetssökande. Beloppet för den utbetalningsbara pensionen beräknas på samma sätt som ålderspensionen.

Den försäkrade kan avtala om att åldern för utgången av pensionen tidigareläggs innan utbetalningen av pensionen inleds.

Om arbetslösheten upphör ska den försäkrade meddela LokalTapiola om detta. Då avbryts utbetalningen av pensionen. Den försäkrade kan även annars avbryta utbetalningen av arbetslöshetspensionen genom att meddela LokalTapiola om detta. Då fortsätter försäkringsskyddet i form av ett fribrev som motsvarar försäkringsbesparingen.

­

Dödsfallsskydd

Skyddet för den försäkrades död träder i kraft då den första premien ansluts till den försäkrades försäkringsbesparing.

Om den försäkrade dör utbetalas den influtna försäkringsbesparingen som ersättning till förmånstagaren. Om den försäkrade avlider medan denne får pension med stöd av gruppensionsförsäkringen, betalas som ersättning enligt försäkringsavtalet antingen 100 eller 80 procent av pensionsbesparingen.

Skyddets giltighet upphör när försäkringsbeloppet tar slut, dock senast då den försäkrade fyller 90 år.

Den försäkrade kan fastställa sina förmånstagare. Om den försäkrade inte uppgett förmånstagare, är förmånstagarna den försäkrades anhöriga. Då utbetalas ersättningen i första hand till den försäkrades maka/make och barn. Om den försäkrade önskar att ersättningen betalas till sambo, ska sambon namnges som förmånstagare. Den försäkrade kan ändra sina förmånstagare genom att skriftligen meddela LokalTapiola om detta.

Gruppensionsförsäkring och beskattning

Premien för gruppensionsförsäkring som försäkringstagaren betalar är i regel avdragsgill i företagets beskattning, och den räknas inte som lön för den försäkrade. Förutsättningen för den förmånliga beskattningen är att försäkringen är kollektiv, dvs. att arbetstagaren har definierat de försäkrade som personalgrupper. Begränsningar hänför sig närmast till försäkringar som affärsidkare och yrkesutövare tecknat för sig själva eller sina nära anhöriga.

Enligt inkomstskattelagen anses premie för kollektiv pensionsförsäkring som försäkringstagaren betalar inte som de försäkrades förvärvsinkomst. Detta gäller även ägare som arbetar i företaget. Lösningens kollektiva egenskap kräver att den försäkrade gruppen definierats enligt verksamhetsområde, ställning, yrke eller annan motsvarande faktor så att förmånen inte riktas till namngivna eller på annat sätt individuellt fastställda personer. Premien får dock inte ersätta löneutbetalningen och arbetstagaren får inte välja mellan lön och premie. För grupperna som försäkras kan anordnas olika försäkringsskydd. Personer som hör till samma pensionsgrupp måste dock ha pensionsskydd som fastställts på samma grunder. Den lägsta pensionsåldern, grunden för fördelning av premierna och andra faktorer som påverkar pensionsförmånen ska fastställas enligt samma grunder för de försäkrade i samma grupp.

Pensionerna som utbetalas med stöd av gruppensionsförsäkringen beskattas som förvärvsinkomst. LokalTapiola verkställer förskottsinnehållningen på pensionerna som utbetalas. LokalTapiola ansvarar inte för beskattningen av försäkringstagaren eller de försäkrade och inte heller för ändringar i skatteregler eller myndighetspraxis.

Ytterligare information om Skattestyrelsens anvisningar på adressen www.vero.fi och från LokalTapiolas informationsblad Beskattning av tilläggspensionsförsäkringar som företagen tecknat.

Individuell pensionsförsäkring ordbok

Vad är individuell pensionsförsäkring?

Egenpension fondförsäkring är en individuell pensionsförsäkring med vars hjälp ett företag kan sporra och belöna sina arbetstagare. För arbetstagare utgör försäkringen en värdefull förmån som förbättrar deras levnadsstandard under pensionstiden.

Pensionen kan börja när den försäkrade uppnått den uppskjutna ålderspensionsåldern enligt lagen om pension för arbetstagare. För närvarande är åldern 68 år och 1 månad. Betalnings- och pensionsplanen kan flexibelt ändras innan pensionen börjar. Pensionen som utbetalas beräknas på basis av den influtna försäkringsbesparingen.

I Egenpension fondförsäkringen ingår under försäkringstiden alltid skydd mot den försäkrades död. Om den försäkrade avlider under dödsfallsförsäkringens giltighetstid utbetalas dödsfallsersättning till förmånstagare. Fram till ingången av pensionen är beloppet för dödsfallsersättningen 100 procent och under tiden som pensionär 80 procent av försäkringsbesparingen.

Försäkringsskydd

Ålderspension

Vid uppgörandet av försäkringsavtalet fastställs en pensionsplan för pensionstiden. Pensionen kan antingen vara tidsbegränsad eller livslång. Pensionen kan börja tidigast när den försäkrade uppnått den uppskjutna ålderspensionsåldern enligt lagen om pension för arbetstagare, för närvarande 68 år och 1 månad , och pensionstiden ska vara minst tio år. Den lägsta pensionsåldern följer under avtalstiden ändringarna i uppskjuten ålderspensionsåldern enligt lagen om pension för arbetstagare. Försäkringstagaren kan avtala om att pensionsplanen ändras senast en månad innan pensionstiden börjar.

Vid beräkningen av den målsatta pensionen används förväntad avkastning från placeringsobjekten som valts till placeringsplanen. Pensionsbeloppet som utbetalas fastställs dock enligt de inbetalda premierna och den verkliga värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som anknutits till avtalet. Därför kan den utbetalningsbara pensionen kan vara större eller mindre än den uppskattade pensionen.

Den försäkrade kan börja lyfta pension efter att denne uppnått den avtalade pensionsåldern. Två månader innan den försäkrade uppnår den avtalade pensionsåldern meddelar LokalTapiola om att utbetalningen av pensionen börjar. Innan pensionstiden börjar ska den försäkrade bestämma om denne lyfter de influtna pensionsbesparingarna som livslång eller tidbegränsad pension. Den försäkrade ska tillställa LokalTapiola nödvän diga uppgifter för utbetalningen av pensionen senast en månad innan den försäkrade vill att pensionen börjar.

Det utbetalningsbara pensionsbeloppet beräknas på basis av den influtna försäkringsbesparingen på fixeringsdagen för pensionen. Den första fixeringsdagen infaller en månad innan pensionen börjar och därefter årligen alltid den sista dagen i november.

Vid beräkningen av pensionsbeloppet som influtit från försäkringsbesparingen med garanterad avkastning beaktas beräkningsräntan som betalas på besparingarna fram till utgången av pensionstiden. Dessutom kan LokalTapiola årligen höja besparingen med kundåterbäringen som fastställs årligen.

Efter den första fixeringsdagen fastställs pensionsbeloppet som betalas på basis av den fondanknutna försäkringsbesparingen alltid kalenderårsvis på nytt. Vid beräkningen av det influtna pensionsbeloppet beaktas antalet fondandelar som ingått i försäkringsbesparingen i början av november och de giltiga andelsvärdena samt beräkningsräntan. Kundåterbäring ges inte på tillgångarna som för utbetalningen av pensionenöverförts till besparingen med garanterad avkastning. Beloppet för den utbetalningsbara pensionen ändrar därmed årligen så att ändringen motsvarar värdeutvecklingen i fondandelarna.

­

Invalidpension

Den försäkrade kan lyfta sina försäkringsbesparingar som invalidpension om denne under försäkringsavtalets giltighetstid beviljats full invalidpension i enlighet med arbetspensionslagstiftningen.

Utbetalningen av pensionen inleds mot ansökan. Invalidpensionen utbetalas månatligen fram till avtalad pensionsålder, varefter pensionen fortsätter som ålderspension. Beloppet för den utbetalningsbara pensionen beräknas på samma sätt som ålderspensionen.

­

Arbetslöshetspension

Den försäkrade har rätt att lyfta sina influtna försäkringsbesparingar som arbetslöshetspension om denne under det senast gångna året utan avbrott varit arbetslös arbetssökande.

Utbetalningen av pensionen inleds mot ansökan. Arbetslöshetspensionen utbetalas månatligen fram till avtalad pensionsålder, varefter pensionen fortsätter som ålderspension. Beloppet för den utbetalningsbara pensionen beräknas på samma sätt som ålderspensionen.

Den försäkrade kan avtala om att åldern för avslutandet av pensionen tidigareläggs innan utbetalningen av pensionen inleds. Pensionstiden ska dock vara minst lika lång som minimitiden för utbetalning av ålderspension.

­

Dödsfallsskydd

Egenpension fondförsäkringen omfattar skydd mot den försäkrades död. Försäkringstagaren och LokalTapiola avtalar om skyddets giltighetstid. Vanligtvis är giltighetstiden lika lång som hela spar- och pensionstiden. Skyddets giltighet upphör vid avtalad tidpunkt dock senast i 90 års ålder eller när försäkringsbesparingen tar slut. Dödsfallsskyddet kan vara högst 20 år i kraft fr.o.m. ingången av pensionen.

Försäkringstagaren kan avtala om att dödsfallsskyddets giltighetstid är kortare än pensionstiden. I så fall ska dödsfallskyddet vara minst 5 år i kraft fr.o.m. ingången av pensionen. Om den försäkrade avlider under skyddets giltighetstid betalas som ersättning fram till ingången av pensionstiden 100 procent och under pensionstiden 80 procent av den influtna försäkringsbesparingen.

Betalningsplan

Vid uppgörandet av avtalet fastställs en betalningsplan som definierar beloppet för årspremien och antalet årliga betalningsposter som LokalTapiola fakturerar. Försäkringstagaren kan fastställa månaden när premien förfaller. Faktureringsfrekvensen för löpande premier är 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 gånger om året.

Sparande i Egenpensionen är flexibelt. Premierna kan flexibelt betalas antingen enligt betalningsplanen eller med avvikelser från planen. Den första premien för försäkringsavtalet ska dock betalas inom utsatt tid. Om den första premien inte betalats avtalsenligt, kan LokalTapiola konstatera att avtalet har upphört att gälla.

Betalningsplanen kan bindas till levnadskostnadsindexet. Om försäkringstagaren så önskar kan det också avtalas om att LokalTapiola höjer de planenliga faktureringsbeloppen med en viss procent årligen.

Placeringsplan

Vid uppgörandet av försäkringsavtalet avtalas om en placeringsplan där försäkringstagaren bland de alternativ LokalTapiola erbjuder väljer placeringsobjekten som ska anknytas till avtalet. Andelen av varje placeringsobjekt ska vara minst 10 procent av premien.

Försäkringstagaren kan även ge den försäkrade rätt att avtala om placeringsplanen och ändringar i den. En eventuell ny placeringsplan tillämpas på premierna som betalas efter ändringen.

Placeringsobjekten kan utgöras av placeringsfonder som LokalTapiola godkänt, kapitalförvaltningsportföljer förvaltade av kapitalförvaltare som LokalTapiola valt och/eller försäkringsbesparing med garanterad avkastning. LokalTapiola har rätt att bestämma vilka placeringsobjekt som är tillgängliga vid respektive tidpunkt.

Den försäkrade har alltid rätt att bestämma om placeringsobjekten för sina besparingar efter att denne uppnått den avtalade pensionsåldern eller börjat erhålla arbetslöshets- eller invalidpension. Placeringsplanen kan ändras avgiftsfritt.

Försäkringsbesparing

Försäkringsbesparing med garanterad avkastning

Försäkringsbesparingen med garanterad avkastning ökar med beräkningsräntan. Dessutom kan LokalTapiola årligen höja besparingen med kundåterbäringen. Beloppet för kundåterbäringen fastställs årligen i enlighet med LokalTapiola Livförsäkringsbolags mål för tillläggsförmån. De gällande målen för tilläggsförmånen finns till påseende på adressen lahitapiola.fi.

­

Fondanknutna objekt

Beloppet för den fondanknutna försäkringsbesparingen följer värdeutvecklingen av placeringsbundna objekt, såsom fondandelar och andelar i kapitalförvaltningsportfölj. I fondanknutna placeringsobjekt ingår en risk att det placerade kapitalet förloras. Placeringsfonderna som LokalTapiola erbjuder är kostnadseffektiva ränte-, aktie- och blandfonder.
Placeringsportföljerna som LokalTapiola erbjuder är placeringsobjekt förvaltade av kapitalförvaltare som LokalTapiola valt och där tillgångarna placerats enligt kapitalförvaltningsbolagets placeringssynpunkt.

Beloppet för de fondanknutna besparingarna kan stiga och sjunka beroende på marknadssituationen. En längre spartid jämnar dock ut riskerna. Värden på andelar i räntefonder och placeringsportföljer som betonar räntefonder tenderar att fluktuera mindre än värdet på andelar i aktiefonder och placeringsportföljer som betonar aktiefonder. Å andra sidan brukar avkastningen från aktiefonderna på lång sikt vara bättre än från räntefonderna. Fondandelarnas värdeutveckling publiceras dagligen på dagstidningarnas ekonomisidor och webbplatsen lahitapiola.fi. Utvecklingen av placeringsportföljerna kan följas i LokalTapiolas nättjänst.

För närvarande uppbärs inga tecknings- eller inlösningsarvoden för fondandelarna i Egenpension fondförsäkring och inte heller arvoden för kapitalförvaltaren som förvaltar placeringsportföljen. Övriga arvoden som fondbolagen uppbär framgår av fondprospekten. Fondstadgarna och månadsrapporterna för placeringsportföljerna finns att få på LokalTapiolas webbplats.

Rätt att avdra försäkringsavgifter och beskattning av pension

Beskattningen har presenterats i enlighet med skattebestämmelserna som var i kraft 1.1.2019.

­

Beskattning av pension

Pensionen som kommer att betalas till den försäkrade beskattas som förvärvsinkomst.

­

Företagets avdragsrätt

Premierna för Egenpension fondförsäkring är huvudsakligen avdragsgilla i företagsbeskattningen. En näringsidkare kan i beskattningen avdra premierna för Egenpension fondförsäkring som tecknats för annan arbetstagare än näringsidkarens maka/make eller barn under 14 år.

­

Gräns för premier som lön

Premierna räknas inte som lön för den försäkrade om de inte överstiger 8 500 euro per beskattningsår. Dessutom krävs att pensionen börjar tidigast när den försäkrade uppnått den uppskjutna ålderspensionsåldern enligt lagen om pension för arbetstagare. Dessutom krävs att ålderspensionen inte lyftas under en kortare period än tio år.

Premien får inte ersätta löneutbetalning och arbetstagaren får inte ges rättigheter att välja mellan lön och premie.
för den egna försäkringen minska. Om företaget under ett kalenderår betalar premien för den individuella pensionsförsäkring som tecknats för arbetstagaren kan arbetstagaren under samma kalenderår avdragbart betala högst 2 500 euro i premier för sin egen individuell pensionsförsäkring.


Se också:

Arbetsförmågatjänsten